Dette kan du bygge uten å søke

Gå til hovedinnhold

Dette kan du bygge uten å søke

7 ting du kan bygge på egen tomt uten å søke kommunen om tillatelse. Men selv om det er søknadsfritt, er det likevel mye du må passe på.

Dette kan du bygge uten å søke

Av: Linda Ørstavik Öberg

De siste årene er reglene myket opp for å gjøre søknadsprosessen enklere. Dermed har det blitt rom for at du kan bygge mer uten å søke.

Men det betyr på ingen måte at det er fritt frem. Selv om du skal bygge garasje, gjerde platting eller terrasse, så er der likevel regler man må forholde seg til.

Så hva kan man egentlig bygge uten å søke?

Sett deg inn i regelverket

Det er viktig å være klar over at selv om et tiltak kan være unntatt fra søknadsplikt, er det altså ikke fritt frem å bygge. Den som skal bygge har nemlig ansvar for at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Du må også sjekke ut at tiltaket ikke er i strid med kommunens arealplan eller reguleringsplaner og at planen tillater den tiltenkte bruk.

Trenger du hjelp til reglene? Medlemmer i Huseierne får juridisk rådgivning

Viktige stikkord her er utforming og plassering. Det kan ikke bygges innenfor byggeforbudet på 100 meterssonen mot sjø og vassdrag. Det skal heller ikke bygges i et uregulert område eller landbruks-, natur -, frilufts-, og reindriftsområde. Og det kan heller ikke bygges over vann- og avløpsledninger og at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden på tomten overskrides.

Du må også passe på utnyttelsesgraden.

Dette beskriver hvor mye av tomten din som kan bebygges. Når du skal regne ut utnyttelsegraden skal du ta hensyn til hus, garaje, carport og terrasse.

I Oslo er for eksempel utnyttelsesgraden 24 prosent for de fleste boligområdene der det står hus og rekkehus. Det betyr at 24 prosent av tomtens areal kan bebygges.

Er tomten på 1 mål – 1000 kvadratmeter – kan altså 240 kvadratmeter bebygges. Og for de aller fleste i Oslo er det ikke mye igjen.

Kan bli søknadspliktig ved flere tiltak

Pass på at tiltaket må oppfylle alle tekniske krav som stilles i Byggteknisk forskrift, og må heller ikke plasseres i strid med bestemmelser i annet regelverk, slik som veiloven eller jernbaneloven.

Få råd: Medlemmer av Huseierne kan bruke vår byggtekniske rådgivning. Les mer her!

Vær også klar over at mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet, og kan være søknadspliktig.

Du må altså ikke være for kreativ og lage mange små tiltak som egentlig er et stort. Da blir det søknadsplikt! 

Dersom du er usikker på om et tiltak er unntatt søknadsplikt, må du kontakte kommunen for avklaring. Du kan også be om en forhåndskonferanse om tiltaket.

Bli medlem! Gode råd får du av oss! Bli medlem i Huseierne for å få glede av vår rådgivning. Les mer her!

Disse 7 tingene kan du bygge uten å søke

1. Terrasse på bakken

Bygging av terrasse på bakken er  ikke søknadspliktig.

«På bakken» betyr at terrassegulvet ikke kan ligge høyere enn 0,5 m over terreng, og da kan det plasseres nærmere enn 4 meter til nabogrensen.

Terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil du måtte søke om å bygge. Her vil også andre bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen få betydning.

Pass på at plasseringen ikke er i strid med arealformål, planbestemmelser eller hensynssoner for tomten.

2. Garasje og uthus

Du kan bygge frittliggende garasje eller uthus som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 kvadratmeter.

NB: Husk at utnyttelsesgraden på tomten ikke må overskrides! 

Det er også høydebegrensinger for disse byggene. Mønehøyde kan være på maks 4 meter, og gesimshøyde på maks 3 meter målt fra ferdig planert gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Du kan bare bygge én etasje, og det kan ikke være kjeller til disse byggene. Da må du søke. Du kan ikke bruke disse bygningene til varig opphold eller beboelse. 

Bygget må stå mer enn 1 meter fra nabogrensen og annen bygning på eiendommen, og minst 2 meter fra bygninger på annen eiendom. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

NB: Når tiltaket er oppført skal tiltakshaver informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

3. Lite tilbygg  som terrasse, åpent takoverbygg og sykkelbod

Du kan sette opp mindre tilbygg uten at du trenger å søke. Dette kan ikke være over 15 kvadratmeter, og du må ikke overskride utnyttelsegraden på tomten.

Tilbygget kan ikke inneholde rom for varig opphold eller beboelse. Plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser gjelder, slik at avstand til nabogrense må være minst 4,0 meter dersom ikke annet fremgår av plan.

Eksempel på slik bebyggelse er:

  • terrasse
  • åpent takoverbygg og andre enkle takoverbygg med understøtting
  • søppelskur
  • vedbod
  • sykkelbod. 

Et tilbygg er et bygg som settes opp ved siden av eksisterende bygg, og som er understøttet og har eget bæresystem.

Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket. Unntaket omfatter ikke andre utvidelser som påbygg(altså utvidelser som ikke har eget bæresystem, men blir bygd på tak eller hengende på en vegg) eller underbygging (kjeller).

Når tiltaket er oppført skal tiltakshaver informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

4. Gjerde og innhegning mot vei

Du kan sette opp innhegning mot vei med inntil 1,5 meter høyde, forutsatt at frisiktsoner mot vei ikke hindres. Med «mindre innhegning» menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette.

Tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller støyskjermer, vil være konstruksjoner som krever søknad og tillatelse.

Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Gjerde mellom naboer reguleres av grannegjerdelova.

5. Biloppstillingsplass og intern vei

Intern vei på tomt og biloppstillingsplass for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep, er unntatt søknadsplikt.

Avstanden til nabogrensen må være minst 1 meter. Med «intern vei» menes adkomstvei eller vei mellom forskjellige byggverk på eiendommen. For landbrukseiendommer er oppstillingsplasser for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen også unntatt.

6. Levegg og støttemur

Du kan bygge levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter kan uten søknad. Denne kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense.

Ved høyde opptil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter, kan leveggen plasseres inntil nabogrense. Høyden kan ikke på noe punkt overstige 1,8 m fra terreng.

Forstøtningsmur som er inntil 1 meter høy når den plasseres minst 1 meter fra nabogrensen, og 1,5 m høy når den plasseres minst 4 meter fra nabogrensen, er tillatt. Muren må ikke hindre sikt i frisiktsone mot vei.

7. Mindre utfylling og planering

Du kan gjøre «mindre» planering på tomten din, og det du må forholde deg til er hvor stor høydeforskjell det kan være i forhold til opprinnelig terreng.

Tiltaket må ikke føre til mer enn 3 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.

På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse, må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1 m, og følge sikkerhetsreglene i byggteknisk forskrift. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.

Dette er også unntatt fra søknadsplikt

  • I tillegg til tiltakene over som er de vanligste, er det også unntak for parabolantenne.
  • Lokal drenering som ikke er tilknyttet overvanns- og avløpsnett, samt reparasjoner på vann- og avløpsanlegg ved rør- og ledningsbrudd er også unntatt søknadsplikt.
  • Graving for nye kabler for eksempelvis elektrisitet, telesignaler og TV, samt utskifting av slike kabler, er unntatt søknadsplikt så lenge det dreier seg om «mindre» arbeider.
  • Ved Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse, trenger du heller ikke søke med mindre annet følger av reguleringsbestemmelser.

 

 

Det handler om hjemmet ditt.

Alternativ tekst

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Trær på naboenes tomt kan du be om at kappes. Men ikke gjøre det selv!

Trær på naboens tomt

Les mer

Syv tips til boligjakten

Les mer

Dette må du vite om den nye arveloven

Les mer