Husk å melde flytting

Gå til hovedinnhold

Husk å melde flytting

Visste du at du som utleier er pliktig til å melde fra til skatteetaten når leieboer flytter?

KAN GI BOT: Ifølge folkeregisterloven har utleier plikt til å melde fra når leier finner nytt sted å bo - med mindre leier selv kan viset til at han  eller hun har papirene i orden.
KAN GI BOT: Ifølge folkeregisterloven har utleier plikt til å melde fra når leier finner nytt sted å bo - med mindre leier selv kan viset til at han eller hun har papirene i orden.

I paragraf 10 i lov om folkeregistrering står det at «den som avgir hus eller husrom til beboelse for andre, plikter å gi melding som nevnt i §§ 7-9 om de personer som flytter til eller fra hans eiendom eller husvære. Denne plikt faller bort når den som flytter, viser bevitnelse fra skattekontoret for at han selv har gitt påbudt melding. Gårdens bestyrer eller forretningsfører har samme ansvar som eieren for at melding som nevnt i §§ 7-9 blir avgitt i rett tid.»

– Det stemmer at utleier har plikt til å melde fra om at leier har flyttet. Det er det nok de aller færreste som gjør. Plikten er regulert nærmere i forskrift om folkeregistrering, forteller advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Når skattekontoret har mottatt melding fra utleier om at en leietaker er utflyttet, og leietaker ikke selv har gitt melding om flyttingen, skal skattekontoret straks undersøke forholdet. 

Blir ikke leietakeren registrert på nytt bosted i løpet av en måned, skal vedkommende registreres uten fast bosted i kommunen på grunnlag av meldingen fra utleieren. Avgjørelsen er et enkeltvedtak. Klageorgan er Skattedirektoratet, og klagefristen er tre uker. 

– De som unnlater å melde fra kan ilegges bot for dette, sier Leisner.

Gammel lov

– Dette er en bestemmelse som har stått i folkeregisterlovgivningen tilbake til den første landsomfattende lov av 15. november 1946, forklarer underdirektør Harald Hammer i Skatteetatens rettsavdeling.

Loven ble i sin tid opprettet som et kontrollmiddel for å påse at den som hadde plikt til å melde flytting overholdt denne plikt på linje med det som gjaldt i København.

– I innstillingen fra folkeregister-komiteen er det ikke gitt noen begrunnelse for forslaget. Sannsynligvis fordi det er en videreføring av lov om folkeregistre fra 1915, som igjen var basert på de vedtekter som gjaldt for Kristiania folkeregister opprettet 1. januar 1906, forklarer Hammer.

Hammer påpeker at i utkastet til folkeregisterlov som er ute på høring, er ikke denne bestemmelsen videreført. 

Den er foreslått erstattet av en hjemmel for folkeregistermyndigheten til å innhente opplysninger fra utleier om hvem som bor eller oppholder seg på eiendommen. 

dek@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer