Slik lager du en fremtidsfullmakt

Gå til hovedinnhold

Slik lager du en fremtidsfullmakt

Lag fremtidsfullmakt før det er for sent. Da kan du bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser hvis du ikke klarer. Huseierne hjelper deg med å tilpasse fremtidsfullmakten!

Husk å lage fremtidsfullmakt: 
HUSK Å LAGE FREMTIDSFULLMAKT: Med fremtidsfullmakt bestemmer du selv om hva som skjer hvis du ikke kan ta vare på deg selv.

Lag en fremtidsfullmakt nå, så har du bestemt hva som skjer med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag.

Fremtidsfullmakten kan si noe om hva som skal skje hvis du blir rammet av en ulykke, slag demenssykdom som alzheimer.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller om hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag gjennom ulykke, slag eller demenssykdom.

Det kan for eksempel være at du blir så avhengig av hjelp at du ikke kan bo for deg selv, men må bo på sykehjem eller institusjon. Med en fremtidsfullmakt kan du peke ut en fullmektig som får mulighet til å selge boligen din eller andre eiendeler. Og eventuelt fordele midlene slik du har bestemt i fullmakten.

Uten fremtidsfullmakt vil Statsforvalteren (Fylkesmannen) oppnevne en verge til deg hvis ulykken rammer. Dette vil som oftes være ektefellen. Men du kan ikke låne, du kan ikke pantsette og du kan ikke dele ut arv. Det gjør at oppnevnelsen av verge gir mange begrensninger. Du kan risikere å få en fremmed verge, særlig hvis du ikke har ektefelle eller søsken.

Fremtidsfullmakter er regulert i vergemålsloven og gir deg større selvbestemmelsesrett om hvem som skal ivareta dine interesser og hvordan dette skal skje, dersom du ikke lenger skulle være i stand til det på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred.

En typisk situasjon hvor du bør tenke på å utforme en fremtidsfullmakt, er i de tilfellene du har demens eller andre sinnslidelser i familien.

Fremtidsfullmakter er svært praktiske og dersom fullmakten blir utformet slik at den tilsvarer en typisk vergefullmakt utsted av statsforvalteren (fylkesmannen), vil det ikke lenger være behov for noen offentlig oppnevnt verge. Du bestemmer altså selv hvem som skal håndtere dine anliggender og hva som skal utføres.

I en fremtidsfullmakt bestemmer du hvem som skal tale på dine vegne, når du ikke lenger kan det

Som medlem får du blant annet:


– Skreddersydd fremtidsfullmakt til fast pris

– Gratis kurs om fremtidsfullmakt

– Gratis juridisk rådgivning

 

Registrer deg

Fremtidsfullmakt når du er gift

Ektefeller setter vanligvis inn hverandre som fullmektiger og da kommer det ofte opp spørsmål om de kan skrive en felles fullmakt.

NB: Vi i Huseierne vil anbefale av praktiske årsaker at man skriver hver sin.

Fremtidsfullmakt til barn

Dersom ektefellen også skulle bli svekket kan man ta inn som et alternativ at ett eller flere barn blir fullmektiger i stedet.

Og her kan det dukke opp flere praktiske problemstillinger; å ha to eller flere barn som fullmektiger kan være svært upraktisk dersom flere må medvirke for å kunne betale en strømregning e.l.

Det som kan være å anbefale er at du setter inn en fullmektig i utgangspunktet, men at det ved større disposisjoner, for eksempel salg av fast eiendom, skal være flere fullmektiger i fellesskap som tar avgjørelser.

I tillegg bør ønsket om å utpeke flere fullmektiger avstemmes over risikoen for at fullmektigene blir uenige i en slik grad at uenigheten blir stående i veien for en fornuftig ivaretagelse av fullmaktsgiverens interesser. Alternativet er altså å gi de fullmakt hver for seg. Dette kan være anbefalt å diskutere med dine barn slik at dere sammen kan finne en god løsning.

Hva skal fremtidsfullmakten inneholde?

