Nå kan du søke tilskudd til heis i sameiet eller borettslaget

Gå til hovedinnhold

Nå kan du søke tilskudd til heis i sameiet eller borettslaget

Heis er et viktig bidrag til at folk skal kunne bo lengst mulig i egen bolig, og det finnes faktisk gode muligheter for pengestøtte til prosjektering og installasjon. Søknadsfristen til Husbanken er 15. mars.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

HEISTILSKUDD LØNNER SEG: I 2017 deltok Huseierne i et opprop sammen med NBBL, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene for å få Stortinget til å reversere kutt i heistilskuddet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Fra venstre: Thor Eek/NBBL, Karin Andersen/SV og Kristin Gyldenskog/Huseierne. Fellesuttalelsen kan du lese her.

Hos mange sameier og borettslag er installasjon av heis et stort innhugg i økonomien, men det finnes gode løsninger der ute.

Behovet for å gjøre eksisterende boliger mer tilgjengelige i dag er stort. Bare 10 prosent av dagens boliger er tilgjengelige for rullestolbrukere.

Samtidig bor hele 600.000 personer, eller cirka 12 prosent av befolkningen, i andre etasje eller høyere uten heistilgang. 

Av landets 600.000 boliger i blokk, er 380.000 av dem uten heis. Beboerne i hele 2 av 3 blokkboliger har altså ikke tilgang til heis.

Mye å gå på i dagens boligmasse

At folk blir boende hjemme lengst mulig, er økonomisk lønnsomt for kommunene. Et veldig viktig tiltak for at flere skal kunne bli boende hjemme er heis.

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig. Samhandlingsreformen legger også opp til at funksjonshemmede og eldre i størst grad skal bo hjemme og motta tjenester i eget hjem.

Og vi vet at det blir stadig flere eldre. Antall eldre over 80 år vil tredobles frem til 2060, mens antallet over 90 år sannsynligvis firedobles, ifølge SSB.

Det er ofte de eldste blokkene som ikke har heis, og det er nettopp her mange eldre med lav inntekt bor. Det er få andre boliger å flytte til for eldre som bor i lavblokker uten heis. Dette er de rimeligste boligene, og det er økonomisk umulig for de fleste å kjøpe en ny og langt dyrere bolig med heis. Da vil omsorgsbolig eller sykehjem være det eneste alternativet.

Likevel har heistilskuddet som i stor grad bidrar til at flere eldre kan bli boende hjemme blitt kraftig kuttet i statsbudsjettene de siste årene. I 2016 var det på 100 millioner, i 2017 på 75 millioner og i 2018 ble det redusert til 50 millioner. Selv om et nå ikke ble ytterligere kutt, så har det vært en halvering på få år.

Tilskudd til heis er med andre ord meget samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi kommunene vil kunne spare betydelige beløp på sine omsorgsbudsjetter hvis flere boliger får tilgang til heis.

Les mer her: Heistilskudd lønner seg!

Hvem kan søke?

Alle eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer kan søke om tilskudd til prosjektering og/eller installering av heis.

Prioriteringer er prosjektering av fremtidige heisprosjekt, tallet på leiligheter som vil kunne betjenes av heisen, grad av tilrettelegging av heis og bygning for rullestolbruk, samt leilighetens mulighet for tilpassing for bevegelseshemmede.

Huseierne er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for boligeiere, sameier/borettslag, boliggårder og eiendomsselskaper. Vi hjelper hver dag styrene med å svare på spørsmål, gi råd, veiledning i hvordan skal loven tolkes og hvordan man kan løse problemer og konflikter til beste for sameier og borettslag.Bli medlem dere også!

Ved å etterinstallere heis vil en få en varig løsning som gir økt tilgjengelighet og selvstendighet for beboerne, og et redusert behov for tjenester.

Det er en god investering i livskvalitet for beboerne, om en sitter i rullestol, har rullator, eller har barn i barnevogn. En investering i heis vil også løfte verdien til bygget.

I tillegg er det god samfunnsøkonomi å gjøre boliger tilgjengelige.

Dette gis det støtte til

Husbanken gir tilskudd til konsulenthjelp til prosjektering og kostnadsoverslag for heis, samt tilskudd til selve installasjonen.

Det kan gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering eller installering. Gode prosjekt får fullfinansiering gjennom Husbanken ved hjelp av tilskudd og grunnlån, med gunstige vilkår.

Husbanken gir ikke tilskudd til utskifting av eksisterende heis. De har laget en veileder med mål å støtte søknadsprosessen og tydeliggjøre hvilke krav som må oppfylles. Den finner du her.

Det er viktig å vite at disse tilskuddene også kan sees i sammenheng med Husbankens øvrige økonomiske virkemiddel, som for eksempel tilskudd til tilpassing, grunnlån til utbedring, og bostøtte.

I tillegg kan det være greit å ha i bakhodet at boligbyggelag ofte sitter på kunnskap fra lignende prosjekt. Det kan derfor være smart at borettslag som skal etterinstallere heis samarbeider med boligbyggelaget om dette der det er muligheter for det. NBBL har laget en enkel og informativ brosjyre om heis som du finner her.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer