Søk støtte til verneverdige hus

Gå til hovedinnhold

Søk støtte til verneverdige hus

Å vedlikeholde gamle hus koster penger. Er huset ditt verneverdig, kan du i mange tilfeller få økonomisk støtte til prosjektet. Vi gir deg oversikten over hvor du kan søke og når du må gjøre det.

Målet med de ulike støtteordningene er å ta vare på kulturminner. Bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å skape tilhørighet og forstå sammenhenger mellom fortid og nåtid. Gamle hus har ofte gode materielle og håndverksmessige kvaliteter. De gir oss kunnskap om tidligere generasjoners samfunn og levekår, og kulturminner som blir tatt godt vare på er ofte en ressurs i lokalmiljøet.

Statlig støtte til bygninger som er fredet

Eier du en bygning som er oppført før reformasjonen i 1537, er den automatisk fredet. Disse bygningene kan du få helt eller delvis støtte til å vedlikeholde, fordi vedlikeholdsansvaret er spesielt tyngende. Du kan søke om støtte til istandsetting, restaurering, sikring og formidlingstitak.
Søknad sendes Riksantikvaren innen 15. januar.

Eier du en bygning som er fredet, men oppført etter 1537, kan du også få helt eller delvis støtte til vedlikeholdet. I vurderingen av søknaden blir det blant annet lagt vekt på tiltak som stanser eller hindrer ytterligere forfall, tiltak som sikrer bygninger det finnes få av, midlertidig sikring og tiltak på kulturminner langs kysten som kan medvirke til å skape attraktive lokalsamfunn. Bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk, opplæring og kunnskapsoppbygging er også viktige grunner for tildeling av tilskudd.

I 2018 fordelte Riksantikvaren 158 millioner kroner til istandsetting av fredete hus i privat eie.

– De som eier private fredete bygg gjør en formidabel innsats for vår felles kulturarv. Dette verdsetter vi høyt, og regjeringen har økt bevilgningen med nær 30 prosent fra 2014. Over 150 millioner kroner går nå til å vedlikeholde disse viktige kulturminnene. Det er helt avgjørende at våre fredete bygg er i bruk, ellers forfaller de. De private eierne over hele landet fortjener stor takk og honnør for den innsats de gjør for å ta vare på kulturarven, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nytt av året er økt satsning på tilstandsregistrering av fredete bygg i privat eie. Det er satt av fem millioner kroner til fordeling blant fylkeskommunene til dette arbeidet.

– I flere fylker er det behov for bedre oversikt over tilstanden til de fredete bygningene. Det vil gjøre fylkeskommunene i stand til å drive en enda bedre og mer langsiktig forvaltning av de fredete bygningene, sier riksantikvar Jørn Holme. 

Søknad sendes fylkeskommunen:
Møre og Romsdal innen 15. oktober
Oppland, Aust-Agder, Vest-Aagder,
Hordaland og Trøndelag innen
1. november
Østfold, Telemark, Rogaland og
Nordland innen 15. november
Finnmark innen 20. november
Hedmark, Sogn og Fjordane og Troms innen 1. desember
Akershus og Vestfold innen 15. desember

Fylkeskommunale tilskudd

Selv om bygningen du bor i eller eier ikke er omfattet av fredningsvedtak fra Riksantikvaren, er det mulig å få støtte til ulike restaureringsprosjekter. Flere fylkeskommuner har egne midler til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg. Her er det noen forbehold om bevilgning av midler.

Søknad sendes fylkeskommunen i:
Østfold innen 15. november
Akershus innen 15. desember
Hedmark innen 1. desember
Buskerud innen 15. mars
Vestfold innen 1. oktober
Aust-Agder innen 1. november
Rogaland innen 1. november
Møre og Romsdal innen 15. oktober
Sør-Trøndelag innen 1. desember
Nordland innen 15. november
Troms innen 1. desember
For Oslo sendes søknaden til Byanti-kvaren i Oslo innen 1. november


Kulturminnefondet – den største potten

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud. Etter at regjeringspartiene ble enige med samarbeidspartiene om Statsbudsjettet for 2018, fikk Kulturminnefondet 20 millioner mer enn i foreslått budsjett. Totalt forvalter Kulturminnefondet nå 110 millioner kroner. Da søknadsfristen for å få tilskudd i 2018 gikk ut i fjor, hadde 1 106 søknader om til sammen 325 millioner kroner kommet inn til Kulturminnefondet. Omtrent halvparten fikk støtte.

Søknadsfristen har vært 1. november hvert år.

- Fra 2019 kan vi glede alle kulturminneeiere med at søknadsfristen blir løpende, sier Linda Cathrine Herud i Kulturminnefondet. Det vil si at fristen 1. november faller bort.

- Nå kan man søke Kulturminnefondet om støtte når som helst. Midlene for ordinær støtte i 2018 er allerede delt ut, dette gjelder altså for 2019, understreker Herud.

Støtte til straks- og sikringstiltak og støtte til fag- og handverksseminarer behandles også løpende gjennom året. Her er det fortsatt penger igjen for 2018, opplyser Herud.

Interessen for å sette i stand kulturminner har aldri vært større enn den er nå, og kampen om midlene er stor. Det er derfor viktig å gjøre et godt forarbeid.
Planlegg godt. Ta kontakt med leverandører og håndverkere. Legg en fremdriftsplan for hele prosjektet, og planlegg riktig bruk av kulturminnet. Skal dagens bruk videreføres eller er det ny bruk av objektet?
Se også hva andre har gjort. Ta gjerne kontakt med fondet for råd og støtte.

Kommunale tilskudd og legater

Også noen kommuner har midler til verneverdige bygg. Eksempler er Sandnes kommune (søknadsfrist 29. oktober) og Levanger kommune som har et eget restaureringsfond (søknadsfrist 1. november). I tillegg finnes det noen legater. I Rendalen finner man Ingeborg og Rode Waldenærs mindelegat til bevaring og fremme av kulturminner for Øvre Rendal (søknadsfrist 1. november). Og i Rana er det mulig å søke Iver Anker Heltzens minnefond hvis formål er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning (søknadsfrist 1. januar). Er du tilknyttet landbruket, finnes det egne støtteordninger der. Fortidsminneforeningen har også noen midler til utdeling.
Det er alltid mulig å søke om bidrag. Er du heldig, er det noen som ser verdien i akkurat ditt prosjekt.

ngs@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer