Når kan du øke husleien?

Gå til hovedinnhold

Når kan du øke husleien?

Justering av husleien reguleres av husleieloven, men du som utleier kan ikke øke leieprisen når som helst etter eget ønske.

Husleien kan du beregne med en kalkulator på SSB sine hjemmesider. FOTO: Skjermdump fra SSB.
Husleien kan du beregne med en kalkulator på SSB sine hjemmesider. FOTO: Skjermdump fra SSB.

Husleieloven åpner for at leien kan endres i samsvar med konsumprisindeksen (KPI). Forutsetningen er at det har gått ett år fra leieavtalen ble inngått, eller at det har gått ett år siden leien ble regulert. Ønsker du å gjøre en slik indeksregulering skal du varsle leieboer minst en måned før leieendringen iverksettes.

Bli medlem i Huseierne og få vår leiekontrakt gratis.   

For å finne ut hva som er riktig leie har Statistisk Sentralbyrå utviklet en egen kalkulator som beregner hva leien vil bli når man legger KPI til grunn.

Merk deg reglene

I husleieloven er det ikke rom for å øke husleien når som helst. Det er ikke anledning til å kreve husleien justert oftere enn én gang i året og heller ikke mer enn KPI, selv om for eksempel utleier synes de kommunale avgiftene eller strømprisene har økt mer enn antatt. Det er ikke tillatt å avtale at leien skal kunne justeres mer enn KPI, og en slik justeringsklausul kan leieboer se bort i fra.

Når det har gått minimum tre år av leieforholdet, kan begge parter kreve at leien justeres til gjengs leie. En slik endring kan kreves både for tidsbestemte og tidsubestemte avtaler. Ved justering til gjengs leie må det varsles skriftlig minst seks måneder i forkant og et slikt varsel kan derfor tidligst gis når det har gått to år og seks måneder siden forrige regulering til gjengs leie.

Varselet må sendes skriftlig og i disse tilfellene er det derfor ikke tilstrekkelig å innta i kontrakten en bestemmelse om at leien skal reguleres til gjengs leie til gitte tidspunkt. Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie, ikke markedsleie. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår. For Oslo utarbeides det statistikk over både markedsleie og gjengs leie.

Dette er KPI

Formålet med konsumprisindeksen (KPI) er å måle den faktiske prisutviklingen for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Undersøkelsen ble etablert i 1960, og erstattet en levekostnadsindeks som ble publisert fra 1914. Det ble foretatt en større revisjon av konsumprisindeksen i 1999 hvor revisjonsprosessen og beregningsopplegget ble modernisert og forbedret.

Kilde: SSB

Bruk Huseiernes utleiekontrakt

En enkel, smart og trygg husleiekontrakt. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer