Dette betyr statsbudsjettet for 2024 for deg som boligeier

Gå til hovedinnhold

Dette betyr statsbudsjettet for 2024 for deg som boligeier

Kutt i strømstøtten og ingen endringer i boligskatten. Dette er de viktigste forslagene i statsbudsjettet som regjeringen la frem. - Vi savner tiltak for å få bedre bankkonkurranse og lavere kommunale avgifter, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem regjeringens forslag til statsbudsjett
NØYTRALT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem regjeringens forslag til statsbudsjett og fremhevet at det var viktig at utgiftene ikke økte for folk flest. (Foto: Stortinget)

Av: Linda Ørstavik Öberg, Kristin Gyldenskog og Carsten Pihl

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fredag 6. oktober frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Budsjettet innebærer noen små, men viktige endringer for boligeiere. Blant annet blir strømstøtten litt dårligere i 2024.

Se mer: Du finner liste over forslagene nederst i saken!

-Vi liker ikke at strømstøtten reduseres. Samtidig holder budsjettet boligskatten på dagens nivå. Det er bra for norske boligeiere som nå har det tøft, kommenterer Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Han er fornøyd med at budsjettet ikke øker kostnadene til å kjøpe, eie og ta vare på eget hjem.

Dette savner Huseierne i budsjettet!

Morten Andreas Meyer peker likevel på at det er noen punkter i budsjettet der regjeringen ikke innfrir:

 • Bankonkurranse
 • Lavere kommunale avgifter
 • Energieffektivisering

-Et område er bankkonkuranse. Regjeringen skriver i budsjettet at "Høyere rente slår ut i privatøkonomien til folk som har boliglån og bidrar til å øke levekostnadene.", sier Morten Andreas Meyer.

- Men de gjør ingen tiltak for å bedre bankkonkurransen! Til tross for at de har lovet det i Hurdalsplattformen. Med rekordhøye renter, er det nå de skulle levert her!, er Morten Andreas Meyers klare oppfordring. 

BEKYMRET: Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer er bekymret for at statsbudsjettet ikke har noen tiltak for å løse boligeieres utfordringer med lav bankkonkurranse, høye kommunale avgifter og utgifter til energieffektivisering. (Foto: C.Y. Vibe/Huseierne)

 

Morten Andreas Meyer er heller ikke fornøyd med at budsjettet ikke tar opp økte utgifter til vann- og avløp i kommunene.

-Vi hadde håpet at regjeringen kunne gi et svar på hvordan staten skal bidra til å gjennomføre helt nødvendig oppgradering av vann- og avløpssystemene våre, sier han og fortsetter:

-Uten at staten er med i spleiselaget vil de kommunale gebyrene ødelegge husholdningsøkonomien for mange og kommunekassene tømmes.

Huseierne er heller ikke imponert over regjeringens tiltak for energieffektivisering for bygg som ble lansert sammen med statsbudsjettet:

-Regjeringen har lagt frem det de kaller en handlingsplan om energieffektivisering. Problemet er at det mangler både handling og plan!, sier Morten Andreas Meyer. 

Han peker på at det ikke er lagt frem konkrete tiltak til hvordan regjeringen ønsker å redusere strømforbruket i norske boliger.

Regjeringen må forhandle om budsjettet og boligskatten

Statsbudsjettet som regjeringen legger frem i oktober er bare regjeringens forslag. For å få flertall i Stortinget, må regjeringen få en budsjettavtale med noen av de andre partiene. De foregående årene har det vært med SV.

Huseierne vil følge budsjettforhandlingene og gi våre innspill i høringene i de ulike stortingskommiteene. Vi har også allerede vært i kontakt med noen politikere med innspill til budsjettforhandlingene.

Budsjettforhandlingene starter nå, og vil antakelig være klare i slutten av november eller starten av desember.

NB: Budsjettforhandlingene kan føre til endringer, slik det skjedde i fjor da formuesskatten for boliger verdt mer enn 10 millioner kroner økte og BSU-fradraget ble halvert.

 

Les mer: Se hvordan vi i Huseierne arbeider politisk for å kjempe boligeiernes sak!

 

Fakta:

Dette er de viktigste punktene for boligeiere i forslag til statsbudsjett for 2024:

 

Boligskatt

 • Rentefradraget holdes uendret på 22 prosent
 • Skatt på utleie av sekundærboliger holdes uendret på 22 prosent, skatt på utleie i egen bolig vil fortsatt ikke være skattepliktig
 • Formuesskatt på bolig holdes uendret fra 2023
 • BSU fradraget holdes uendret fra 2023
 • Ingen forslag om innføring av arveavgift
 • Ingen forslag om innføring av boligskatt, slik det ble omtalt av skatteutvalget våren 2023

 Les mer: Vedum putter forslaget om ny boligskatt i skuffen

 

Strømstøtten reduseres 

 • Regjeringen viderefører strømstøtten ut 2024, men reduserer den samtidig fordi terskelverdien økes fra 70 til 73 øre per kilowattime fra 1. januar 2024.
 • Det innebærer at man kun får strømstøtte når spotprisen går over 73 øre, i praksis 91,25 øre fordi man også må inkludere moms.
 • De andre forutsetningene endres ikke, støttesats er fortsatt 90 prosent over innslagspunktet opptil 5000 KWt.

 

495 millioner til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

 • Det er foreslått 495 mill. kroner til oppfølging av regjeringas handlingsplan for økt energieffektivisering og tiltak for å redusere energibruken i bygg, herunder; 300 mill. kroner gjennom Husbanken i tilskudd til energitiltak i kommunale bygg.
 • 15 mill. til NVE, Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken for å følge opp tiltak i handlingsplanen for energieffektivisering.
 • 180 mill. kroner gjennom Enova til tiltak for mer effektiv energibruk og et mer fleksibelt energisystem.

 

Mer midler til flom- og skredforebygging

 • Regjeringen øker NVEs bevilgning til drift med 34,5 mill. kroner, primært for å øke saksbehandlingskapasiteten og muligheten til å bistå kommunene når det kommer til flom- og skredforebygging.
 • I tillegg blir det foreslått til sammen 703 mill. kroner, herunder; 455 mill. kroner til gjennomføring av sikringstiltak og kartlegging av flom- og skredfare. 200 mill. kroner til krise- og hastetiltak, som oppfølging av ekstremværet Hans.
 • 48 mill. kroner til drift og investeringer knyttet til fjellskredovervåking av ustabile fjellparti og investeringer i målestasjoner.

 

Skal se på samarbeid innen vann og avløp

 • Huseierne har etterlyst mer kommunalt samarbeid i vann- og avløpssektoren for å holde gebyrene nede.
 • I forslag til statsbudsjett for 2024 sier regjeringen at den har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å se på virkemidler og insentiver for å få flere kommuner til å samarbeide om vann og avløp.
 • Regjeringen skriver at interkommunale samarbeid kan bidra til billigere løsninger for kommunene og dermed holde gebyrene lave.
 • Huseierne mener dette er et skritt i riktig retning, men savner at det settes av penger til formålet.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler