Dette betyr Støre-regjeringen for deg som boligeier

Gå til hovedinnhold

Dette betyr Støre-regjeringen for deg som boligeier

Hurdalsplattformen slår fast at flere skal kunne eie egen bolig, eiendomsskatten skal fryses på dagens satser og bankkonkurransen skal økes. Se hvordan bolighverdagen din påvirkes av en ny regjering.

MYE OM BOLIG: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum la frem Hurdalsplattformen som forteller om Støre-regjeringens politikk de neste fire årene. Det står mye om bolig der. (Foto: AP, CC-BY-ND)

Tekst: Kristin Gyldenskog, Linda Ørstavik Öberg og Carsten Pihl.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte den nye regjeringserklæringen onsdag 13. oktober. Bolig er omtalt flere steder i Hurdalsplattformen, og eierskap til bolig er viktig for den nye regjeringen.

- Vi er veldig fornøyde med at den nye regjeringen i sin politiske plattform slår fast at «Vi vil at flere skal få mulighet til å eie egen bolig», sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne og fortsetter:

- Dette var vårt viktigste innspill til regjeringsforhandlingene og vi er veldig glade for at regjeringen slår fast at eierskap til egen bolig er viktig, sier Meyer.

Helhetlig boligpolitikk

Gledelig er det også at regjeringen ønsker å legge frem en stortingsmelding om helhetlig boligpolitikk.

- Dette var også et av våre hovedinnspill til regjeringen. Det er viktig at boligpolitikken sees på helhetlig, både med tanke på boligbygging, -priser og ikke minst kostnadene ved å bo.

- Gledelig er det også at elavgiften blir kuttet, men vi savner fokus på energieffektivisering som er et godt konfliktfritt alternativ til mange kontroversielle vann- og vindkraftprosjekter. Hvis vi skal utløse potensialet i energieffektivisering i bygg, må man styrke støtteordningene for viktige Enøk-tiltak i husholdningene, sier generalsekretær Meyer.

imageudeh.png

SAVNER NOE: - Vi savner fokus på energieffektivisering i Hurdalsplattformen. Enkle ENØK-tiltak er viktig for husholdningene, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. 

Låser eiendomsskatten, vil se på verdiene

I Hurdalsplattformen slås det fast at eiendomsskatten skal låses på dagens skattepromille.

Huseierne hadde gjerne sett at eiendomsskattesatsen går ned, men det er positivt at den nye regjeringen ikke åpner for økning.

Støre-regjeringen vil videre seg på verdsettelsen for eiendomsskatten. De skriver at de vil forbedre dagens verdsettelsesmetode slik at eiendommenes reelle verdi reflekteres.

Vil øke bankkonkurransen

Huseierne har mange ganger pekt på at det norske boliglånsmarkedet er uoversiktlig, og informasjonen til forbrukerne er dårlig. Dette fører til at boliglånskunder betaler for mye for boliglånene sine.

Huseiernes bokostnadsindeks har gjennom mange år vist at lånerentene er den høyeste bokostnaden for boligeiere.

Les mer: Bokostnadene skyter i været - se tallene for din kommune

- Derfor er vi glade for at den nye regjeringen sier de vil gjøre det enklere å bytte bank og sørge for mer gjennomsiktighet av bankenes boliglånsrenter. Dette er i tråd med våre innspill både til partiprogrammene og til den nye regjeringen, sier Morten Andreas Meyer.

Fryser BSU på dagens satser

Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at boligsparing for ungdom – BSU – skal fryses på dagens nivå med 27.500 kroner i årlig sparebeløp og 300.000 kroner i maksimalt sparebeløp.

Det er bra at BSU-ordningen beholdes, men vi hadde gjerne sett at den hadde økt i takt med økende boligpriser.

- Det er viktig at man lærer seg å spare til bolig, og vi tror at en skattemotivert spareordning er en god ting, sier Morten Andreas Meyer.

Les mer: Dette er BSU-reglene for 2021

Må forhandle i Stortinget

Det er viktig å huske på at Støre-regjeringen er en mindretallsregjering. Det vil si at de må forhandle i Stortinget om å få gjennom de ulike punktene. Det er ventet at regjeringen først og fremst vil samarbeide med SV. 

Den første testen på dette får vi i løpet av november. Innen 10. november skal Støre-regjeringen levere sitt utkast til statsbudsjett, og 20. november avgir Finanskomiteen sin innstilling. Da må budsjettavtalen være på plass. 

Les mer: Dette betyr statsbudsjettet for boligeiere i 2022

 

Her er syv viktige ting om bolig fra Hurdalsplattformen:

1. Bolig for alle

Den nye regjeringen slår fast at eierskap til bolig er viktig, og har tiltak for å få flere inn i boligmarkedet:

  • Utvidelse av Husbankens rammer og låneoppdrag
  • Legge til rette for økt bygging av leie-til-eie-boliger
  • Ta initiativet til et eldreboligprogram
  • Sikre grøntområder og bidra til bedre overvannshåndtering
  • Sikre at eldre kan få bo lengst mulig i egen bolig hvis de kan og vil

2. Styrke bankkonkurransen

Den nye regjeringen vil jobbe for å gjøre banktjenester enkle og rimelige for vanlige folk, blant annet gjennom å gjøre det enklere å bytte bank og sørge for mer gjennomsiktighet av bankenes boliglånsrenter og øvrig prising av tjenester.

3. Sirkulær økonomi og energieffektivisering

Huseierne er fornøyd med at den nye regjeringen kutter elavgiften og at det gis signaler om økt produksjon av fornybar energi, etablering av nasjonal ladestruktur og gjenbruk av byggematerialer. Det forslås også å skrote dagens ordning med opprinnelsesgarantier.

Huseierne savner imidlertid tiltak på viktige områder som energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

4. Husleie og seksjonering

Den nye regjeringen ønsker å vurdere husleieloven som forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold. Videre vil de styrke lovgivningen for å hindre uheldig seksjonering av leiligheter i sameier - det som ofte omtales som hyblifisering.

5. Skatt og avgift

Den nye regjeringen vil holde det samlede skatte og avgiftsnivået for folk uendret. Samtidig vil de øke formuesskatten for de som har høye formuer og øke bunnfradraget i formuesskatten. Det er ikke sagt noe om hvordan dette er tenkt for boliger.

6. Klimatilpasning, skred og overvann

Den nye regjeringen vil styrke arbeidet for å forebygge mot fremtidige ekstremhendelser, sikre grøntområder og bidra til bedre overvannshåndtering . Videre vil de bidra med løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann- og avløpsløsninger.

7. Eldre og bolig

Den nye regjeringen vil bygge tilpassede botilbud tilrettelagt for morgendagens eldre. Videre vil de sikre at eldre får bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil og øke støtten hjemmeboende eldre kan få til å tilrettelegge for å kunne bli boende i egen bolig.

 

Les mer: Hele dokumentet med Hurdalsplattformen finner du her! 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer