Vil begrense utleie gjennom AirBnB

Gå til hovedinnhold

Vil begrense utleie gjennom AirBnB

Sammen med Leieboerforeningen går Huseiernes Landsforbund  inn for å regulere muligheten for kortidsutleie gjennom AirBnB

Kortidsutleie av eierseksjoner gjennom AirBnB og liknende har tatt av over hele verden. Dette er en del av den nye såkalte delingsøkonomien. Selskapet AirBnB oppgir at gjennomsnittlig leieperiode for utleie i Oslo er 26 døgn i året. Huseiernes Landsforbund (HL) og Leieboerforeningen (Lbf) er enige om at det lovfestes en øvre grense for antall døgn i løpet av året hvor slik korttidsutleie skal være tillatt. Alternativt foreslår foreningene en løsning, der sameiet gis anledning til å vedtektsfeste at kortidsutleie skal være forbudt i mer enn et visst antall dager.

- Selv om HL og Lbf har noen prinsipielle uenigheter er begge foreninger enige om at dette er en praksis som ikke kan slippes fullstendig løs. Fra HLs side er det viktige at eierne får beholde råderetten over egen bolig, men samtidig beskytte bomiljøet i eierseksjonssameiene mot den belastningen stadig inn- og utflytting av feriegjester kan føre med seg, sier administrerende direktør Peter Batta i HL.

Begge organisasjoner er enige om at utleie i 90 dager bør være tilstrekkelig til å tilfredsstille den gjennomsnittlige seksjonseiers behov for denne utleieformen, samtidig som ulempene for naboene holdes på et begrenset nivå. Saken gjeler kortidsutleie av leilighet i hus med flere boliger med forskjellige eiere. Ikke utleie av enebolig.

Flere klager

I landets større byer klager naboer over stadig inn- og utflytting, og pensjonatliknende tilstander. Samtidig opplever for eksempel videregåendeskoleelever fra hele Lofoten at et er vanskelig å skaffe sårt tiltrengte hybler i Svolvær.

- Selv om vi har forskjellig agenda med samarbeidet ser begge organisasjoner at vi er nødt til å jobbe mot et felles mål for at begge agendaer skal oppfylles. Vi ser at sluttresultatet av forslaget vil gagne både leieboere og huseiere, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Lbf mener at økende utbud av kortidsutleie reduserer tilbudet av utleieboliger for tradisjonell utleie, som er regulert av Husleieloven.

I seng med fienden

HL og Lbf har i alle år stått på hver sin side av de fleste saker. Noen ganger finner de to kamphanene sammen til et felles mål og da får de en sterk stemme. Tidligere har blant annet opprettelsen av Husleietvistutvalget vist at de to organisasjonene kan samarbeide godt.

- Jeg erfarer at de gangene HL og Lbf går sammen om en sak får vi ofte gjennomslag. Det sitter dyktige folk i begge organisasjoner og politikerne lytter når disse to organisasjonene er enige, sier Lars Aasen og får støtte av Peter Batta

- Vi håper at politikerne lytter til det vi har å si. Målet med et felles innspill fra HL og Lbf er at vi håper at departementet vil legge vekt på dette felles forslaget når det utformes endringer i Eierseksjonsloven og Husleieloven med forskrifter, sier Batta.

Lbf og HL har lagt til grunn fire betraktninger som blir presentert overfor departementet.

1) Full utleie av hele seksjonen etter husleielovens regler (hele året) må selvsagt fremdeles være tillatt.

2) Det skal være mulig å benytte seg av mulighetene til avkastning som den nye delingsøkonomien gir.

3) Boliger skal i hovedsak benyttes til stabile boforhold, enten av eier selv, eller av en leier med vanlig leiekontrakt.

4) Hensynet til bomiljøet og andre sameiere må veie tungt.

Basert på disse punktene har de to interesseorganisasjonene langt frem forslag til følgende endringer i Husleieloven:

«Døgn- eller ukesleie mer enn 90 dager per år er ikke tillatt, med mindre det i sameiets vedtekter uttrykkelig er fastsatt en annen grense.

Utleie via AirBnB til den samme husholdning utover 90 dager sammenhengende innebærer at leieforholdet blir omfattet av Husleieloven.»

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer