AMS-nektere må betale inntil 2000 mer

Gå til hovedinnhold

AMS-nektere må betale inntil 2000 mer

Strømkunder som har fritak for automatisk avlesing av strømmåleren (AMS-måler) kan selv bli nødt å dekke den ekstra kostnaden det medfører å lese av måleren manuelt.

Dette kommer frem i et svar fra Norges vassdrags- og energidirektorat på en henvendelse fra Distriktsenergi. I henvendelsen spør de om nettselskapene kan fastsette et gebyr for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren.

Innen 1. januar 2019 skal nettselskap ha installert AMS-måler i alle målepunkt i sitt nettområde. Regelverket åpner likevel for at nettselskap får fritak fra å installere AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet i noen tilfeller.

1) Nettselskap kan installere AMS-måler uten aktiv kommunikasjonsenhet hos kunder som har fått attest fra lege eller psykolog på at fritak er et riktig tiltak for å redusere helseplagene til kunden.

2) Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS-måler dersom forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart. NVE kan også i særlige tilfeller gi nettselskap dispensasjon fra å installere AMS.

- Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og når de må gjennomføre kontrollavlesning. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning, sier NVEs direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker i en pressemelding.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Noen må betale

Innen utgangen av 2018 har de fleste hus og hytter fått installert en smart strømmåler. Fortsatt vil det være rundt 5 000 strømkunder som av ulike årsaker ikke har fått installert ny strømmåler.

Disse målerne må derfor avleses manuelt og vil heller ikke kunne nyttiggjøre seg av oppgraderte IKT-systemer. Dette medfører at nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av måleverdiene; ett nytt digitalisert system med automatiserte prosesser, og ett gammelt, manuelt system. Det er fordyrende for nettselskapene å opprettholde et manuelt innsamlingssystem.

- Hvis nettselskapene ikke krever et slikt avlesingsgebyr må kostnaden for manuell avlesing dekkes av også de øvrige strømkundene, forklarer Flataker.

AMS-nekterne taper

Nettselskap kan ha ulike kostnader knyttet til å reise ut til kundene avhengig av geografisk plassering. NVE presiserer at et eventuelt avlesningsgebyr er generelt og skal gjelde for hele nettområdet. Nettselskapet skal derfor ikke kunne fakturere ulike beløp innenfor samme nettområde. For å sikre likebehandling, forutsetter NVE at nettselskapet kontrollavleser alle kunder innenfor sitt nettområde som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren. 

I en kommentar til NRK sider seksjonssjef Torfinn Stulen Jonassen i NVE at kunder må regne med at økt nettleie på mellom 500 og 2 000 kroner.

Gebyret kan ikke være større enn kostnadene nettselskapet har med manuell avlesning, og vil ikke øke nettselskapenes overskudd

Noen unntak

I svaret fra NVE står det også at i de tilfellene som omfattes av punkt nummer to hvor AMS-måler med kommunikasjonsenhet ikke er installert, fordi nettselskapet selv har vurdert at forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart, kan ikke nettselskapene ilegge gebyr. Denne kundegruppen har ikke fått tilbud om nettselskapets standard AMS-løsning, og har heller ikke valgt manuell avlesning som en særskilt tjeneste.

AMS-fritak innebærer at kommunikasjonsenheten i måleren deaktiveres. Måleren vil hverken kunne sende eller motta signaler. Kostnader ved deaktivering av kommunikasjonsenheten kan belastes kunden gjennom et gebyr for deaktivering.

- Kunder som er innvilget fritak for AMS-måler før installasjon slipper å betale for deaktivering. Men hvis kunde som er innvilget fritak flytter til en ny bolig, med tilkoplet kommunikasjonsenhet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler et gebyr for deaktivering, sier Flataker.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer