2017

Gå til hovedinnhold

Har du et inkassobyrå på nakken?

Det er ikke uvanlig at du risikerer å få brev med krav om betaling sendt fra et inkassobyrå. Dette selv om du mener at kravet er uberettiget. Det er viktig å være klar over at dersom et pengekrav er omtvistet, har ikke inkassobyrået tillatelse til å inndrive pengene.

Selgers opplysningsplikt ved salg av bolig

En stadig kilde til konflikter er saker om feil og mangler som oppdages etter boligkjøp. Lovverket gir selger en opplysningsplikt overfor kjøper om feil og mangler selger kjente til, men hvilke opplysninger må selger egentlig gi?

Må bygg i strandsonen rives?

En flerårig åpen uenighet mellom Sivilombudsmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende om byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 også skulle gjelde for eldre reguleringsplaner uten byggegrense mot sjø, er nå endelig avgjort.

Dyrere å eie sekundærbolig – dobbel skatt i 2017

Som kjent øker skattetrykket på eiere av sekundærbolig. Det er godt nytt for alle som vil etablere seg med egen bolig i pressområder, og på sikt kanskje dårlig nytt for alle som leier. Når færre har sekundærbolig å leie ut, stiger vanligvis husleien.

Utleiers adgang til leieobjektet

Et spørsmål vi ofte får er hva som skal til for at utleier kan kreve adgang til leieobjektet. Det er en praktisk og viktig problemstilling som det er viktig at utleiere kjenner til.

La ikke bukken passe havresekken

Finansbransjen vil rydde opp i markedsføringen av forbrukslån. Men når finansbransjen vil ta ryddesjauen helt på egenhånd, blir det som eventyret om bukken som skal passe havresekken.

Nei til ekstrem utleie!

Huseiernes Landsforbund er tilhengere av fri adgang til utleie av eierseksjoner. Likevel mener vi sameiene må kunne å beskytte seg mot visse former for «ekstrem utleie» som utgjør en urimelig stor belastning på bomiljøet.

Når samboere skiller lag

Det er helt klart at den som stilte med høyest egenkapital ved kjøp av boligen, skal ha størst uttelling for verdistigningen i perioden.

Småhusplanen i Oslo må vike for tinglyst byggeforbud

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett slår retten fast at en tinglyst «villaklausul» på en 1,2 mål stor tomt på beste Oslo vest hindrer utbyggere i å fortette området. Dette til tross for at kommunen hadde gitt klarsignal til å fortette tomten.

Airbnb i sameier – Delingsøkonomiutvalget bommer

Delingsøkonomiutvalget mener det ikke er behov for lovendring i sameier for å begrense utleie gjennom Airbnb. De mener dette kan reguleres i husordensreglene. Dette er feil. Det kreves enten enighet i sameiet eller en lovendring for å begrense en sameiers rett til utleie.

Riktig å stramme inn på lån i Oslo

Fra nyttår ble det mye vanskeligere å få lån til å kjøpe sekundærbolig i Oslo. Finansminister Siv Jensen fortjener ros for å forsøke å stoppe boligspekulantene.

Forslag til ny lov for sameier

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 16. desember 2016 lagt frem forslag til ny eierseksjonslov. Loven skal erstatte dagens lov som er fra 1997.