Nå kan du få flytte fra flommen

Gå til hovedinnhold

Nå kan du få flytte fra flommen

Villere klima fører til lovendringer. Er det utrygt å bygge opp igjen boligen på flomutsatt sted kan du nå få erstatning også for tomten slik at man kan bygge et annet sted.

Inntil utgangen av 2017 har flomutsatte som har sett huset forsvinne med vannet, måttet sette opp huset samme sted og vente på neste flom. Det er det nå slutt på. 

- Finans Norge har sammen med norsk forsikringsnæring lenge påpekt at det er uklokt å bygge opp igjen boliger eller hytter på tomter der det er stor sannsynlighet for at de kan rammes av nye naturskader. Men lovverket som regulerer erstatninger etter naturskader, har ikke åpnet for at man kan få erstattet tomteverdien og bygge et annet og tryggere sted. Den muligheten ble det åpnet for fra 1. januar i år. I tillegg vil du etter ny lov få dekket verdien av huset og tomten, selv om huset bare delvis er skadet, sier Hege Hodnesdal i Finans Norge.

Fjoråret var preget av mye nedbør og flom. Det viser en oversikt fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. I 2017 var det naturskader for anslagsvis 870 millioner.

Det er fortsatt er det opp til kommunen å avgjøre om stedet er trygt eller ikke. På grunn av ulik praksis fra kommune til kommune jobber forsikringsbransjen fortsatt for å kunne stille kommunene til ansvar dersom de ikke bosetter folk trygt.

- I korte trekk er det klokt for alle hvis vi slutter å fore stadig villere vær med nyoppførte boliger og hytter, sier Hodnesdal.

Gjelder privatkunder

Det er naturskadeforsikringsloven som regulerer disse forholdene. Essensen i lovendringene er at privatkunder skal kunne få erstatning for tomtens omsetningsverdi dersom den er skadet eller tapt ved naturskadehendelse. Det forutsetter at det ikke gis tillatelse til oppføring av bolig eller fritidsbolig på «gammel» tomt.

- Det er to forhold som gir forsikringskunden rett til å kreve å erstatning for tomten. Det ene er at boligen eller fritidshuset må være skadet i en naturulykke. Eller at grunnen under et brannforsikret bolig- eller fritidshus har blitt ustabil som følge av en naturulykke.

Norsk Naturskadepool sikrer dekning mot naturskader for alle som har tegnet brannforsikring. Forsikringstaker forholder seg til sitt forsikringsselskap for oppgjør, og poolen utligner alle skader mellom selskapene fordelt på medlemsandel i poolen.

Må ha gjort risikovurdering

I praksis vil det være offentlig myndighet, som oftest kommunen, som eventuelt nekter skadelidte reparasjon eller gjenoppbygging. Kommunen må ha gjort en konkret risikovurdering, det må være forbundet med fare å fortsatt bo på stedet, og det må legges til grunn at kommunens beslutning bygger på faglige vurderinger gjort av geoteknisk ekspertkompetanse eller spesialkompetanse på flomfarevurderinger.

- Vi vet at det er forskjell fra kommune til kommune om hvordan man risikovurderer områder. Derfor jobbes det videre slik at vi kan få avgjort når man kan kreve regress fra kommunene hvis de velger å bygge opp igjen hus på utsatte steder som gang på gang opplever samme naturskade. Da setter det større press på kommunene for til å gjøre en skikkelig jobb i risikovurderingene, sier Hodnesdal.

Sikring av tomt

Dersom alle parter er enige kan man i stedet for å erstatte tomtens omsetningsverdi, be forsikringsselskapet om å sikre eiendommen. Da er det tre forutsetninger som må være på plass.

- Den sikrede må gi sitt skriftlige samtykke, sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot ny naturskade at skadelidte kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet og forsikringsselskapet må dekke utgiftene til sikringstiltakene og sørge for ettersyn og vedlikehold, informerer Hodnesdal.

Verst på sørlandet

I høst rammet flom og skred Sørlandet hardt. Store deler av landsdelen sto under vann og en rekke private boliger og næringsbygg fikk store skader etter at flere elver flommet over og vannet trengte inn i mange bygninger. Vestlandet ble rammet av uvær og store nedbørsmengder i juli. Det gikk særlig hardt ut over Utvik i Sogn og Fjordane.

Erstatningene etter disse hendelsene er anslått til rundt 500 millioner kroner.

– Det er vann og flom som har vært de største utfordringene i 2017 når vi ser på naturskadeåret samlet, for mer enn halvparten av erstatningene er knyttet til flom, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer