Boligpolitisk program

Gå til hovedinnhold

Boligpolitisk program

Huseiernes Boligpolitiske program. Vedtatt på Huseiernes landsmøte i Kristiansand i 2021 og justert på landsmøtet i Loen i 2023.

Bakgrunn

 • Huseierne er til for alle som eier sitt eget hjem. Vi bor i leiligheter, i rekkehus og i eneboliger. Vi bor i borettslag, sameier og selvstendige enheter. Huseierne er en uavhengig forbrukerorganisasjon uten kommersielle interesser og politiske bindinger.
 • Huseiernes boligpolitiske program setter rammer og retning for Huseiernes politiske arbeide, til beste for norske boligeiere.

Kampen mot økte bokostnader, skatt og avgift

Boligen er et hjem, ikke et investeringsobjekt som skal være gjenstand for høy skatt. Huseierne vil arbeide for at økte bokostnader ikke blir en trussel mot den norske selveiermodellen. Vi arbeider derfor for at norske boligeiere får et stabilt kostnadsnivå med jevne og forutsigbare skatte- og avgiftsregler over tid.

Huseierne vil arbeide for at

 • politikere og myndigheter ser alle bokostnader under ett, slik at belastningen for norske boligeiere ikke blir for høy. Byrdene ved og betaling av offentlige tjenester, må fordeles rettferdig mellom forbrukere og næringsliv.
 • primærboligen skjermes for beskatning
 • eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig avvikles. Det innføres ikke statlig eiendomsskatt. Taksering av eiendommer til eiendomsskatt skal følge formuesverdien til Skatteetaten. Dette systemet bør forbedres for enda bedre å gjenspeile boligens reelle verdi.
 • dokumentavgiften reduseres gradvis, med endelig mål om at den fjernes
 • det ikke gjeninnføres arveavgift for overføring av bolig og fritidseiendom
 • staten påser at kommunene overholder prinsippet om selvkost. Staten må pålegge kommunene om å rapportere effektivitet i utførelsen av selvkostfinansierte tjenester og lage nasjonale sammenligninger på dette området.
 • den økonomiske belastningen for boligeier ikke blir urimelig stor ved påkobling til vann og strøm. Kostnadene med håndtering av overvann skal dekkes gjennom bruk av kommunale gebyrer.

Gode og trygge boliger til alle

Vi må utvikle gode boliger i gode og trygge bomiljøer. Huseierne arbeider for at de som ønsker kan realisere drømmen om å eie egen bolig, og at det skal være mulig å etablere seg både i pressområder og i utkantområder. Unge og personer som skal reetablere seg må sikres gode muligheter til å eie, og det må tilrettelegges for at eldre som ønsker det kan bli boende i egen bolig lengst mulig.

Huseierne vil arbeide for at

 • det årlige sparebeløpet og maksimalt sparebeløp i BSU-ordningen samsvarer med egenkapitalkravet i boliglånsforskriften. Husbanken og bankene bør tilby førstehjemslån eller startlån til unge i etableringsfasen med langsiktige og gunstige vilkår slik at flest mulig kan kjøpe sin første bolig.
 • det kommer flere boligprosjekter for å senke terskelen for førstegangskjøpere og personer som skal reetablere seg særlig i pressområder
 • konkurransen i bankmarkedet må økes, gjennom å gjøre markedet mer transparent og å sikre best mulig informasjon til forbrukerne
 • det legges til rette for at eldre kan bo lengst mulig hjemme i tråd med deres egne ønsker, blant annet ved bruk av velferdsteknologi
 • alle med dokumentert behov får tilbud om bostøtteordning
 • planlegging og prosjektering av boliger skjer ut fra beboernes og brukernes behov. Bokvalitet inkluderer mer enn kvadratmeter og teknisk standard, derfor må det stilles tydelige funksjonskrav til boliger og boligenes uteområder i regelverket.
 • det blir strengere krav til kartlegging av og kontroll med risikoutsatte boområder.

Trygg bolighandel

Huseierne ønsker en bolighandel med lavt konfliktnivå. Det er viktig med gode og forståelige regler som gjør at både boligselgere og boligkjøpere opplever bolighandelen som trygg. Det må stilles klare krav til profesjonelle aktører gjennom regulering, slik at forbrukerne ikke sitter igjen med regningen for feil begått av fagfolk.

Huseierne vil arbeide for at

 • lovverket ved kjøp og salg av bolig ivaretar interessene til forbrukerne; boligselgere og boligkjøpere
 • offentlig regulering bidrar til tryggere kjøp av håndverkertjenester og bekjempelse av svart arbeid. Slik regulering må sikre at forbrukerne ikke må ta økonomisk ansvar for feil begått av profesjonelle aktører.
 • Bustadsoppføringslova bedre sikrer forbrukerrettighetene og at tvisteløsninger for reklamasjonssaker utredes
 • det ikke gis adgang til å opprette nye festekontrakter. Festeinstituttet avvikles på sikt.

Bærekraft, energi og energisparing

Vi må gjøre det enkelt og lønnsomt for boligeiere å delta i det grønne skiftet gjennom boligoppgradering, energieffektivisering og smart strømforbruk. Huseierne ønsker et oversiktlig, forståelig og transparent marked for norske boligeiere, slik at det er enkelt å ta gode og informerte valg for egen bolig og strømregning. Vi trenger en mer rettferdig byrdefordeling mellom forbrukere og næringsliv.

Huseierne vil arbeide for at

 • norske boligeiere motiveres til å delta i det grønne skiftet og tar gode, bærekraftige og miljøvennlige boligvalg, ved hjelp av brede og gode tilskudds- fradrags- og støtteordninger
 • det må innføres gode støtteordninger for moden og velprøvd teknologi for energieffektivisering
 • sirkulærøkonomi i bygg og anleggsbransjen også omfatter eneboliger og rekkehus
 • fremtidens regulering og strømregning ikke er et hinder for lønnsomheten i energitiltak i eget hjem over hele landet
 • boligeiere enkelt får merverdi av egne strømdata
 • konkurransen i strømmarkedet bedres, med særlig vekt på at forbrukerne ikke skal villedes med uklare vilkår, priser og avtaler
 • offentlige skatter og avgifter over strømregningen kuttes, og at det sikres en rettferdig byrdefordeling i det grønne skiftet

Et sunt, privat utleiemarked

Huseierne ønsker å bidra til at det fortsatt vil være et sunt, privat utleiemarked i Norge. Forbrukeres utleie er viktig for å skape fleksibilitet og mangfold i boligmarkedet. Derfor må det være enkle og gode regler som sikrer at vanlige forbrukere kan leie ut. Et godt privat utleiemarked skal bevare gode bomiljøer og prioritere langtidsutleie.

 • Det legges til rette for et sunt privat utleiemarked.
 • Skattefritak for utleie i egen bolig opprettholdes.
 • Forbrukernes mulighet til å drive enkel utleie må opprettholdes. Dagens Husleielov har en god balanse i rettigheter og plikter mellom utleier og leietaker.
 • Utleiere og leietakere kjenner sine rettigheter og plikter i utleieforhold.
 • Begrensningene for korttidsutleie holdes på dagens nivå
 • Reglene om hyblifisering følges opp.
 • Styrke Husleietvistutvalgets viktige arbeid.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Landsmøte

Les mer