Radon bidrar til 12 prosent av alle lungekrefttilfellene i Norge hvert år, viser de nye beregningene. De er basert på resultatene fra den største europeiske undersøkelsen av radon og lungekreftrisiko, samt tidligere kartlegginger av gjennomsnittlig radonnivå i norske boliger.

– De nye tallene er på linje med tidligere antagelser, men vi har betydelig bedre kunnskap om hvordan risikoen varierer med radonnivået, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

Radon er en radioaktiv gass som dannes i grunnen og kan sive inn i hus gjennom utettheter i bygget. Når vi puster inn luft som inneholder radon, bestråles lunger og luftveier, noe som over tid gir økt risiko for lungekreft. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, men også radon i innelufta øker risikoen, både for røykere og ikke-røykere.

– Omkring 100 lungekrefttilfeller kunne vært spart årlig i Norge dersom man gjør relativt enkle radonreduserende tiltak i folks bolig. På sikt vil også kravene til radonforbygging i nye hus bidra til at færre får lungekreft, sier seniorforsker William Standring i Statens strålevern. 

De nye anslagene stammer fra en artikkel publisert i Tidsskriftet den norske legeforening av Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli. Artikkelen oppjusterer anslaget fra 300 tilfeller av lungekreft som følge av radon i året til 373 tilfeller. Basert på data fra 2001 viste beregninger at radon var medvirkende årsak til omkring 12 prosent av lungekrefttilfellene i Norge i 2015.

Artikkelen konkluderer med at relativt enkle radonreduserende tiltak i boliger vil kunne redusere forekomsten av radonassosiert lungekreft med omkring 100 tilfeller per år

Radonreduserende tiltak gir langt høyere risikoreduksjon hos røykere og tidligere røykere enn hos aldrirøykere.