Delingsøkonomiutvalget: Airbnb-utleie kan bli skattepliktig

Gå til hovedinnhold

Delingsøkonomiutvalget: Airbnb-utleie kan bli skattepliktig

Er du en av mange boligeierne som i dag sper på inntekten ved å leie ut gjesterommet skattefritt via AirBnB? Dette kan det snart bli slutt på dersom Delingsøkonomiutvalget får det som de vil.

Publisert:

Advokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseiernes LandsforbundI går la Delingsøkonomiutvalget frem sine anbefalinger, blant annet knyttet til korttidsutleie og skatteplikt. Utvalget har foreslått at det nåværende skattefritaket ved utleie av egen bolig begrenses til leieforhold som varer i mer enn 30 dager. De fleste som leier ut via AirBnB leier ut i langt kortere tid enn dette, og korttidsutleie av egen bolig blir da i praksis skattepliktig. 

Et viktig prinsipp i norsk skattelovgivning har vært at man i stor grad skal skjerme folks bolig for skatt, noe som har vært avgjørende for å sikre at flest mulig kan eie sin egen bolig. Dette prinsippet kan nå bli uthulet. Skatteplikt ved korttidsutleie kan være vanskelig å praktisere - både for den enkelte boligeier og for Skatteetaten. Ikke bare blir reglene om skatteplikt mer kompliserte, men det vil også være krevende å få med alle fradragene man har rett på når inntekten blir skattepliktig. Merkostnadene ved håndheving av regelverket vil være vanskelig å forsvare ettersom skatteinntektene fra korttidsutleie trolig vil være beskjedne.