Nei til ekstrem utleie!

Gå til hovedinnhold

Nei til ekstrem utleie!

Huseiernes Landsforbund er tilhengere av fri adgang til utleie av eierseksjoner. Likevel mener vi sameiene må kunne å beskytte seg mot visse former for «ekstrem utleie» som utgjør en urimelig stor belastning på bomiljøet.

Publisert:

Advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund

HL har deltatt på en åpen høring i Stortinget om forslag til ny eierseksjonslov. Vi er stort sett godt fornøyd med det forslaget til ny eierseksjonslov som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem. Vi er likevel ikke fornøyd med at hverken lovutvalget eller departementet har funnet grunn til å begrense en seksjonseieres adgang til det vi kaller «ekstrem utleie», der vi mener hensynet til den enkelte seksjonseiers muligheter til fritt å utnytte seksjonen, må vike for hensynet til fellesskapets vern om et godt bomiljø. Med ekstrem utleie mener vi kortidsutleie av seksjoner gjennom Airbnb og liknende plattformer, og hyblifisering – altså der man bygger om en seksjon for utleie til så mange beboere som mulig.

Korttidsutleie av seksjoner

Når vi går inn for å begrense en seksjonseiers rett til korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb, så er det nettopp fordi vi får tilbakemeldinger om at slik utleie skaper utrygghet i bomiljøet.

Der korttidsutleie er utbredt oppleves det et renn av festglade feriegjester som flytter ut og inn, og som kommer og går til alle døgnets tider. De andre sameierne har følelsen av å bo på et pensjonat. Dette er ikke bare et problem i Oslo, vi har også fått melding fra bekymrede medlemmer både i Kristiansand og i Svolvær, som synes presset i sommermånedene blir for høyt.

Vi vet at bomiljøet ofte belastes med støy, og en del eldre beboere er engstelige for å møte på berusende mennesker på fellesarealene. En viss ulempe må man selvsagt tåle, men vi ser at sameiene har et legitimt behov for å ha en kontroll med denne formen for utleie.

Vi har derfor gått sammen med Leieboerforeningen om å fremme et forslag vi mener tilstrekkelig vektlegger begge disse hensynene. Det går ut på at det settes en maksgrense på 90 dager korttidsutleie per seksjon per år, med muligheten for et kvalifisert flertall i sameiermøtet til å vedtektsfeste en annen grense.

Leieboerforeningen og HLs felles forslag ble oversendt Delingsøkonomiutvalget, som avga sin innstilling 6. februar i år. Det utvalget fokuserte på var de skatterettslige sidene ved denne utleieformen. De anså at det ikke er et behov for å regulere adgangen til korttidsutleie ytterligere, ettersom de mente det allerede fantes en mulighet til å begrense slik utleie gjennom husordensreglene. Vi mener dette er positivt galt, da en begrensning etter dagens lov, vil krever tilslutning fra samtlige berørte sameiere. Det må med andre ord en lovendring til.

Vårt forslag vil også gjøre det umulig å kjøpe en seksjon og benytte den utelukkende til korttidsutleie.

En bestemmelse kan plasseres i § 24, og kan for eksempel lyde:

Døgn- eller ukesutleie i mer enn 90 dager per år er ikke tillatt, med mindre det i vedtektene fastsettes en annen grense.

Ombygging av seksjoner til å ha maksimalt antall soverom - hyblifisering

Vi får også en del tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever at seksjoner i deres sameier blir omgjort fra alminnelige familieleiligheter til regelrette utleiemaskiner hvor det kan bo opptil ti-tolv personer i egne soverom, fordi man har gjort om alle oppholdsrom til soverom.

Når dette gjelder flere leiligheter i ett sameie, så sier det seg selv at det har innvirkning på bomiljøet. Det blir større belastning på anlegg for vann- og avløp, på strømnettet, på avfallsbeholdere, og større belastning på fellesarealer som f.eks. parkeringsplasser. Selv om de som leier der er utmerkede mennesker, som oftest håndverkere og bygningsarbeidere fra andre land, så har dette en negativ innvirkning på bomiljøet. Det er også et spørsmål om hvem som skal betale for utvidelse av kapasiteten på felles strømnettet eller avløpsnettet når den økte belastningen på enkeltleiligheter gjør det nødvendig.

Vi mener fellesskapet må kunne beskytte seg mot utleievirksomheten der leiligheter beregnet på familier bygges om til rene «hybelhus» eller «utleiemaskiner» og leies ut på en måte som åpenbart er en stor belastning for bomiljøet.

I prop. 39 L kap. 7 argumenteres det for at den type ulemper man møter både i forbindelse med kortidsutleie og hyblifisering, kan motvirkes av reglene i eierseksjonsloven om mislighold. Det er jo riktig hvis det er beboerne i en seksjon som står for all ulempen. Men når det er det samlete trykket fra flere seksjoner som skaper problemene, så er misligholdsreglene til liten hjelp. Det henvises også til plan- og bygningsloven, men erfaring tilsier at det er vanskelig å komme noen vei med den også.

Det er fellesskapets behov for en viss kontroll med ulempene av utleie det dreier seg om, og det klart beste stedet å regulere dette er i eierseksjonsloven.