Fremtidsfullmakt

Gå til hovedinnhold

Fremtidsfullmakt

Lag fremtidsfullmakt før det er for sent. Da kan du bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser hvis du ikke klarer. Huseierne hjelper deg med å tilpasse fremtidsfullmakten!

Den 1. juli 2013 trådte en ny vergemålslov i kraft og denne gir et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål.

Loven medfører at du får større selvbestemmelsesrett om hvem som skal ivareta dine interesser og hvordan dette skal skje, dersom du ikke lenger skulle være i stand til det på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred. Den typiske situasjonen hvor du bør tenke på å utforme en fremtidsfullmakt, er i de tilfellene du har demens eller andre sinnslidelser i familien.

Fremtidsfullmakter er svært praktiske og dersom fullmakten blir utformet slik at den tilsvarer en typisk vergefullmakt utsted av fylkesmannen, vil det ikke lenger være behov for noen offentlig oppnevnt verge. Du bestemmer altså selv hvem som skal håndtere dine anliggender og hva som skal utføres.

Få hjelp! Ønsker du å bestille time for utforming av fremtidsfullmakt? Logg inn på dine medlemssider for å registrere din sak! Logg inn her! 

Fremtidsfullmakt når du er gift

Ektefeller setter vanligvis inn hverandre som fullmektiger og da kommer det ofte opp spørsmål om de kan skrive en felles fullmakt.

NB: Vi i Huseierne vil anbefale av praktiske årsaker at man skriver hver sin.

Fremtidsfullmakt til barn

Dersom ektefellen også skulle bli svekket kan man ta inn som et alternativ at ett eller flere barn blir fullmektiger i stedet.

Og her kan det dukke opp flere praktiske problemstillinger; å ha to eller flere barn som fullmektiger kan være svært upraktisk dersom flere må medvirke for å kunne betale en strømregning e.l. Det som kan være å anbefale er at du setter inn en fullmektig i utgangspunktet, men at det ved større disposisjoner, for eksempel salg av fast eiendom, skal være flere fullmektiger i fellesskap som tar avgjørelser.

I tillegg bør ønsket om å utpeke flere fullmektiger avstemmes over risikoen for at fullmektigene blir uenige i en slik grad at uenigheten blir stående i veien for en fornuftig ivaretagelse av fullmaktsgiverens interesser. Alternativet er altså å gi de fullmakt hver for seg. Dette kan være anbefalt å diskutere med dine barn slik at dere sammen kan finne en god løsning.

Hva skal fremtidsfullmakten inneholde?

Det du ellers bør tenke igjennom er hva fullmakten skal inneholde. Dersom man ikke spesifiserer hva fullmakten inneholder og ordlyden er uklar, kan man risikere at fullmakten da blir tolket innskrenkende slik at den ikke gir fullmakt til det man ikke har nevnt. I forhold til det, nevner jeg noen temaer som du kan vurdere å ta inn i fullmakten:

  • representasjon ovenfor offentlige myndigheter
  • betaling av regninger knyttet til bolig og annet
  • disponering av konti og verdipapirer
  • rett til å dele ut gaver, f.eks. til familiemedlemmer i forbindelse med jul, fødselsdager o.l.
  • rett til å dele ut større gaver, f.eks. til studerende barnebarn o.l.
  • hva skal skje hvis du kommer permanent på sykehjem? Skal boligen selges? Hva skal skje med salgssummen? Hva skal skje med innbo og løsøre? Skal det utdeles forskudd på arv?

Man må huske på at den som får tildelt langtidsopphold ved kommunalt sykehjem må etter kommunale forskrifter betale opptil 85 % av inntekter i vederlag til kommunen. Dette bør man ta høyde for når en skal skrive en fremtidsfullmakt. Dersom du skulle ønske at dine barn skal kunne selge eiendommen din, bør du presisere dette tydelig. Da bør du også ta inn kommunenummer, gårds- og bruksnummer (evt. feste/seksjonsnummer). Da vil det også være lurt å samtidig gi fullmakt til å utdele forskudd på arv, slik at ikke 85 % av rentene på salgssummen går til kommunen.

Fremtidsfullmakt må signeres av vitner

Formkravene krever at en slik fullmakt må signeres av to vitner som er til stede samtidig når du signerer fullmakten. Disse må ikke være nær familie eller fullmektigens nære familie. Man bør også ta inn en erklæring fra vitnene om at fullmakten er gitt av fullmaktsgiver som forstod betydningen av handlingen.

Dette er ikke formkrav, men anbefalte krav for å dokumenter at du forstod hvilken fullmakt du har gitt. En fremtidsfullmakt skal ikke tinglyses, det er tilstrekkelig med to vitner for at den skal bli gyldig.

Når skal fremtidsfullmakten  tre i kraft?

En siste ting som kan nevnes er spørsmålet om når fullmakten skal tre i kraft. I utgangspunktet er det fullmektigen som tar stilling til når fullmakten trer i kraft, hvis du ikke ønsker noe annet. Fullmektigen skal derimot være klar over at man som fullmektig har et objektivt erstatningsansvar for at han eller hun handler etter gyldig fullmakt.

Blir det fra tredjeperson stilt spørsmål om fremtidsfullmakten, vil det kunne bes om stadfesting fra fylkesmannen. 

Huseiernes advokater kan hjelpe deg med fremtidsfullmakten

Ønsker du å bestille time for utforming av fremtidsfullmakt? Slik kan vi hjelpe deg: 

  1. Bestill skreddersydd fremtidsfullmakt via kontaktskjema på nett.
  2. Du får en liste med spørsmål fra vår juridiske avdeling som du deretter sender inn.
  3. Advokaten som har saken tar kontakt med deg og veileder deg videre.

- Vi erfarer at det er mest praktisk å lage et utkast til fullmakt før medlemmet eventuelt kommer inn til et møte. Da har de sett hvordan formuleringene er og kan stille spørsmål ut ifra dette.  Da kan vi også foreta signeringen samtidig om de ønsker det, forklarer Karianne Listerud Lund.

Logg inn på dine medlemssider for å registrere din sak! Logg inn her! 

 

 

Se vår video med advokat Karianne Listerud Lund om fremtidsfullmakt.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.