Innføring av effekttariffer stoppet

Gå til hovedinnhold

Innføring av effekttariffer stoppet

Denne uken ble det klart at NVE ikke vil fremme forskriftsforslag til innføring av effekttariffer nå, slik de opprinnelig hadde varslet.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

NVE vil bruke mer tid, utrede konsekvensene bedre og trekke forbrukerinteressene bedre med i arbeidet, skriver de i en fersk pressemelding.

Bilde over: Fra møte med politisk ledelse og embetsverk i Olje- og energidepartementet tidligere denne uken. Huseierne, Forbrukerrådet og NBBL stilte sammen.

I 2017 la NVE frem forslag til endring i forskrift om kontroll av nettviksomhet. Høringsfristen var mars 2018, med sikte på å innføre effekttariffer fra 1.januar 2019. Med andre ord så har våre protester, høringsinnspill, mange påvirkningsmøter, gode argumenter og vilje til å stå i striden resultert i at NVE nå velger å trekke forslaget.

- Utsettelsen er en klar bekreftelse på at det arbeidet som er lagt ned sammen med gode samarbeidspartnere i Forbrukerrådet og NBBL, har vært helt sentralt for å ivareta forbrukernes interesser i denne saken, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Ny høring om nettleiestruktur til høsten

NVE legger opp til å sende forslag om ny nettleiestruktur på høring høsten 2019, ikke nå før påske som først skissert.

NVE ønsker at strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten, og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig. Med andre ord så vil de at nettleiestrukturen skal bidra til at man ikke bygger mer nett en nødvendig, og til at strømkundene betaler for den nettkapasiteten de legger beslag på.

NVE sier selv at de har vært i dialog med mange ulike aktører, og at det er viktig at høringsforslaget besvarer innspill de har fått underveis i prosessen på en god måte. Det er vi i Huseierne glad for.

Les også: Stopp NVEs forslag til endringer i nettariffene!

Hva er effekttariffer?

Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet vil få mye større betydning fremover.

Det er betydelige kostnader knyttet til å investere i og drifte strømnett, og nettopp derfor er det viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig.

I dag beregnes nettleien først og fremst etter hvor mye strøm du bruker. NVE ønsker å legge om til en modell der mesteparten av nettleien er fast, såkalte effekttariffer.

Les også: Derfor er Huseierne skeptisk til effekttariffer

Med effekttariffer vil du spare hvis du klarer å kutte toppene, altså bruken av effekt, i de tidsrommene hvor belastningen på nettet er som høyest. Når belastningen er høy så vil prisen være høy. Dette vil typisk være på morgenen når folk flest står opp, og på ettermiddagen når man kommer hjem for å lage middag, lade elbil osv.

Les også: NVEs effekttariffer får slakt

NVE mener altså at effekttariffer er essensielle for å fordele strømforbruket jevnt over hele døgnet og øke nettutnyttelsen.

Hvor mye eller lite strøm du bruker vil altså ha lite å si, da det variable leddet vil bli marginalt ved en slik omlegging.

Savner tall, fakta og utredning

Vi mener at det opprinnelige forslaget vil gi redusert lønnsomhet for etablering av lokal, fornybar energiproduksjon og energieffektiviseringstiltak som etterisolering, bytting av vinduer og installasjon av varmepumpe, siden insentivene for å spare strøm blir mindre. Det lave energileddet gjør at avskrivningsperioden på for eksempel solceller og varmepumper blir lengre.

I tillegg har NVE anslått at nettleien skal øke 30 prosent for en gjennomsnittlig husholdning i årene som kommer, blant annet på grunn av et stort vedlikeholdsetterslep. Det gjør det ekstra viktig at man ikke belaster forbrukerne med investeringer i mer nett enn nødvendig.

høringsbrevet som Huseierne sendte til NVE i desember i forbindelse med deres arbeid med nye tariffer, understreket vi hvor viktig det er at man ikke forhaster seg med å innføre effekttariffer. Vi etterlyste grundige analyser og utredninger før man innfører tariffer med potensielt omfattende negative konsekvenser for forbrukerne. Vi mener at virkningen for norske boligeiere med den nye modellen er for dårlig utredet.

- Om NVE får det som de vil er nye, forbrukerfiendtlige spilleregler satt for de neste tiårene i løpet av kort tid. Derfor er det så viktig at vi som ivaretar norske boligeieres interesser sier fra om de store negative konsekvensene av NVEs forslag. Vi har hatt en klar intensjon om å stoppe dette forslaget, slik at avgjørelser for fremtiden kan tas på bakgrunn av grundige analyser og fakta, sier Meyer.

De nye digitale AMS-målerne vil gi både nettselskapene og forbrukerne informasjon om hvordan strømforbruket er fra time til time. Disse dataene kan brukes til å finne ut om nettkapasiteten faktisk er dårlig, og tredjeparter utvikler hele tiden dingser for smart strømstyring og kutting av effekttoppene våre.

- NVE vil innføre et nytt prissystem på dårligst tenkelig tidspunkt og bygger modellen sin på antakelser og ikke fakta. I løpet av 2019 vil vi kunne få oversikt over bruken ved hjelp av AMS, i tillegg til fakta om tilstanden og kapasiteten i nettet. Det har vi aldri hatt før, sier Meyer.

Lite kundevennlig

For mange er dagens strømregning mer enn vanskelig nok å forstå med mange kompliserte elementer. Innføring av effektledd vil gi en enda mer komplisert, uoversiktlig og mer uforutsigbar strømpris.

Vi svarer daglig på spørsmål fra medlemmer som ikke skjønner hva de skal med den nye smarte AMS-måleren, da de ikke vet når strømmen er billigst, hvordan de kan sjekke dette eller tilpasse forbruket deretter. De har heller ikke kontroll på mulighetene som finnes i dag for smart styring, eller kontroll på hva som eventuelt kommer.

Les også: Kundene forstår ikke hva effekt er

Forbrukerne er ikke opplært til å tenke effekt. Vi har alltid blitt fortalt historien om hvor viktig det er å spare på strømmen – ikke jevne ut forbruket og kutte effekttoppene.

Med andre ord så er det god mulighet for forbrukerfleksibilietet i tiden som kommer, og boligeierne er klare for å gjøre sin del av arbeidet for at kostnadene og strømregningen holdes nede.

Nettopp derfor burde man ikke ha det så travelt med å innføre effekttariffer før man har datagrunnlag og fakta på plass, hjelpemidler for smart strømstyring på plass og før man har testet ut forbrukernes vilje og evne til å tilpasse forbruket sitt.

linda@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer