Airbnb i sameier – Delingsøkonomiutvalget bommer

Gå til hovedinnhold

Airbnb i sameier – Delingsøkonomiutvalget bommer

Delingsøkonomiutvalget mener det ikke er behov for lovendring i sameier for å begrense utleie gjennom Airbnb. De mener dette kan reguleres i husordensreglene. Dette er feil. Det kreves enten enighet i sameiet eller en lovendring for å begrense en sameiers rett til utleie.

Publisert:

Advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund har foreslått at et sameie skal kunne vedtektsfeste begrensinger i adgangen til kortidsutleie via Airbnb og lignende.

Se Huseiernes Landsforbunds innspill til departementet i forbindelse med ny eierseksjonslov her

Seksjonseiere har i dag en sterk eierrådighet over sine boliger, og kan leie disse ut slik de ønsker. Skal muligheten til å leie ut via AirBnb og lignende utleieformer innskrenkes, må alle sameierne etter dagens lov være enige. Det får man sjelden til, så hovedregelen vil være at det vil være opp til den enkelte seksjonseier om han ønsker å leie ut på denne måten.

Departementet kom med sitt lovforslag i desember 2016 (i Prop. 39L). Her kan du lese lovforslaget

Departementet tok ikke der stilling til endringer i loven på dette området fordi det i mars 2016 ble oppnevnt et utvalg som skulle se på alle områder rundt delingsøkonomien, og departementet overlot vurderingene til Delingsøkonomiutvalget.

Her kan du se mer om Delingsøkonomiutvalget

Delingsøkonomiutvalget kom 6. februar i år med sin rapport. Det er skuffende at de ikke har satt seg inn i reglene for eierseksjoner. Utvalget konkluderer nemlig med at:

«eierseksjonssameier og borettslag kan bruke husordensregler til å klargjøre de nærmere grenser for hvor omfattende korttidsutleie kan være, og til å regulere nærmere aktivitet knyttet til utleie som kan utgjøre en ulempe for naboene. På den bakgrunn ser utvalget ikke behov for noen endringer i dagens regelverk.»

Dette viser manglende kunnskap om eierseksjonsloven. Husordensregler kan vedtas av styret, eller sameiet med alminnelig flertall og kan ikke begrense seksjonseiers mulighet til utleie. Det kan som nevnt heller ikke vedtektene uten at alle er enige. Skal man ha en slik mulighet må det lovendring til.

Huseiernes Landsforbund vil ta opp problemet på nytt med Stortinget i neste runde, og håper at de ser, og tar tak i, problemet for sameier med stor hyppighet av slik utleie.