Har du et inkassobyrå på nakken?

Gå til hovedinnhold

Har du et inkassobyrå på nakken?

Det er ikke uvanlig at du risikerer å få brev med krav om betaling sendt fra et inkassobyrå. Dette selv om du mener at kravet er uberettiget. Det er viktig å være klar over at dersom et pengekrav er omtvistet, har ikke inkassobyrået tillatelse til å inndrive pengene.

Publisert:

Advokat Yana Beate Totland i Huseiernes Landsforbund

Rettshjelp ved omtvistete pengekrav regnes ikke som inndriving, jf. inkassoloven § 1. Loven gjelder altså ikke rettshjelp ved omtvistede og tvilsomme pengekrav. Dersom f.eks. en håndverker har renovert badet ditt, og dette ikke er gjort i tråd med det dere avtalte, kan ikke håndverkeren bruke et inkassobyrå til å presse på for å få full betaling.

Da må håndverker få saken avgjort av forliksrådet eller domstolen.

I dom fra lagmannsretten (LB-2004-90032) ble det uttalt at «terskelen ikke er særlig høy for at et krav skal anses som omtvistet slik at inndrivingen ikke skal skje som inkasso og med inkassosalær, men gå til domstolsbehandling».

Men etter at et opprinnelig omtvistet kravs eksistens og omfang er blitt fastslått, for eksempel ved rettskraftig dom, vil imidlertid videre pågang på en skyldner som ikke betaler, bli å anse som inndriving som kommer inn under inkassoloven.

Betalingsanmerkning

Du kan få en betalingsanmerkning i forbindelse med en inkassosak.

Betalingsanmerkningene kan bli registrert hos kredittopplysningsbyråer, og dette kan gjøre det vanskelig å få nye lån, kreditter og abonnementer (for eksempel mobilabonnement).

For at opplysninger om deg skal kunne registreres hos et kredittopplysningsbyrå må det ha blitt tatt rettslige skritt for å inndrive kravet. I praksis vil det som regel innebære at inkassobyrået har sendt forliksklage til forliksrådet.

Etter Datatilsynets regelverk kan betalingsanmerkning overfor forbrukere tidligst registreres 30 dager etter at rettslige skritt er tatt. Inkassoopplysninger som stammer fra en omtvistet fordring, skal ikke benyttes i kredittopplysningsvirksomhet. Debitors subjektive forståelse av situasjonen skal legges til grunn ved vurdering av om en fordring er å regne som omtvistet.

Når et kredittopplysningsbyrå mottar melding om betalingsanmerkning fra et inkassobyrå skal de varsle deg om at de har mottatt anmerkingen.

Inkassoklagenemnda

Inkassoklagenemnda behandler klager på inkassoselskaper i forbindelse med tvist om forpliktelser etter inkassoloven.

Dersom du har mottatt et krav mot deg som privatperson (en forpliktelse du har pådratt deg i egenskap av å være forbruker), kan du fremme klage til inkassoklagenemnda.

Klage til inkassoklagenemnda må være skriftlig. Du må først ha tatt opp saken med inkassoselskapet, og mottatt et endelig avslag på din klage før du kan klage til nemnda. Dokumentasjon for avslaget/klagebehandlingen i selskapet skal vedlegges klagen.

Oppsummering; hva bør du gjøre hvis du får et uberettiget krav fra et inkassobyrå?

Hvis du for eksempel kan gjøre gjeldende mangelskrav mot håndverker eller du mener du har blitt fakturert i strid med den avtalen som ble inngått, dreier det seg om et omtvistet krav og ingen inkassosak. Dersom du i en slik situasjon får brev fra et inkassobyrå, bør du derfor kontakte inkassobyrået og informere om at kravet er omtvistet og derfor ikke kan inndrives ved inkasso.

Du bør også forsikre deg om at du ikke har fått noen ubegrunnede anmerkninger om betalingsmislighold.

Dersom du mener det foreligger brudd på god inkassoskikk, bortfall av plikt til å betale inkassoomkostninger, urettmessige betalingsanmerkninger eller liknende, kan du sende en klage til Inkassoklagenemnda; http://klagenemnda.inkasso.no/