Oppsigelse trinn for trinn

Gå til hovedinnhold

Oppsigelse trinn for trinn

Hvis du vil avslutte et leieforhold, må reglene for hvordan en oppsigelse skal skje følges til punkt å prikke. Slurver du med det formelle, kan leiere

Tekst: Nina Granlund Sæther


Her følger en ni-punkts liste som viser hvordan du må gå frem hvis du ønsker å avslutte et leieforhold:


  1. En oppsigelse fra utleier skal være skriftlig, og den bør sendes rekommandert.
  2. Oppsigelsen må være begrunnet.
  3. I oppsigelsen må det opplyses om at leier kan protestere skriftlig til utleier innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt.
  4. I oppsigelsen skal det også opplyses om at leier ved ikke å protestere mister retten til å hevde at oppsigelsen er i strid med loven.
  5. Hvis leieren ikke protesterer, har han eller hun godtatt oppsigelsen og må flytte innen oppsigelsesfristens utløp.
  6. Hvis leieren ikke aksepterer oppsigelsen, må utleier gå rettens vei for å få prøvet oppsigelsen og eventuelt leier ut av husværet.
  7. Oppsigelsen faller bort hvis leieren har protestert i tide og utleier ikke reiser søksmål innen tre måneder.
  8. Ved en eventuell rettstvist er det utleier som må bevise at det foreligger vesentlig brudd på leieavtalen, eller at oppsigelsen er saklig begrunnet og at den etter en vurdering av begge parters forhold ikke vil virke urimelig.
  9. Å kaste ut en leieboer på egenhånd er ulovlig selvtekt og straffbart, og leietageren kan bli gjeninnsatt i leieforholdet. Man kan også bli erstatningspliktig om noen av eiendelene til leieboeren skulle bli skadet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer