Dette betyr statsbudsjettet for boligeiere i 2022

Gå til hovedinnhold

Dette betyr statsbudsjettet for boligeiere i 2022

Den avtroppende regjeringen øker formuesskatten for hytter og dyre eiendommer, og kutter elavgiften med 9 prosent for å hjelpe husholdningene med økende strømregninger.

Finansminister Jan Tore Sanner la tirsdag 12. oktober frem regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett. (Foto: Stortinget)

Av: Kristin Gyldenskog og Linda Ørstavik Öberg.

Den avtroppende regjeringen Solberg la tirsdag 12. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022, og statsminister Erna Solberg (H) har levert sin avskjedssøknad.

Onsdag 13. oktober legger kommende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sammen med Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem sin regjeringsplattform. Den er ikke umiddelbart styrende fordi de trenger støtte fra SV for å få flertall for sitt forslag til statsbudsjett.

Når en påtroppende regjering foreslår endringer til en avgått regjerings budsjett, legger de frem en samlet pakke med forslag i det som kalles en tilleggsproposisjon. Siste frist for å legge frem tilleggsproposisjonen for Stortinget er 10. november.

Statsbudsjettet behøver ikke å bli vedtatt i Stortinget før midt i desember. Støre og Vedum har med andre ord rundt fire uker på seg til å gjøre endringer.

 

Viktige endringer for boligeiere i statsbudsjettet for 2022, foreslått av den avtroppende regjeringen Solberg:

 

1. Redusert elavgift

Regjeringen foreslår at elavgiften reduseres med 1,5 øre pr kWh, fra 16,69 til 15,19, noe som vil komme husholdningene direkte til gode. Reduksjonen innebærer en prisnedgang med 9 prosent.

 

2. Økt formuesskatt for hytter og dyre eiendommer

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av primærboliger med høy verdi, så verdsettelsesprosenten blir 50 for den delen av verdien som overstiger 15 millioner kroner. Verdsettelsen vil være 25 prosent av verdien opp til og med 15 millioner kroner.

Det foreslås også å øke verdsettelsen av sekundærboliger fra 90 til 95 prosent av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi.

For hytter og fritidsboliger foreslås det at skattesatsen i formuesskatten holdes på maks 30 prosent av hyttens verdi. Men i statsbudsjettet foreslås det at verdiene skal justeres opp med 10 prosent. Dette gjøres på denne måten fordi det pr i dag ikke er noen gode registere for verdiene av hytter. Dermed justeres verdiene sjablongmessig med 10 prosent.

 

3. Mer penger til flom- og skredsikring

Det er satt av 660 millioner til å forebygge flom- og skredskader. Kartlegging, varsling og sikringstiltak står sentralt, og det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som har ansvar for arbeidet.

 

Andre viktige ting i statsbudsjettet for landets boligeiere:

 

* Flere elbilgoder fjernes

Trafikkforsikringsavgiften (årsavgift) for elbiler og biler med forbrenningsmotorer får full sats. Man avvikler også fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften, og de gunstige reglene for ladbare hybrider i engangsavgiften strammes inn. Momsfritaket videreføres. 

 

* Uendret skatt på utleie av bolig og salg av bolig

Den som leier ut skattepliktig får skatt på leieinntekten på 22 prosent i 2022. Gevinst ved salg av egen bolig er fortsatt fritatt for skatt dersom boligen har vært eid mer enn ett år og brukt som egen bolig i minst ett av de to siste årene før salget.

For fritidseiendom er gevinsten fritatt for skatt dersom fritidseiendommen har vært eid i mer enn fem år og brukt som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salget.

 

* Du kan fortsatt leie ut skattefritt i egen bolig

Utleieinntekt fra egen bolig er skattefri dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv. Det gjelder også et skattefritak når hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20.000 kroner i inntektsåret.

 

* Uendret eiendomsskatt og dokumentavgift

Det foreslås ikke endringer i eiendomsskatten. Eiendomsskattesatsen skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget, for bolig og fritidsbolig er maksimal skattesats 4 promille i 2021.

Dokumentavgiften vil forbli uendret. Det må betales 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet i dokumentavgift til staten. Borettslagsboliger slipper fortsatt dokumentavgift.

 

* Uendrede regler for sparing i BSU

Ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) gir et fradrag i skatt for personer under 34 år som sparer på BSU-konto. Formålet er å sette unge bedre i stand til å kjøpe bolig. Årlig sparebeløp er 27.500 kroner, mens maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 kroner.

 

* Ingen endring i Enova-avgiften

Påslaget på nettariffen, Enovaavgiften, endres ikke. Du må fortsatt  betale 1 øre per kWh. Pengene er ment å komme tilbake til husholdningene gjennom Enovatilskuddet hvor man skal få støtte til gode Enøk-tiltak i egen bolig.

 

* CO2- avgiften øker

CO2-avgiften øker med 28 prosent. I praksis betyr det at CO2-avgiften for utslipp i ikke-kvotepliktig sektor økes fra 561 kroner til 766 kroner per tonn. Drivstoff kan få en økning fra 1,37 til 1,78 kroner per liter for bensin og fra1,58 til 2,05 kroner for diesel.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer