Ivaretagelse av åpenhetsloven

Gå til hovedinnhold

Ivaretagelse av åpenhetsloven

Huseiernes Landsforbund (Huseierne) er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

I overenstemmelse med veiledning fra Forbrukertilsynet gjelder denne redegjørelsen fra lovens ikrafttredelse 1.7.2022 til 31.12.2022. 

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier og gårdeiere

Huseierne jobber aktivt for

  • å verne den norske boligmodellen
  • at flest mulig kan eie sitt eget hjem
  • å fremme saker av økonomisk og sosial interesse for landets boligeiere
  • å ivareta den private eiendomsretten

 

I Huseierne følger vi opp at gjeldende arbeidstidsbestemmelser blir overhold. Alle personalansvarlige ledere får grunnleggende opplæring i arbeidsgivers forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven.  I Huseierne er det kun ledergruppen som defineres som ledende og har særlig uavhengige stillinger.

 

I styret var det 3 kvinner og 6 menn per 31.12.2022. Huseiernes ledergruppe bestod av 8 personer, hvorav fire var menn, inklusiv generalsekretæren. Blant de fast ansatte i administrasjonen, inklusiv redaktøren i Hus & Bolig, var det ved utgangen av 2022 totalt 26 kvinner og 20 menn. Likestilling mellom kjønnene i organisasjonen anses som tilfredsstillende.

I november 2022 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i Huseierne og gjennom den viser våre ansatte høy tilfredshet. Som et ytterligere grep i arbeidet med arbeidsmiljø og kultur, ble det i 2022 etablert et arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMUs oppgave er å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og i 2022 ble det gjennomført fire AMU-møter.

Huseierne har varslingsrutiner som gjelder alle ansatte i Huseierne, samt midlertidig og innleide ansatte tilknyttet Huseierne.

Huseiernes leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere (heretter «leverandører») er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Huseierne ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler Huseiernes holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Styret i Huseierne har vedtatt en policy for åpenhetsloven, og gitt generalsekretær i Huseierne ansvar for Huseiernes etterlevelse av den. Med grunnlag i policyen har Huseierne utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører; Huseiernes etisk retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere. Disse retningslinjene skal der det er mulig vedlegges kontrakter ved inngåelse eller fornyelse. For enkelte større leverandører har vi sett at dette er krevende å gjennomføre.

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har etablert en egen gruppe, som flere ganger i året samles for å gjennomføre systematiske risikovurderinger. Vi følger også det generelle nyhetsbildet, med særlig tanke på informasjon som kan indikere endret risiko hos våre leverandører. 

Huseierne bruker et verktøy utviklet av BDO for innledende risikovurderinger av våre leverandører. Vi har kartlagt våre leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. Med utgangspunkt i dette har vi vært i dialog med de leverandørene som etter våre innledende vurderinger innebærer størst potensiell risiko og vesentlighet for å få ytterligere informasjon. Vi har også fokusert på leverandører hvor Huseierne har reell påvirkningskraft for endring. Denne dialogen har foreløpig ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for slike. Vi jobber kontinuerlig med dialog med våre leverandører. Dersom det oppdages vesentlige avvik, vil redegjørelsen oppdateres.

Vårt videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade. I neste fase er vår plan å arbeide med sentrale samarbeidspartnere. Dette innebærer at vi prioriterer oppfølging av samarbeidspartnere som leverer tjenester og produkter direkte til våre medlemmer. Blant disse vil vi prioritere de samarbeidspartnerne vi antar å ha størst påvirkning på. 

 

Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger for 2022 i henhold til åpenhetsloven: Les redegjørelsen her

 

Etiske retningslinjer: Huseiernes etiske retningslinjer for leverandører og partnere