Forslag til ny lov for sameier

Gå til hovedinnhold

Forslag til ny lov for sameier

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 16. desember 2016 lagt frem forslag til ny eierseksjonslov. Loven skal erstatte dagens lov som er fra 1997.

Publisert:

Advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund

Mange av de någjeldende reglene videreføres i en ny lov, men forslaget inneholder også noe nytt og noen endringer.

Her kan du se loven som gjelder i dag

Huseiernes Landsforbund støttet utvalget sitt forslag på mange områder, men vi var uenig i noe, og vi er glad for at departementet på enkelte områder ikke fulgte opp utvalget sine forslag.

Se vår høringsuttalelse her

Det gjelder blant annet forslaget om å fjerne forbudet mot å kjøpe flere enn to boligseksjoner. Departementet har foreslått å videreføre forbudet av hensyn til beboerdemokratiet og bomiljøet. Departementet mener også at å fjerne forbudet nå, vil kunne bidra til uønsket prisvekst.

Les utvalgets sitt forslag til endringer i eierseksjonsloven

Huseiernes Landsforbund tok også opp i høringsrunden at det var behov for en kobling mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven, for å forhindre at man kan kjøpe en eierseksjon som det viser seg at det ikke er lovlig å bo i. Departementet foreslår nå en slik kobling. Det foreslås blant annet en regel som stenger muligheten til å opprette boligseksjoner etter eierseksjonsloven dersom de ikke lovlig kan brukes som selvstendig bolig etter plan- og bygningsloven.

Andre endringer fra departementets lovforslag er for eksempel at leieres kjøperett til bolig i eiendom som skal seksjoneres foreslås opphevet. Det foreslås videre enklere krav til oppmålingsforretning for uteareal som tilleggsdel.

En viktig endring for useksjonerte sameier er at en sameier gis rett til å kreve seksjonering. Dette begrunnes i de finansieringsproblemene som kan oppstå for den enkelte i et boligsameie som ikke er seksjonert. Det er vanskelig å få lån i et usjeksjonert sameie uten samtykke fra de andre sameierne.

Ønsker du mer informasjon om hvordan et sameie bør drives, kan du lese mer her

Departementet foreslår også regler som fordeler vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte. Dette har Huseiernes Landsforbund med flere etterspurt i høringsprosessen. Det foreslås også å innføre kontrollansvar som ansvarsgrunnlag når det gjelder seksjonseiere og sameiers erstatningsansvar for brudd på vedlikeholdsplikten. Nå gjelder det et skyldansvar, det vil si at man for å gi en seksjonseier ansvar for en skade på fellesareal, må seksjonseieren ha opptrådt klanderverdig. Kontrollansvar innebærer objektivt ansvar for brudd på vedlikeholdsplikt med mindre det forholdet som forhindret oppfyllelse av vedlikeholdsplikten var utenfor kontrollsfæren til den som ikke oppfylte vedlikeholdsplikten.

Huseiernes Landsforbund har fått mange henvendelser fra sameier med bare to seksjoner, hvor samarbeidet ikke fungerer. Mange av reglene i eierseksjonsloven passer ikke for disse små sameiene, og vi har blant annet foreslått at det skal gis regler som avhjelper dette noe. Departementet har foreslått en endring i reglene om salgspålegg og utkastelse i sameier som bare består av to seksjoner. Etter dagens regler må både salgspålegg og utkastelse besluttes av styret. I sameier med to seksjoner er det foreslått at den ene sameieren kan kreve dette.

Alle avtaler eller vedtekter som er i strid med dette forslaget vil opphøre å gjelde ett år etter at loven blir ikraftsatt.

Les også: Airbnb i sameier: Delingsøkonomiutvalget bommer

Hvis dette forslaget går gjennom Stortinget antar vi at den nye loven vil trå i kraft fra 1. januar 2018.