Det du ellers bør tenke igjennom er hva fullmakten skal inneholde. Dersom du ikke spesifiserer hva fremtidsfullmakten inneholder og ordlyden er uklar, kan du risikere at fullmakten da blir tolket innskrenkende slik at den ikke gir fullmakt til det man ikke har nevnt.

Her er noen temaer som du bør vurdere å ta inn i fullmakten:

  • representasjon ovenfor offentlige myndigheter
  • betaling av regninger knyttet til bolig og annet
  • disponering av konti og verdipapirer
  • rett til å dele ut gaver, f.eks. til familiemedlemmer i forbindelse med jul, fødselsdager o.l.
  • rett til å dele ut større gaver, f.eks. til studerende barnebarn o.l.
  • hva skal skje hvis du kommer permanent på sykehjem? Skal boligen selges? Hva skal skje med salgssummen? Hva skal skje med innbo og løsøre? Skal det utdeles forskudd på arv?

Husk på at den som får tildelt langtidsopphold ved kommunalt sykehjem må etter kommunale forskrifter betale opptil 85 prosent av inntekter i vederlag til kommunen.

Dette bør man ta høyde for når en skal skrive en fremtidsfullmakt. Dersom du skulle ønske at dine barn skal kunne selge eiendommen din, bør du presisere dette tydelig.

Da bør du også ta inn kommunenummer, gårds- og bruksnummer (evt. feste/seksjonsnummer). Da vil det også være lurt å samtidig gi fullmakt til å utdele forskudd på arv, slik at ikke 85 prosent av rentene på salgssummen går til kommunen.

Digitalt kurs

Gratis kurs om fremtidsfullmakt

Marianne Aarbakke er advokat i Huseierne. Her forteller hun deg hva en fremtidsfullmakt er, og hvorfor det er viktig å lage en. Les mer

Fremtidsfullmakt må signeres av vitner

Formkravene krever at en slik fullmakt må signeres av to vitner som er til stede samtidig når du signerer fullmakten. Disse må ikke være nær familie eller fullmektigens nære familie.

Du bør også ta inn en erklæring fra vitnene om at fullmakten er gitt av fullmaktsgiver som forstod betydningen av handlingen.

Dette er ikke formkrav, men anbefalte krav for å dokumenter at du forstod hvilken fullmakt du har gitt. En fremtidsfullmakt skal ikke tinglyses, det er tilstrekkelig med to vitner for at den skal bli gyldig.

Tips: Alle disse punktene passer vi i Huseierne på at du får med hvis du bruker våre advokater for å lage fremtidsfullmakten.

Når skal fremtidsfullmakten tre i kraft?

En siste ting som kan nevnes er spørsmålet om når fullmakten skal tre i kraft. I utgangspunktet er det fullmektigen som tar stilling til når fullmakten trer i kraft, hvis du ikke ønsker noe annet. Fullmektigen skal derimot være klar over at man som fullmektig har et objektivt erstatningsansvar for at han eller hun handler etter gyldig fullmakt.

Blir det fra tredjeperson stilt spørsmål om fremtidsfullmakten, vil det kunne bes om stadfesting fra statsforvalteren. 

 

Huseiernes advokater kan hjelpe deg med fremtidsfullmakten

Ønsker du å bestille time for utforming av fremtidsfullmakt? Slik kan vi hjelpe deg: 

  1. Bestill skreddersydd fremtidsfullmakt via dine medlemssider - se lenke under.
  2. Du får en liste med spørsmål fra vår juridiske avdeling som du deretter sender inn.
  3. Advokaten som har saken tar kontakt med deg og veileder deg videre.

Huseierne anbefaler at våre advokater lager et utkast til fullmakt før medlemmet eventuelt kommer til et møte. Da har de sett hvordan formuleringene er og kan stille spørsmål ut ifra dette.

Pris for tjenesten: 5000 kr ink mva

Logg inn for å registrere din sak her!

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om fremtidsfullmakt

Marianne Aarbakke er advokat i Huseierne. Her forteller hun deg hva en fremtidsfullmakt er, og hvorfor det er viktig å lage en. Les mer

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.