Vil avvikle dokumentavgiften

Gå til hovedinnhold

Vil avvikle dokumentavgiften

Fremskrittspartiet vil øke summen du kan spare i BSU og fjerne eiendomsskatten, men vil ikke innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld.

1. Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

FrP ønsker å styrke muligheten til å spare i BSU. Vi har ikke fastsatt en sum den bør økes til, men vil vurdere dette fortløpende

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

Vi har ikke forslag til egne støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerer, men FrP vil at kommunene skal gis større frihet til å regulere for utbygging av nye boliger, dvs. færre innsigelser, at reglene for størrelse på leiligheter skal liberaliseres og at BSU-ordningen styrkes ytterligere for å motivere til mer sparing blant ungdom.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

FrP ønsker å avvikle dokumentavgiften.

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

FrP er motstander av eiendomsskatten og ønsker å fjerne eiendomsskatteloven som gir kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

FrP ønsker ikke statlig boligskatt. Bolig er folks hjem og skal ikke være et skatteobjekt.

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

FrP er opptatt av gode økonomiske incentiver for både private og næringsliv for omlegging til mer fornybar energi og energieffektivisering. Vi vil at Enova skal ha stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter. FrP mener at Enova skal evalueres jevnlig ut i fra om støtte- og tilskuddsordninger er optimale i forhold til målsettingene.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

FrP vil videreføre den rettighetsbaserte ordningen for enøktiltak i husholdninger. Huseiere skal kunne velge å få støtten som et skattefradrag ved skatteoppgjøret som alternativ til direkte utbetalt støtte fra Enova. FrP vil også innføre et ROS- og ROT-fradrag for utførelser av tjenester i hjemmet

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

Nei.

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

Vi har ikke konkludert på dette spørsmålet, men vurderer problemstillingen og er åpne for innspill.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Eiendomsmegleren er en faglig mellommann som skal ivareta begge parters interesser, men som er betalt av selger og dermed må påregnes å ha en større lojalitet til selger enn til kjøper. Vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre endringer på dette området.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler