NVEs effekttariffer får slakt

Gå til hovedinnhold

NVEs effekttariffer får slakt

Hele 27 av 30 organisasjoner som har sendt inn høringssvar til NVEs forslag om innføring av effekttariffer og abonnement på effekt, er negative til omleggingen.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Gjennomgangstonen i høringssvarene er at man er skuffet over at NVE ikke har vurdert andre modeller, og at de ikke har tatt seg tid til å vurdere de mulige negative konsekvensene av abonnert effekt.

Det viser en gjennomgang som Elektroforeningen, EFO, har gjort.

Sammen for å stoppe forslaget

Huseierne er en av de som har samarbeidet med nettopp Elektroforeningen for å stoppe forslaget om at kundene må abonnere på effekt.

Vi mener at forslaget er komplisert, lite kundevennlig og rammer de mest sårbare forbrukerne.

Med et uttalt mål om å øke nettutnyttelsen har NVE utformet et forslag til endringer i nettariffene i distribusjonsnettet, men vi mener at forslaget vil føre til at nettutnyttelsen reduseres, enhetskostnadene for transport av strøm vil øke og den grønne verdiskapningen vil trues.

Det er samfunnsmessig bred enighet om at det er riktig å motivere til adferd som gir bedre utnyttelse av strømnettet. Men NVEs forslag til ny modell for nettariffer bidrar ikke til at vi når det overordnede målet.

Huseierne har derfor levert inn et felles høringssvar sammen med Forbrukerrådet, Bellona, Nelfo, Elektroforeningen og Boligprodusentenes Forening. Våre innspill til NVEs forskriftshøring er nå levert inn.

Vi mener at forvaltningen av forslaget til nytt tariffregime også vil medføre økt byråkratisering, og dermed øke de administrative kostnadene.

Høringsinnspillet kan leses i sin helhet her.

Grønt og bærekraftig

Vi deler NVEs bekymring over økende nettleie. Vi ser også behovet for å jevne ut effekttoppene i nettet for å minimere nettinvesteringene.

Men tarifferingsprinsipp byttes ikke så ofte, og det er derfor særlig viktig at analysene som ligger til grunn for beslutningene har en dybde og et omfang som sikrer gode og fremtidsrettede beslutninger.

Forslaget slik det er i dag, er altfor komplisert for vanlige forbrukere. Allerede i dag har strømprisen så mange elementer at forbrukerne opplever strømfakturaen som komplisert å forstå. NVEs forslag gir en enda mer komplisert, uoversiktlig og mer uforutsigbar strømpris.

Vi er redd for at forbrukerne ikke vil forstå hvilken atferd som vil gi lavere strømregning, og målet om økt utnyttelse av nettet vil da heller ikke realiseres.

Forslaget til NVE vil også føre til en reduksjon i lønnsomheten i energieffektiviseringstiltak, lokal energiproduksjon fra solceller og varmepumper, samt alternative kollektive energiløsninger som f.eks. fjernvarme.  

Norske forbrukere og næringsliv nyter i dag godt av en rimelig, klimavennlig og sikker tilgang til strøm, noe som gir grobunn til grønn omstilling og ytterligere bærekraftig vekst.

Vi er derfor forundret over at NVE ikke har vurdert potensielle forbruker- og næringsmessige virkninger og ringvirkninger av forslaget i lys av de politiske ambisjonene og satsingen på grønn konkurransekraft.

- For mange ulemper

Vi er av den oppfatning at NVEs forslag ikke fører til økt utnyttelse av nettet på tider med ledig kapasitet. Når kundene må abonnere på effekt er det nemlig ikke den samlede tilstanden i nettet som bestemmer når det er dyrt/billig å bruke strøm. Du vil bli straffet for et høyt effektuttak, selv om du utnytter ledig kapasitet i nettet.

NVEs høringsdokument mangler en analyse der man forsøker å kvantifisere kost/nytte effekten av eget forslag. Hvorvidt NVEs forslag vil utløse sparte nettinvesteringer er høyst uklart, og vi ser ikke at mulige konsekvenser for ulike forbrukergrupper er godt nok belyst i høringsnotatet.

Med bakgrunn i våre overstående innspill vurderer vi det imidlertid som lite sannsynlig at nytten oppveier ulempene.

Vi vil uttrykke vår fulle støtte til Stortingets mål om effektiv utvikling og utnyttelse av nettet. Det er i alle aktørers interesse å sikre en riktig balanse mellom nettinvesteringer og tiltak for forbrukerfleksibilitet.

På bakgrunn av dette ønsker vi oss rammer for bruk av nettet som oppfyller følgende kriterier:

1. En omlegging av nettariffene må gi større gevinster enn ulemper for alle brukere av nettet.

2. Omfordelingen av nettkostnadene må ikke gå på bekostning av sårbare kunder.

3. Nettariffene skal gi positive stimuli til utnyttelse av nettet i perioder med ledig kapasitet, noe som vil utløse lavere nettleie og bedre vilkår for grønn verdiskaping og økt konkurransekraft.

4. Gulrot bør brukes fremfor pisk.

5. Det må stimuleres til økt teknologisk innovasjon som bistår forbrukene til bedre adferd og en mer kostnadseffektiv utnyttelse av nettet. 

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer