Vil ta sosiale hensyn ved eiendomsskatt

Gå til hovedinnhold

Vil ta sosiale hensyn ved eiendomsskatt

Kristelig Folkeparti vil opprette en "leie-før-eie"-ordning for unge førstegangsetablerere, og vil erstatte dokumentavgiften med skatt på boligens verdiøkning ved salg.

1. Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

KrF ønsker å beholde ordningen som i dag, men krever at BSU brukes ved kjøp av første bolig, slik at man ikke kan spare i dette når man allerede eier bolig.

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

Det må bygges flere boliger slik at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Videre vil KrF opprette en «Leie-før-eie»-ordning for unge førstegangsetablerere der leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig. Husbanken bør styrkes. Husbanken må ikke reduseres til en bank kun for vanskeligstilte, men bør også kunne hjelpe unge og barnefamilier i etablererfasen. Det bør også bygges enda flere studentboliger.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

KrF vil utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig.

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

KrF har i en årrekke kjempet for at det skal være mulig for kommunene å ta sosiale hensyn ved utskriving av eiendomsskatt. Dette har vi også fremmet forslag om i Stortinget.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Nei.

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Støtteordningene må inneholde nok midler til at boligeiere som ønsker å sette i verk ENØK-tiltak reelt sett har mulighet til å få støtte. KrF har vært opptatt av å få til en enkel og ubyråkratisk støtteordning for energitiltak i husholdninger. Vi har vært med på å styrke den rettighetsbaserte tilskuddsordningen, og vi vil følge opp dette videre også fremover.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Fra og med 2016 kan Enovatilskuddet til ENØK-tiltak i eget hjem tas ut som skattefradrag dersom personen ønsker det. Dette har KrF støttet opp om, og vi vil fortsette å følge denne tilskuddsordningen fremover og vurdere rammene for denne.

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

KrF mener at det må utredes hvorvidt et øvre rentetak er en hensiktsmessig form for regulering. Vi ønsker strengere regulering av markedsføring av kredittkort, forbrukslån og tilsvarende. KrF vil også opprette et gjeldsregister. Det er avgjørende at et slikt register omfatter all gjeld.

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

KrF har fremmet et representantforslag i Stortinget for å styrke forbrukernes rettigheter. Blant annet tar vi til orde for å gi boligkjøperne mer tid i bolighandel, vurdering av en autorisasjonsordning for takstmenn, utredning av en omlegging av forsikringsordningene, og at det bør vurderes insentiver i regelverket som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Dette har vi ikke drøftet i partiet.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer