Husleietvistutvalget blir raskere

Gå til hovedinnhold
Regjeringen ønsker å gjøre husleietvistutvalget raskere. Foto: Linda Ørstavik Øberg.
Regjeringen ønsker å gjøre husleietvistutvalget raskere.

Husleietvistutvalget blir raskere

Husleietvistutvalget står foran et temposkifte. Nå ønsker regjeringen å få til raskere behandlingstid.

- Det er viktig at leiere og utleiere får en rask og rettferdig løsning i husleietvistutvalget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Nå vil han forenkle og fornye husleietvistreglene.

- Selv om tvistene ofte gjelder små saker med lav økonomisk verdi, betyr de mye for partene. Saksbehandlingstiden i Husleietvistutvalget skal reduseres, sier statsråden.

Husleietvistutvalget dekker i dag Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag. Departementet sender i disse dager ut et forslag til endringer i forskriftene om Husleietvistutvalget.

Les mer om utleie av bolig her >>>>

Kommet for å bli


- At Statsråden og Regjeringen ønsker å redusere tidsbruken i Husleie Tvistutvalget (HTU) er en erkjennelse av at HTU fungerer godt, er berettiget  og forhåpentlig vis kommet for å bli. Dette er noe vi synes er veldig positivt, sier kursansvarlig Geir Engebraaten i Huseiernes Landsforbund.

Engebraaten er også partsrepresentant HTU/Oslo og Akershus, og har lang erfaring i
behandling av saker der.

- Tidsbruken er i dag i gjennomsnitt 9 til 10 uker ved forlik og ca. 15 til 16 uker hvis saken avsluttes ved avgjørelse. HTU er et lavterskel- og lavkosttilbud for å løse opp i konflikter mellom parter.  Vi ser at det er få saker som ankes videre i rettssystemet, noe som man må ta til inntekt for at brukerne er godt fornøyd, sier Engebraaten.

Raskere saksbehandling


Det vil bli enklere å forkynne dokumenter overfor partene. Det gjør at Husleietvistutvalget kan starte saksbehandling raskere etter klage kommer inn. Det åpnes for en enklere behandling der innklagede ikke gir tilsvar, og for at saker unntaksvis kan behandles selv om svaret mangler underskrift. I tillegg foreslås det klare frister for saksbehandlingen. Disse tiltakene skal føre til en klar reduksjon i saksbehandlingstiden i Husleietvistutvalget.

- Det er viktig at denne forenklingen ikke går utover rettssikkerheten eller fører til at partene ikke føler de blir tilstrekkelig hørt. Det siste vi ønsker er at dette fører til at man føler man må fortsette prosessen i rettsapparatet. Da er poenget med HTU borte, advarer Engebraaten.

Les mer om utleie av bolig her >>>>


Departementet foreslår også å utvide ordningen i 2016 ved at leietakere som leier av profesjonelle utleiere vil få tilbud om tvisteløsning i Husleietvistutvalget.  Denne utvidelsen vil gjelde over hele landet. Det er en direkte oppfølging av EU-direktivet om forbrukere og deres rettigheter.

Huseiernes Landsforbund får ofte forespørsler fra medlemmer i områder uten HTU, om å øve påtrykk politisk for å få dette utvidet. 
 
- Skulle man ønske seg en utvidelse, så måtte det være og utvide HTU til andre regioner. Store regioner med mye utleie som for eksempel Rogaland, sier Engebraaten.

Fakta om Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget er et utenrettslig tvisteløsningsorgan som behandler husleietvister mellom leier og utleier i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag.

Husleietvistutvalget kan både mekle og avgjøre alle typer saker som gjelder leie av bolig. Sakene har rettskraftig virkning. Husleietvistutvalget har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

HTU-tall for 2014

Husleietvistutvalget har hatt en økning av antall klager de siste årene. I 2014 kom det inn ca. 1 500 klager. De fleste klager gjelder erstatning og skyldig husleie.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for alle saker er 13 uker. Husleietvistutvalget oppnår forlik i 77 prosent av de meklede sakene. Det er få saker som ankes videre til tingretten (1,5 prosent i 2014).

HTU for dummies

Husleietvistutvalget fungerer på den måten at partene kan få saker opp ved å betale et gebyr på 860 kroner. Det er ikke noe krav til at man bør være representert ved advokat. Det er lagt opp til at man skal kunne greie dette selv.

Det oppnevnt åtte partsrepresentanter fra henholdsvis utleieres interesseorganisasjon og leiers interesseorganisasjon. Sammen med en saksbehandler som fungerer som en dommer og innehar denne kompetansen, avgjøres sakene fortløpende.