Vilkår for medlemskap i Huseierne - Eierseksjonssameier og borettslag

Gå til hovedinnhold

Vilkår for medlemskap i Huseierne - Eierseksjonssameier og borettslag

  1. Medlemskap
  2. Medlemsfordeler
  3. Juridisk og teknisk rådgivning
  4. Personopplysninger og personvern
  5. Deling av medlemsregisteret til partnere

1. Medlemskap

1.1 

Huseierne er en landsomfattende politisk og økonomisk uavhengig forbrukerorganisasjon for eiere og fremtidige eiere av alle typer boliger og fritidseiendommer. Huseiernes formål er å bidra til at den norske boligmodellen ivaretas, at flest mulig kan kjøpe, eie og ta vare på sitt eget hjem, at økonomiske og sosiale interesser for landets boligeiere blir ivaretatt og at den private eiendomsretten blir beskyttet.

1.2 

Eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper, samt tingsrettslige sameier, lag og andre foreninger, som ivaretar eier- og brukerinteresser knyttet til fast eiendom og som slutter seg til forbundets formål, kan tegne medlemskap. Det er styrene i slike sammenslutninger som disponerer medlemskapet,

1.3 

Innmelding i Huseierne kan gjøres på Huseiernes hjemmesider www.huseierne.no, samt andre steder Huseierne legger til rette for det. Medlemskapet starter når betaling er mottatt.

1.4 

Medlemskapet og tilhørende fordeler disponeres av styret. Styret kan gi tilgang til styrets medlemmer, som får tilgang til juridiske saker tilknyttet medlemskapet på Min side.

1.5 

Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år. Faktura sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen forfall løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler. Før kontingenten er bekreftet betalt, kan man ikke gjøre krav på tjenester eller fordeler levert av Huseierne eller Huseiernes samarbeidspartnere.

1.6

Vi følger lov for Angrefrist. Angrerettsfristen er normalt 14 dager fra forbrukeren har mottatt varen eller inngått avtale om kjøp av tjenester. Dersom selgeren ikke har opplyst om angreretten, kan fristen forlenges til 12 måneder. Fristen går aldri ut over 12 måneder fra utløpet av den opprinnelige fristen.

1.7

Medlemskapet kan sies opp på huseierne.no eller ved skriftlig utmelding til post@huseierne.no. Ved utmeldelse innenfor en medlemsperiode har medlemmet ikke krav på refusjon av medlemskontingent.

Ved uteblitt betaling av medlemskapet vil man miste tilgangen til Huseiernes medlemstjenester og medlemskapet vil opphøre.

2. Medlemsfordeler 

2.1 

Huseiernes medlemsfordeler innebærer at Huseierne skal sørge for å fremforhandle fordeler, slikt som rabatter og tilbud hos vare- og tjenesteleverandører, på vegne av medlemmer. Medlemsfordelene vil variere over tid.

2.2 

Et medlemskap i Huseierne gir medlemmet tilgang til de til enhver tid gjeldende medlemsfordeler fremforhandlet av Huseierne. Flere medlemskap kan ikke slås sammen for å oppnå ytterligere fordeler. Huseierne skal jevnlig holde medlemmer orientert om medlemsfordelene på egnet måte. Medlemmer kan til enhver tid finne oppdatert oversikt over medlemsfordeler på Huseiernes hjemmesider, og i Huseierne-appen.

2.3 

For å gjøre bruk av medlemsfordeler må medlemskap i Huseierne dokumenteres, for eksempel ved fremvisning av digitalt medlemsbevis i Huseierne-appen. Huseierne fraskriver seg ethvert ansvar for leveranser eller innhold i de varer og tjenester som er omfattet av medlemsfordelene, eller rabatteringen av disse.

3. Juridisk og teknisk rådgivning  

3.1 

Styret i et eierseksjonssameie eller borettslag med medlemskap i Huseierne har krav på inntil to times gratis juridisk og teknisk rådgivning per medlemsperiode fra Huseiernes ansatte advokater og tekniske rådgivere. Flere medlemskap kan ikke slås sammen for økt gratis rådgivning.

3.2 

Styret har tilgang til fri bruk av Huseiernes telefontjenester for juridisk og teknisk rådgivning. Huseierne forbeholder seg retten til å avgjøre hvilken form for rådgivning som er mest hensiktsmessig for besvarelse av de enkelte henvendelser fra medlemmet.

3.3 

Der Huseierne vurderer at det på grunn av en henvendelses omfang ikke er hensiktsmessig å besvare et spørsmål innenfor den tiden medlemmet har til gratis rådgivning, kan styret henvises til en av Huseiernes  samarbeidsadvokater. Disse gir en halv times gratis bistand, samt en medlemspris som innebærer en rabatt på 20 prosent av advokatens vanlige timespris. På samme måte kan medlemmer henvises til samarbeidsadvokater når geografiske hensyn tilsier at det er mest hensiktsmessig.

3.4 

Har et medlem en tvist med et annet medlem, kan Huseierne henvise partene til hver sin samarbeidsadvokat, som vil gi medlemmene den gratis bistand som følger av medlemskapet.

4. Personopplysninger og personvern

4.1 

Huseierne krever at medlemmer oppgir personopplysninger. For å oppnå sikker identifisering ved innmelding og sørge for hensiktsmessig kommunikasjon, ber Huseierne om Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsår. Personopplysninger blir samlet inn for å behandle og administrere medlemskapet, samt for de formål og øvrige retningslinjer som følger av Huseiernes personvernerklæring. Medlemmer har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert, og til å få disse rettet ved feil.

4.2 

Medlemmer skal opplyse Huseierne om endringer i personopplysningene. På Huseiernes profilside kan opplysninger rettes, og medlemmet kan reservere seg mot visse typer henvendelser eller former for markedsføring.

5. Deling av medlemsregisteret til partnere

5.1 

Huseierne kan, etter behov, dele medlemsregisteret med sine samarbeidspartnere. Kun partnere som har en formell og skriftlig samarbeidsavtale med Huseierne kan få tilgang til medlemsregisteret.