Økte utgifter er utleiers egen risiko

Gå til hovedinnhold

Økte utgifter er utleiers egen risiko

Har du noen gang lurt på om man du kan øke husleien dersom dine egne utgifter på boligen øker?

For boligutleie er svaret på det spørsmålet nei. Økning av for eksempel felleskostnadene er utleiers risiko og er ikke en grunn til å kunne øke leieprisen.

- Skal sameiet gjennomføre store prosjekter er det utleier som må ta tapet. Du kan ikke bake dette rett inn i husleien. Dette kan eventuelt justeres når avtalen løper ut. Da står partene fritt til å inngå ny kontrakt på nye vilkår. Det er en av grunnene til at vi anbefaler at man inngår tidsbestemte leiekontrakter, svarer advokat Espen Kheradmandi i Huseiernes landsforbund.

Det er ikke anledning til å kreve husleien justert oftere enn én gang i året og heller ikke mer enn Konsumprisindeks (KPI), selv om for eksempel utleier synes felleskostnadene, de kommunale avgiftene eller strømprisene har økt mer enn antatt. Forutsetningen er at det har gått ett år fra leieavtalen ble inngått, eller at det har gått ett år siden leien ble regulert. Ønsker du å gjøre en slik indeksregulering skal du varsle leieboer minst en måned før leieendringen iverksettes.

Hvordan beregnes KPI?

I løpende leieforhold har husleieloven to måter utleier kan øke husleien på. Den ene er regulering til KPI (Konsumprisindeks) som kan skje hvert år og den andre er regulering til gjengs leie som kan skje når leieforholdet har vart i tre år. Regulering til gjengs leie krever seks måneders skriftlig varsel.

- Det kan sikkert være litt usikkerhet rundt hvordan KPI skal beregnes. Den skal beregnes ved at man tar husleien fra forrige lovlige regulering og justerer den opp til dagens nivå. Regulerte du sist i august 2016 bruker du endringen fra august 2016 til september 2017, sier Kheradmandi.

Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som beregner KPI. Den siste tolvmånedersendringen i KPI var på 1,6 prosent. Det betyr at en leiepris på 11 000 kroner kan settes opp med 176 kroner.

Et tenkt regnestykke for utleie av NNs sekundærbolig kunne da sett slik ut i et fiktivt boligsameie:

2016                                     

Utleiepris:                                             11 000

Fellesutgifter:                                    -    1 500

Overskudd:                                       =    9 500

På grunn dreneringsarbeider i sameiet beslutter styret å øke fellesutgiftene fra 1 500 kroner til 2 000 kroner i 2017.

2017

Utleiepris:                                              11 000

Husleieøkning KPI (1,6%)                +      176  

Fellesutgifter:                                      -   2 000

Overskudd:                                         =  9 176

Her sitter utleier igjen med 324 kroner mindre i overskudd i 2017 enn i 2016 fordi felleskostnadene økte i sameiet. Dette er altså en byrde du ikke kan legge på eksisterende leieboer.

Slik kan du sette husleien

Dersom du ønsker å gjøre mer enn indeksregulering av husleien kan det gjøres når det har gått minimum tre år av leieforholdet. Da kan begge parter kreve at leien justeres til gjengs leie. En slik endring kan kreves både for tidsbestemte og tidsubestemte avtaler. Ved justering til gjengs leie må det varsles skriftlig minst seks måneder i forkant, og et slikt varsel kan derfor tidligst gis når det har gått to år og seks måneder siden forrige regulering til gjengs leie.

Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie, ikke markedsleie. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår. For Oslo utarbeides det statistikk over både markedsleie og gjengs leie.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer