Fastsettelse av husleien

Gå til hovedinnhold

Fastsettelse av husleien

Det er forbudt å avtale en leie som er urimelig i forhold til markedsleie, men utleier kan be leier betale for strøm, brensel og vann.

 

Leien skal fastsettes til et bestemt beløp, det vil si en bestemt sum i kroner og øre. Ifølge husleieloven er det forbudt å avtale en leie som er urimelig i forhold til markedsleie, det vil si det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet. Er du i tvil om hva som er markedsleie kan det være lurt å innhente en vurdering fra takstmann eller eiendomsmegler. For øvrig kan du selv bestemme hvor høy summen skal være. Men velger du et svært høyt prissjikt, risikerer du at ingen vil leie.

Krever du mer enn markedsleie, kan leier kreve det overskytende tilbakebetalt med forsinkelsesrente (som skal ligge minst 7 prosentpoeng over Norges Banks styringsrente).

 

Tillegg for strøm og brensel

 

Som hovedregel skal leier bare betale husleie. Du kan derfor ikke ta ekstra for kabel-tv, bredbånd, trappevask, vaktmestertjenester og lignende. Det er heller ikke tillatt å ta noe tillegg for kontraktsskriving eller opprettelse av depositumskonto.  Det er gjort to unntak. Det kan blant annet avtales at leier skal betale for sin andel av elektrisitet og brensel. Sannsynligvis fører det til at vedkommende er mer energibevisst.

Utleiers utgifter til strøm og brensel kan enten bakes inn i leiesummen, eller tas som et a konto tillegg til leien. I siste tilfelle har leier krav på at det årlig fremlegges et regnskap som viser størrelsen på kostnadene, og fordelingen på husrommene i eiendommen. Er det sentralvarmeanlegg, kan et flertall på to tredjedeler av leierne kreve at det installeres målere av den enkeltes forbruk. Utgiftene til slike målere kan utleier fordele på leierne i løpet av ett år etter at de er installert.

Strøm som kun brukes av leier, bør tegnes på eget abonnement.

Manglende betaling av utgifter til elektrisitet og brensel danner grunnlag for utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven på linje med manglende leiebetaling.

 

 

Nå kan du også ta betalt for vannet

 

Fra 1. september 2009 kan du også avtale at leier skal betale for vannet sitt når du inngår ny leiekontrakt.

- På dette området har Huseiernes Landsforbund vunnet frem på et viktig punkt. Vi har lenge kjempet for at det skal være mulig å avtale i en leiekontrakt at leier skal betale for sitt eget vannforbruk, og det er det altså åpning for etter 1. september, sier Line Parelius, advokat i Huseiernes Landsforbund.

Det er to måter å betale for vann og avløp på. Den ene er ut fra stipulert forbruk, der forbruket beregnes ut fra boligens bruksareal. Den andre er etter målt forbruk. Dersom husstanden betaler for vann og avløp etter stipulert forbruk, er det ikke lov for deg som utleier å ta ekstra betaling utenom leien.

- Poenget er at leier kun skal betale for sitt faktiske forbruk. Dersom det ikke er en vannmåler i bygningen, bør du vurdere å sette inn dette. Dere kan avtale hvordan måleren i så fall skal betales, men det er naturlig at dersom utleier tar initiativ til å sette inn en vannmåler, er det også han eller hun som betaler den, sier Parelius.

Dersom man leier ut et større bygg med mange leiligheter er det naturlig å fordele kostnadene etter leieobjektenes størrelse. Selv om det nok hadde vært mest rettferdig å avtale fordeling etter hvor mange personer som bor i hver bolig, vil dette i praksis bli vanskelig, mener Parelius.

- Da måtte man jo endret fordelingsnøkkel hver gang noen flyttet inn eller ut av en leilighet, påpeker hun.

 

Leien kan heves underveis

 

Husleieloven åpner for at leien kan endres i samsvar med konsumprisindeksen. Forutsetningen er at det har gått ett år fra leieavtalen ble inngått, eller at det har gått ett år siden leien ble regulert. Slik indeksregulering skal varsles minst en måned før leieendringen iverksettes.

Når leieforholdet har vart i to år og seks måneder uten annen endring enn indeksregulering, kan hver av partene fremsette krav om at leien endres til gjengs leie. Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie, ikke markedsleie. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår. For Oslo utarbeides det statistikk over både markedsleie og gjengs leie.

 

Betaling

 

Det er ikke tillatt å ta mer enn én måneds forskuddsleie. Det betyr at leien for januar måned kan kreves betalt 1. januar. Hvis leien forfaller til betaling på en helgedag eller helligdag, utskytes betalingsplikten til nærmeste virkedag.

Når det gjelder selve betalingen, kan utleier bestemme overføringsmåten forutsatt at dette ikke medfører merutgifter eller vesentlig ulempe for leier. Utleier kan for eksempel kreve at leien settes inn på en bestemt konto, eller bestemme at oppgjør skal skje kontant. Utleier kan derimot ikke kreve at leier må skaffe seg betalingskort, gi fullmakt til fast kontotrekk eller betale til utenlandsk konto.

Leier har alltid rett til å betale gjennom bank. Når leier betaler gjennom bank, anses betaling skjedd når beløpet er mottatt av banken eller når betalingsoppdraget er mottatt av banken (forutsatt at det er dekning for oppdraget), selv om beløpet ikke godskrives leiers konto før flere dager senere.

Hvis leier ikke betaler rett beløp til rett tid, kan utleier kreve utkastelse.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer