Boligen kan ikke lenger selges "som den er"

Gå til hovedinnhold

Boligen kan ikke lenger selges "som den er"

Årets viktigste julegave til landets boligeiere er nye regler som sikrer en tryggere bolighandel.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet.

Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet rundt konfliktnivået i bolighandelen, og det har vært rettet oppmerksomhet mot behovet for ulike tiltak som sammen kan ivareta forbrukernes interesser på en bedre måte enn i dag.

Derfor er det gledelig at det nå endelig kommer på plass nye regler som skal sendes til behandling hos stortinget til våren. Forhåpentligvis vil nye regler tre i kraft fra 1.januar 2020.

Vi har lenge kjempet for en tryggere bolighandel, og vi er glade for at dette endelig prioriteres. Dette er den beste julegaven norske forbrukere kan få. Boligkjøp er den dyreste og største investeringen vi gjør i livet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Hovedelementet i forslaget er en endring i avhendingslova § 3-9 om at selger ikke lenger skal kunne ta «som den er»-forbehold når bolig selges til forbrukerkjøpere.

Les hele proposisjonen til Stortinget her.

Selger må dokumentere boligens tilstand

I dag er den praktiske hovedregelen at selgeren fraskriver seg ansvaret for alle skjulte feil og mangler opp til en såkalt vesentlighetsterskel.

Når selgeren ikke lenger kan fraskrive seg ansvaret på denne måten, vil det gi selgeren et sterkt insentiv til å komme med all informasjon for å avdekke svakheter ved boligen i forkant av salget.

Det viktige blir nå å få feil og mangler frem i lyset, ikke forsikre seg mot dem. I dag sendes amatørene i bolighandelen, altså kjøpere og selgere, på kollisjonskurs. Slik kan vi ikke ha det! Med nye regler vil vi bruke penger på dokumentasjon av boligens tilstand, ikke på dyre forsikringer, sier Meyer.

Dette vil også oppfordre selgeren til å innhente en god tilstandsrapport.

­Det er viktig at vi nå får en god standard på tilstandsrapportene som skal brukes i bolighandelen. Det er til alles beste å fremskaffe mest mulig riktig informasjon om boligen, da det skaper en tryggere bolighandel for alle parter. Boligselgere blir trygge på at de får dokumentert boligen godt nok, mens boligkjøpere er trygge på at de får informasjonen de har krav på, understreker Meyer.

Forslaget vil også avhjelpe den situasjonen vi har i dag, der det må antas at de færreste boligkjøpere tar høyde for at de selv må dekke utbedringskostnader på flere hundre tusen kroner.

Les mer: Nå blir bolighandelen tryggere.

Minsteterskel på 10.000 kroner

Det foreslås videre å presisere i loven hva som er en mangel ved en bolig. Loven sier i dag at eiendommen skal være i samsvar med det som er avtalt, men den sier lite om hva kjøpere kan forvente generelt sett av boligens tilstand.

For å unngå konflikt om småsaker foreslås det å presisere at kjøperen ikke nødvendigvis kan forvente en perfekt bolig når man kjøper brukt. Forventningene må tilpasses boligens alder, synlige vedlikeholdstilstand og andre forhold.

Som ledd i dette foreslås det en minsteterskel for mangelskrav, ved at kjøperen skal bære kostnader opp til 10.000 kroner, også omtalt som «bagatellgrense». En slik minsteterskel vil kunne bidra til å gi kjøperen mer realistiske forventninger, og å motvirke konflikter om lave beløp.

Forslaget om en egenandel for kjøper på 10.000 kroner for småfeil tror vi er en fornuftig grense som vil hindre krangling om bagateller, sier generalsekretær Meyer.

Les også om den nye veiledningen som skal sikre deg en tryggere bolighandel.

Krav til tilstandsrapporter

I dag er det stor kvalitetsforskjell på tilstandsrapportene, og takstmennenes kompetanse varierer.

For å sikre at tilstandsrapportene holder tilstrekkelig kvalitet, legger forslaget opp til at det skal kunne reguleres både hvilke krav som skal stilles til innholdet i tilstandsrapportene, og til de som skal utarbeide dem – de bygningssakkyndige, altså takstmennene.

I tillegg er det slik at når det legges til rette for et enda bedre informasjonsgrunnlag i bolighandelen, er det viktig at kjøperen har insentiver til og ansvar for å gjøre seg tilstrekkelig godt kjent med informasjonen om boligen.

Det foreslås derfor å lovfeste at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport. Kjøperen kan da ikke påberope seg disse forholdene som mangler.

Les også: Regjeringens boligstrategi som ble lagt frem i sommer, hvor alle de omtalte endringene er omtalt.

Samarbeidsprosjekt

Huseierne har nedfelt i sitt arbeidsprogram for 2017- 2019 at vi skal jobbe for at:

«avhendingsloven gjennomgås grundig og at nødvendige endringer blir innført fortest mulig for å sikre en tryggere bolighandel og redusere antall konflikter. Det bør også arbeides for at det innføres en lovregulering av takseringsbransjen på samme måte som for eiendomsmeglerne.»

Prosjektet «Trygg bolighandel» er et resultat av godt samarbeid mellom Huseierne, Forbrukerrådet, Nito Takst, Norges Takseringsforbund, Norges Eiendomsmeglerforbund.

I januar ble det utarbeidet og levert inn et felles høringssvar der vi oppfordret til utarbeidelse av offentlig godkjent tilstandsrapport for frivillig bruk, endringer i avhendingslova, revisjon av forsikringsordningene og etablering av autorisasjonsordning for takstmenn.

Les mer: Hele høringssvaret finner du her.

Målet har hele tiden vært å tydeliggjøre roller og større ansvar for de profesjonelle aktørene, samt sikre bedre informasjon til kjøper. Forbrukerne skal også sikres bedre tid i bolighandelen, en handel som for de fleste er den største og viktigste de gjør i løpet av livet. Målet er økt trygghet og redusert konfliktnivå.

Signalene underveis har hele tiden vært at det er på høy tid med forandringer for å sikre alle parter en tryggere bolighandel.

Vi er derfor glade for at dette endelig ser ut til å bli en realitet.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer