ARV: Rydd opp mens du kan

Gå til hovedinnhold

ARV: Rydd opp mens du kan

Er du opptatt av å fordele verdiene dine mens du lever, eller ønsker å få orden i papirene mens du er i stand til å ta avgjørelser? Det kan være både betryggende og konfliktdempende.

Arveavgiften er fjernet, men man kan likevel gå i enkelte kostnadsfeller, som for eksempel dokumentavgift og gevinstbeskatning, ved salg av eiendom.

- Hvis arven dreier seg om eiendom, og arvingene ikke har til hensikt å bo der selv, kan det enkleste være å selge eiendommen for heller å fordele pengene, forklarer advokat Karianne Listerud Lund i Huseiernes Landsforbund.

Dette kan for eksempel hjelpe arvingene inn på eiendomsmarkedet.

Overfører man derimot eiendommer til arvingene mens man lever, må de betale dokumentavgift.

I tillegg sier reglene at man må ha bodd i en arvet bolig i minst ett av de to siste år før salg for å slippe gevinstbeskatning.

For hytter gjelder fem års eiertid, og at eieren har brukt den som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salg.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Fordeling

Mange ønsker å gi forskudd på arv. Gaver og forskudd på arv bør nedtegnes i et datert og signert dokument hvor det presiseres om det dreier seg om en gave eller et Karianne Listerud Lund er advokat i Huseiernes LandsforbundKarianne Listerud Lund er advokat i Huseiernes Landsforbundforskudd på arv.

Forskudd på arv er en forskuttering (gave) av senere arv mens foreldrene lever.

Det betyr at verdien skal avkortes i fremtidig arv hvis det foreligger uskiftet bo.

Da vil arvingene som ikke mottar noe forskudd få tilsvarende verdier senere, og senest ved skifte av foreldrenes dødsbo.

Hvis begge foreldrene lever må det presiseres skriftlig at forskuddet skal avkortes i arveoppgjøret med mindre de har ment at det ikke skal avkortes.

- Videre bør man også vite at forskudd eller gaver over 100 000 kroner skal meldes inn til skatteetaten, forteller Lund.

Ifølge loven har barna krav på såkalt pliktdelsarv, eller 2/3 av det foreldrene etterlater seg og som kan begrenses til 15 ganger grunnbeløpet (15G) til hvert av barna.

Særkullsbarn

Det er ikke uvanlig at ektefeller skiller lag, og former nye par med «dine» og «mine» barn, noe som kan gjøre et arveoppgjør innfløkt.

- Det er viktig å vite at når én, eller begge ektefeller har særkullsbarn, altså barn fra før, kan ikke gjenlevende sitte i uskiftet bo med mindre barna samtykker, sier Lund.

Da kan løsningen være å inngå avtaler med særkullsbarna der de samtykker til uskiftet bo så lenge denne lever, for all arv eller deler av arv, for eksempel en bolig.

Fortell om avgjørelsene

Å legge til rette for at arvingene ikke kommer i konflikt den dagen arven skal fordeles, vil nok være en fordel tror Lund.

- Jeg vil absolutt anbefale å snakke med barna om de ønskene man måtte ha, og at man dernest skriver et testamente som gjenspeiler dette, sier hun.

Hvis det er en god tone i familien kan man jo også spørre arvingene om hva de selv mener er gode løsninger.

Når testamentet er skrevet, anbefaler hun også å fortelle om det slik at de er forberedt på at et slikt dokument finnes.

Formkrav til testament

  • Et testament må inneholde navnet og fødselsnummeret til den som skriver testamentet (testator), og det skal dateres.
  • Testamentet skal gjøres skriftlig med to vitner som er til stede sammen, og som vet at dokumentet skal være et testament.
  • Vitnene kan ikke være gift med, eller være i nær slekt med de som er tilgodesett med arv.
  • Vitnene skal være til stede når dokumentet signeres eller når testator vedkjenner seg underskriften.
  • Vitnene skal skrive navnene sine på dokumentet mens testator er til stede.
  • Man må også huske på å bestemme sluttarving, det vil si hvem som skal arve det resterende av arveformuen etter at arvingene har mottatt den eller de gjenstander og/eller beløp som testamentet fremholder at de skal ha.
  • Testamentsvitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om at testator gjorde testamentet av fri vilje og var ved sans og samling.
  • Et eksempel på en slik tekst kan man finne for eksempel hos Norges domstoler (domstol.no).
  • Påskriften bør i tillegg inneholde yrket og adressen til vitnene. I likhet med testator, må vitnene være minst 18 år og sinnsfriske når testamentet underskrives.

Hvordan oppbevare et testament?

Den sikreste formen for oppbevaring av et testamente er at det leveres inn til tingretten. Da er dokumentet sikret mot endring og det kan ikke holdes tilbake.

Du unngår også at man ikke er oppmerksom på at det foreligger et testamente når arven skal fordeles.

- Det finnes derimot ingen krav til hvor et testamente kan oppbevares, sier Lund, og forteller at det vanligste er å oppbevare det hjemme, i en bankboks eller i tingretten.

Testamentet kan leveres til tingretten i det distriktet man har tilhørighet, med unntak av Oslo hvor det er Oslo byfogdembete som vil oppbevare det.

Når et dødsfall registreres, vil det bli undersøkt om det er registrert et testamente på fødselsnummeret.

Ved innlevering av testamentet må man vise legitimasjon. Ved innlevering av et testamente på andres vegne, må testator gi en fullmakt.

Det gjelder også ved gjensidig testament mellom ektefeller eller samboere. De samme kravene til legitimasjon gjelder også ved utlevering av et testament.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer