Huseierne: Stortinget må sette krav til kommunene

Gå til hovedinnhold

Huseierne: Stortinget må sette krav til kommunene

"Stortinget kan ikke lukke øynene for situasjonen. Statlige myndigheter må ta medansvar for å løse det som kan bli en krise for mange husholdningers økonomi." Dette var budskapet fra generalsekretær Morten Andreas Meyer til politikerne i kommunalkomiteen.

HØRING: Huseierne var med på høringen om kommuneproposisjonen. - Vi har advart om en voldsom økning i kommunale avgifter lenge. Nå håper jeg politikerne forstod alvoret, kommenterer Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. 

Stortingets kommunalkomité behandlet torsdag 19. mai 2022 kommuneproposisjonen fra regjeringen. Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer holdt dette innlegget på komiteens høring:

 

De økonomiske rammene Stortinget beslutter gjennom kommuneproposisjon og statsbudsjett, er avgjørende for kommunenes mulighet for å gi innbyggerne et godt velferdstilbud.

Men de økonomiske rammene i den enkelte husholdning er også helt avgjørende for den enkeltes opplevelse av trygghet og velferd.

Vi i Huseierne har lenge pekt hvordan økningen i kommunale gebyrer vil ha betydelig negativ påvirkning i husholdningenes økonomi. Særlig har vi rettet oppmerksomheten mot utfordringene som ligger i det store vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpssektoren.

Nå er virkeligheten vi har advart om blitt en realitet. Prisen husholdningene må betale for rent vann i springen og avløpsbehandling som sikrer helse og miljø, øker og vil fortsatt øke langt mer enn lønnsveksten.

Les mer: De kommunale avgiftene øker kraftig

Vi forsøker ikke å frata den enkelte boligeier ansvaret for å finansiere vann- og avløpstjenestene og kommunene ansvaret for å sikre et tilfredsstillende VA nett.

Men Stortinget kan ikke lukke øynene for situasjonen. Statlige myndigheter må ta medansvar for å løse det som kan bli en krise for mange husholdningers økonomi.

 

Vi i Huseierne har lenge pekt hvordan økningen i kommunale gebyrer vil ha betydelig negativ påvirkning i husholdningenes økonomi.

 

Eksterne rapporter dokumenterer et betydelig potensial for effektivisering og innovasjon i sektoren. Men lite skjer. Det gjør at vann- og avløpsgebyrene for folk flest øker mer enn nødvendig. Og at den nødvendige fornyelsen og rehabilitering forsinkes.  

Stortinget kan gjøre noe. Gjennom behandlingen av de økonomiske rammene for kommunesektoren, kan Stortinget styrke sentrale myndigheters krav til å organisere de kommunale tjenestene mer effektivt. Dette er etter vår oppfatning særlig viktig på områdene som er finansiert av gebyrer pålagt innbyggerne etter selvkostprinsippet.  

Nord for Mjøsa er det ikke et eneste interkommunalt samarbeid for å drifte vann- og avløpstjenester.

I Østfold blir ikke Fredrikstad og Sarpsborg enige om å bygge nytt felles VA-anlegg. Konsekvensen er dyrere løsninger for husholdningene. Og redningsaksjonen for Oslofjorden blir forsinket.

 

Huseierne ønsker at staten påser at kommunene overholder prinsippet om selvkost.

 

En rapport fra bestilt av tre departementer i fellesskap, konkluderer med at det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vil være at de kommunale vann- og avløpsenhetene blir organisert i regionale enheter. Den konkluderer også med at staten bør innføre en mer systematisk styring av sektoren. Dette bør Stortinget følge opp.

Huseierne mener også at det er behov for en ny regulering av vann- og avløpsbransjen, der det stilles klare og målbare krav til effektivisering av produksjonen av vann- og avløpstjenester.

Huseierne ønsker at staten påser at kommunene overholder prinsippet om selvkost. Huseierne mener at staten må pålegge kommunene om å rapportere effektivitet i utførelsen av selvkostfinansierte tjenester og lage nasjonale sammenligninger på dette området.

Gjennomføring av våre forslag vil bidra til lavere vekst i de kommunale gebyrene, øke tempoet i den helt nødvendige oppgradering av vann- og avløpsanleggene og redusere risiko for skader på helse, natur og miljø.

Det er bra for husholdningene.
Det er bra for fellesskapet.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer