Borettslag søker for lite støtte

Gå til hovedinnhold

Borettslag søker for lite støtte

Borettslag og sameier kan i dag søke Enovastøtte til energitiltak. Dette er noe altfor få benytter seg av fordi det er for lite kunnskap om mulighetene, ifølge Enova selv.

I dag er det allment kjent at Enova tilbyr støtteordninger for oppgradering av bolig med tanke på energieffektivisering. Det man ofte ikke er klar over, er at Enova også tilbyr støtte til hele borettslag og sameier dersom de ønsker å oppgradere.  

– Alt i alt har Enova støttet 200 prosjekt innen borettslag og sameier siden 2013. Det aller meste innenfor programmene «kartlegging for eksisterende bygg» og «energitiltak eksisterende bygg». I tillegg kommer prosjektene innenfor programmet «varmesentraler», forteller seniorrådgiver Mie Abelgaard i Enova SF.  

Enova har som målsetning å bidra til at flere borettslag og sameier gjennomfører energitiltak og ønsker derfor at flere borettslag og sameier skal få øynene opp for hvilke muligheter som ligger der ute.

Tre programmer

Per i dag støtter Enova borettslag og sameier via tre støtteprogram:

•  «Kartleggingsstøtten for eksisterende bygg» skal bidra til å gi oversikt over potensielle energitiltak og lønnsomheten i dem. Målsetningen er å gi et godt beslutningsgrunnlag i forhold til hva som bidrar til redusert energibruk og omlegging til fornybare varmeløsninger. Dette er løsninger som på sikt kan realiseres og dermed kan være en kandidat for støtte gjennom programmet «eksisterende bygg». Tilbudet er målrettet yrkesbygg med en eiendomsportefølje minimum 50 000 kvadratmeter, og borettslag og sameier.

•  Gjennom tilbudet «eksisterende bygg» kan man få støtte til energireduser-ende enkelttiltak, varmesentral og konvertering til vannbåren varme, samt oppgradering til passivhus eller lavenergistandard. Dette programmet retter seg mot eiere og langsiktige leie-takere i eksisterende yrkesbygg, men også eiere av sameier og borettslag får støtte.

•  Under varmesentraler gis det støtte til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe luft-vann og væske-vann og solfangeranlegg. Her forutsettes det at søker er juridisk eier av varmesentralen det søkes om støtte til, og at sentralen skal være basert på fornybare energikilder.

Etterlyser mer interesse

Gjennom kartleggingsprogrammet har Enova utbetalt støtte til 121 borettslag og sameier. Dette gjelder for perioden 2015 til 2017. Støtte beregnes ut fra antall boenheter som skal kartlegges. Gjennomsnittlig støtte per prosjekt ligger på ca. 100 000 kroner og grensen er satt til maksimalt 500 000 kroner. På eksisterende bygg er gjennomsnitlig støttenivå på ca. 20 prosent av merkostnadene. Med andre ord er det stort spenn i utbetalt støtte.  

– Enova skulle selvfølgelig ønske at tilbudene våre ble benyttet i større grad enn i dag. Slik vi ser det er en av utfordringene beslutningsprosessene i boligselskapene.  Ofte er det krevende å få gjennomslag for større investeringer. Dessverre er kunnskapen om fordelene ved energitiltak lite kjent. Spesielt gjelder dette de som skal oppgradere uansett, og derved kan gjennomføre energitiltak som en del av en større prosess, sier Abelgaard.  

Enova satser på at det skal bli enklere å finne frem til støtteordningene i fremtiden slik at flere sameier og borettslag skal finne frem til og gjennomføre energieffektivisering.  

– Vi er i disse dager i en prosess der vi vurderer ulike løsninger. Forhåpentligvis blir noe implementert i løpet av 2018, avslutter Abelgaard.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler