Derfor er fremtidsfullmakt viktig

Gå til hovedinnhold

Derfor er fremtidsfullmakt viktig

Hvem skal ivareta dine interesser dersom du blir hjerneskadet, dement eller på annet vis blir mentalt svekket? Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme en rekke ting som Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) ellers vil avgjøre.

Advokat Marianne Aarbakke har de siste årene laget flere hundre fremtidsfullmakter, og er Huseiernes ekspert på området. 

Tekst: Rikke Åserud / Marianne Aarbakke

Den siste tiden har det vært noen presseoppslag om misbruk av fremtidsfullmakter. Er det utrygt med fremtidsfullmakt?

- Det er ikke utrygt å skrive fremtidsfullmakt. Tvert imot, en fremtidsfullmakt sikrer at dine interesser blir ivaretatt dersom du selv ikke kan passe på det lenger. Men fullmakten må lages riktig, og den må brukes ordentlig, sier Marianne Aarbakke, som har skrevet flere hundre fremtidsfullmakter for medlemmer i Huseierne i løpet av de siste årene.

NYTT KURS FOR MEDLEMMER: Marianne Aarbakke har nå spilt inn kurs om fremtidsfullmakt. Du som medlem kan se det gratis! Les mer her!

I en fremtidsfullmakt bestemmer du hvem som skal tale på dine vegne, når du ikke lenger kan det

Som medlem får du blant annet:


– Skreddersydd fremtidsfullmakt til fast pris

– Gratis kurs om fremtidsfullmakt

– Gratis juridisk rådgivning

 

Registrer deg

Upålitelig fullmektig

I de sakene som har vært fremme i mediene, har det vært litt ulike ting som har gått galt. Det har vært eksempler på at den som har vært satt inn som fullmektig har gått utover fullmakten sin. Fremtidsfullmakten har altså blitt misbrukt.

- Den du setter inn som fullmektig er den som skal ivareta dine interesser. For å unngå at denne går utover sine fullmakter er det svært viktig at du bruker en person du stoler på, sier Aarbakke.

Det har også vært tilfeller hvor den som har gitt fullmakten allerede har vært mentalt svekket når fullmakten ble laget. Litt av poenget med en fremtidsfullmakt er jo at den skal lages mens man fortsatt kan ivareta sine egne interesser. En fremtidsfullmakt som er laget av en person med langt fremskreden demens er ikke gyldig.

- Derfor er det lurt å legge ved en legeerklæring som viser at du er ved dine fulle fem når du skriver under på fremtidsfullmakten, sier Aarbakke.

Hun opplyser videre at Statsforvalteren kan sette fremtidsfullmakten til side dersom det sås tvil om du var ved dine fulle fem du du lagde den.

Les også: Slik lager du fremtidsfullmakt - og slik kan Huseierne hjelpe deg! Les mer her!

Din økonomi

Men hva er så egentlig en fremtidsfullmakt? Fremtidsfullmakten er et dokument som viser hva du vil at skal skje med deg og dine eiendeler dersom du blir dement eller på annen måte mentalt svekket, slik at du ikke kan ivareta deg selv og dine interesser lenger.

Det er altså en slags forsikring. Uten en fremtidsfullmakt er det Statsforvalteren og offentlig vergemål som vil ta avgjørelser på dine vegne dersom du ikke selv kan handle på egne vegne.

Prosesser hos Statsforvalteren tar ofte svært lang tid, og avgjørelsene derfra er ikke nødvendigvis i tråd med dine, eller dine pårørendes, ønsker.

- For eksempel er det mange som ønsker at dersom de kommer på sykehjem, skal boligen selges, og pengene fordeles mellom arvingene. Dette kan være veldig hensiktsmessig, slik at huset ikke blir stående til forfall i årevis. Men å få til dette uten fremtidsfullmakt kan være en lang og tung prosess, for da må det gå gjennom Statsforvalteren. Da må arvingene søke om å selge boligen og dele overskuddet. Kanskje får de godkjent at de kan selge huset, men vi erfarer at Statsforvalteren sier nei til fordeling av overskuddet mellom arvingene, sier Aarbakke.

Blir huset solgt og pengene stående på bok over lang tid, vil ikke det nødvendigvis være særlig gunstig med dagens rentebetingelser. Det er dessuten ikke slik at man nødvendigvis får et ja til å selge boligen i det hele tatt. Da kan den bli stående der tom og uten midler til vedlikehold, noe som i de aller fleste tilfeller er svært uheldig over tid.  

- Midlene dine blir i det hele tatt nokså låst frem til du dør, med mindre du har en fremtidsfullmakt, sier Aarbakke.

I fremtidsfullmakten kan du altså bestemme nokså detaljert hva som skal skje med dine midler. Ikke bare om huset skal selges når du (for godt) har kommet på sykehjem, men også en rekke andre ting: For eksempel at penger skal månedlig tas fra din konto og brukes på vedlikehold av huset så lenge du lever, eller at hytta skal selges når du ikke lenger får brukt den, men da kun til slektninger.

Fremtidsfullmakten kan også være så vid at du kan la fullmektigen gjøre opp alle dine verdier når du først har blitt så svekket, men før du dør.

Dine ønsker

Fremtidsfullmakten kan altså ivareta de aller fleste av dine økonomiske interesser – men også de mer personlige. 

- I de fleste fremtidsfullmaktene vi lager, ønsker folk å ta vare på personlige forhold. Det kan være at man vil bo hjemme så lenge som mulig, og så at man har preferanser om offentlig eller privat sykehjem når det ikke lenger er mulig å bo hjemme. Videre kan det være at de skal tas med på turer, få kulturopplevelser og lignende. Er det mulig å dra på kino hver fredag, for eksempel? Eller få et månedlig frisørbesøk? Dersom man uttrykker slike ønsker, skal fullmektigen så langt det lar seg gjøre tilrettelegge for at det blir mulig, sier Aarbakke.

I fremtidsfullmakten kan du også bestemme hvem som skal representere deg overfor Nav, kommune og sykehjem. Da vil fullmektigen kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak.

En annen ting mange ønsker å ta inn i fullmakten er et punkt om at fullmektigen skal sørge for gaver fra deg – julegaver til barnebarn, konfirmasjonsgaver og bryllupsgaver til slekt og venner.

- Hvis du driver næringsvirksomhet, kan du bestemme hvem som skal følge opp driften når du ikke lenger er i stand til det.

En annen ting som bare blir mer aktuell å ha i fremtidsfullmakten, er fullmakt til å rydde opp i digitale tilganger, som for eksempel å slette dine profiler fra ulike nettsteder og så videre.

Husk å være tydelig på hva fullmektigen har rett til å gjøre. Dersom du gir fullmektigen rett til å dele ut forskudd på arv, og du har flere barn, bør du uttrykkelig skrive hvordan forskuddet skal deles mellom barna. De fleste ønsker at forskudd på arv skal deles likt mellom barna, og da bør det stå i fullmakten.

Fullmektigen

I en fremtidsfullmakt bestemmer du hvem som skal være fullmektig for deg – altså hvem som skal tale på dine vegne når du ikke lenger kan det, og påse at de ønskene du skisserer i fullmakten blir oppfylt så langt det lar seg gjøre.

- De fleste ønsker å sette inn ektefelle/samboer og deretter alle barna som reserver. Da må du huske på at du kan gi ulike fullmakter til ektefelle og barn, sier Aarbakke. Hun anbefaler av praktiske årsaker at ektefeller skriver hvert sitt dokument i stedet for å oppette ett gjensidig.

Har du flere barn, så kan de ha fullmakt sammen, men da bør du også tenke på hvordan oppgavene mellom barma bør fordeles. Dersom du setter at barna må utføre alle handlinger eller disposisjoner sammen, kan det medføre praktiske problemer. Kanskje kan du gi dem fullmakt til å håndtere mindre disposisjoner hver for seg, men fastsette at de må være enige ved større handlinger og disposisjoner før de kan utføre det?

Sørg uansett for at du får en fullmektig som kjenner deg godt. Og snakk gjennom både med partner og barn hva du ønsker at fullmektigen skal utføre på dine vegne og hvordan.

- Og så må du så klart sørge for å spørre om fullmektigen faktisk ønsker å være fullmektig, sier Aarbakke.

Hun råder folk til å ha minst en reserve-fullmektig i tillegg til «hovedfullmektigen».

- Da kan fullmektigene ha regnskaps- og informasjonsplikt overfor hverandre. På denne måten sikrer man kontroll over at en fullmektig ikke misbruker fullmakten, sier Aarbakke.

Ikke krav om advokat

Det er ikke noe krav om at fremtidsfullmakten må være satt opp av advokat for å være gyldig, og det er mulig for eksempel å bruke en mal man finner på nettet eller andre steder. Men disse bør brukes med varsomhet, advarer Huseiernes ekspert:

- Vår erfaring er at disse malene ofte er mangelfulle. Dersom du selv fyller ut en standardisert fremtidsfullmakt vil dette innebære en risiko for at du fyller ut feil, eller lager en fullmakt som ikke er dekkende for dine ønsker og behov, sier Aarbakke.

Hun minner om at en fremtidsfullmakt er et minst like viktig dokument som et testament, som du bør få kyndig bistand til å sette opp.

- Mangelfulle maler kan gi en falsk trygghet. Dersom fullmakten skal være et reelt alternativ til vergemål, vil det for mange være behov med mer presise og individuelt utformede fullmakter enn du får når du bruker en ferdig mal.

Vi i Huseierne har opprettet flere hundre fremtidsfullmakter de siste årene, og vi har et stort fokus på å gi god informasjon til den som oppretter fullmakten og sikre at fullmakten vi setter opp gir et reelt uttrykk for fullmaktsgivers ønsker, sier advokaten. 

Les også: 5 ting du bør vite om testament!

Husk vitner når du lager fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt skal underskrives av to vitner. De må signere samtidig med fullmaktsgiver, og gå god for at fullmaktsgiver forstår virkningene av fullmakten.

De må vite at det er en fremtidsfullmakt som underskrives, og ikke være i slekt med fullmektigen eller på annen måte ha noen egeninteresse i fullmakten. Da vil de være inhabile som vitner. Typisk kan man spørre et vennepar eller et par naboer om de kan signere fullmakten.

Fullmakten bør dateres og vitnene bør opplyse om at den er opprettet av fri vilje, og ikke under tvang. Vitnenes adresse og fødselsdato bør også fremgå av fremtidsfullmakten.

Begrensninger

Du har stor frihet til å bestemme over dine økonomiske og personlige forhold i en fremtidsfullmakt. Men en fullmektig kan ikke gis fullmakt til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold […] uten særskilt hjemmel i lov». Disse begrensningene finnes i vergemålsloven § 80 tredje ledd.

 

Fakta: Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakter ble innført i Norge i 2013. Opprettelse av fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål. Det innebærer at en fremtidsfullmakt helt eller delvis kan erstatte vergemålsordningen og offentlig innblanding. En fremtidsfullmakt gir den enkelte større grad av selvbestemmelse også etter at man ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål egne vegne.

 

Fakta: Statsforvalteren

Det som tidligere het Fylkesmannen fikk nytt og kjønnsnøytralt navn fra 1. januar 2021 og heter nå Statsforvalteren. 

www.statsforvalteren.no 

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om fremtidsfullmakt

Marianne Aarbakke er advokat i Huseierne. Her forteller hun deg hva en fremtidsfullmakt er, og hvorfor det er viktig å lage en. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer