Frykter høyere hytteskatt med nytt verdsettelsessystem

Gå til hovedinnhold

Frykter høyere hytteskatt med nytt verdsettelsessystem

Finansdepartementet har foreslått en ny måte å verdsette hytter på. Huseierne er i utgangspunktet positive, men frykter at systemet vil føre til økt formuesskatt og eiendomsskatt på hytter.

BESTEMMER VERDIEN: Takseringen av hyttene skal skje maskinelt etter analyse av kartdata, befolkningsdata mm. Denne illustrasjonen viser hvordan for eksempel avstand til innsjø og vei trekker prisen opp, mens areal på hytten og tomtearealet trekker verdien ned. (Faksimile: Finansdepartementet/PWC)

Av: Kristin Gyldenskog

 

Hytter og fritidsboliger er i dag litt vilkårlig verdsatt for formuesskatten. Dette ønsker Finansdepartementet å endre, og har nå foreslått et nytt system for maskinell verdsettelse av hytter.

Det går i korthet ut på at en datamaskin brukes i takseringsarbeidet basert på salgsverdier i ulike områder kombinert med ulike parametere de enkelte fritidsboliger har.

Dette kan være avstand til vei, avstand til strand, mulig strandlinje, høyde over havet, antall naboer mm. Dette forslaget har nå vært ute på høring og Huseierne leverte høringssvar tidlig i januar. 

Huseierne positive, men skeptiske til økt skatt

- Vi støtter initiativet til å utvikle et nytt og bedre verdsettelsessystem for hytter og fritidsboliger. I dag settes formuesverdiene på hytter for vilkårlig, så like hytter blir ikke skattlagt likt. Det at man forsøker å forbedre systemet er vi for, kommenterer Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne som var med å skrive høringssvaret for Huseierne.

Huseierne støtter bruken av maskinlæringsbaserte systemer for taksering. Slike systemer vil kunne ta opp i seg den komplekse utvikling i priser og områder på en god måte, samtidig som skattebetalernes rettsikkerhet ivaretas.

At det er lærende betyr at systemet for eksempel skal kunne lære seg sammenheng mellom boligenes egenskaper som størrelse og avstand til strand, og hva det har å betyr for tilsvarende hytters verdier.

Huseierne frykter derimot at det nye verdsettelsessystemet fører til at formuesskatten på hytter øker. I forlengelsen av dette er det også fare for at eiendomsskatten på hytter øker:

- Vi frykter vi at innføringen av et nytt system raskt vil innebære en betydelig skatteskjerpelse for den vanlige eier av fritidsbolig, sier Carsten Pihl og forklarer videre:

- Dette skal være en teknisk omlegging for å bedre beregningsgrunnlagene i skatten. Det skal ikke være en endring som gjennomføres for å heve formuesskatten, øke statens inntekter og gjøre det dyrere for folk å eie fritidsbolig, sier han.

Tall i høringsnotatet som tyder på at resultatet kan bli økt skatt.

- Det advarer vi i Huseierne på det sterkeste mot, forteller Carsten Henrik Pihl.

carsten_f_2000x1333.jpg

GODT INITIATIV, MEN: Huseierne er i utgangspunktet positive til at verdsettelsen av hytter forbedres. Men systemet må ikke føre til at man får høyere skatt på hytter, forteller Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

 

Huseierne er opptatt av at hyttene fortsatt skal være moderat skattlagt:

- Det er ca. 500.000 hytter i Norge. Vi må også huske på at de fleste av disse er enkle familiehytter som er tilgjengelig for flere generasjoner og husholdninger. Det er altså et langt større antall husholdninger som har tilgang til disse fritidsboligene enn antall fritidsboliger, kommenterer Carsten Pihl.

- For svært mange utgjør hyttene og fritidsboligene en svært viktig feriemulighet og mulighet til å oppleve natur og friluftsliv. Det er viktig at skattesystemet for fritidsboliger gjør det mulig for vanlige folk å beholde denne verdien, peker Carsten Pihl på.

I dag skal hytter og fritidsboliger være verdsatt i formuesskatten til 25 prosent av markedsverdien. Men verdiene er satt litt vilkårlig, og oppdateres ofte. Dermed er nok formuesverdien satt ofte noe lavere enn dette.

Dette kan gjøre at verdiene med ny verdsettelse går opp, og skatten vil dermed øke selv om skattepromillen ikke øker.

Kan brukes på eiendomsskatten

Forslaget er i første omgang laget for verdsettelse etter formuesskatten. Men forslaget åpner også opp for at verdiene kan brukes for eiendomsskatten, slik formuesverdiene for bolig i dag brukes til eiendomsskatteberegninger i over 100 kommuner.

-Da er det viktig at verdiene er satt riktig. I høringen pekes det på at det er en del steder er ganske mangelfulle data om de ulike hyttene. Samtidig er det ikke helt klart hvordan disse dataene skal oppdateres. Det ønsker vi i Huseierne at skal utredes bedre, kommenterer Carsten Pihl.

Les også: Eiendomsskatt og formuesskatt - slik henger de sammen

Trygghet for deg som eier hytte og fritidsbolig

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Tips og råd fra våre eksperter
→ Rabatter på byggevarer og andre nyttige produkter og tjenester
→ Gratis utleiekontrakt for hytte- og fritidsbolig

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Hva med verdsettelse av vanlige boliger?

Forslaget er viktig også fordi dette kan danne basis for maskinmessig taksering av vanlige boliger som erstatning for dagens system der Statistisk Sentralbyrå lager formuesverdier først og fremst basert på kvadratmeterpriser.

Både Hurdalsplattformen og budsjettforliket slår fast at det ønskes bedre verdsettelsessystem for dyre boliger – noe som i praksis betyr for alle boliger.

Huseierne peker i sitt høringsutkast på at det er viktig å se disse to endringene under ett. Flere andre høringsuttalelser fra andre organisasjoner peker på det samme.

Høringsuttalelsene behandles nå i Finansdepartementet. Nye regler kan få virkning fra 2023, da vil de antakelig presenteres i forbindelse med statsbudsjettet høsten 2022.

 

Huseierne mener:

Huseiernes høringsuttalelse

Oppsummert har Huseierne følgende kommentarer om forslaget til nytt verdsettelsessystem:

 • Støtte til innføring av maskinlæringsbasert verdsettelse
 • Stor frykt for at det nye systemet vil gi betydelig skatteskjerpelse for den vanlige hytteeieren
 • Ønske om endring av prinsippene om nedsettelsen av verdiene ved feil i beregningsgrunnlag
 • Viktigheten av skattebetalerne får innsyn i egne beregninger
 • Skepsis til det foreslåtte om oppdatering av matrikkelen
 • Bruk av de foreslåtte verdiene til beregning av eiendomsskatt
 • Behov for ytterligere utredning – sett i sammenheng med ønsket om forbedret taksering av boliger

 

Les mer:

 

Fakta:

Faktorer som skal brukes til verdsettelse

Dette er faktorer som vil være med i modellen for å sette verdiene. Disse verdiene vil systemet automatisk kunne vurdere ut fra blant annet kartdata, befolkningsdata og prisoversikter.

 • Beliggenhet
 • Avstand til vei
 • Høyde over havet
 • Antall naboer
 • Avstand til vann/sjø
 • Mulig strandlinje
 • Skibakker
 • Turruter
 • Solforhold
 • Utsikt

 


Medlemsfordel

Promoblokker_banner_StbForsikring.jpg

Ekstra gode betingelser på forsikring hos Storebrand

20 % rabatt på hus- og hytteforsikring, inkludert dobbel dekning på rettshjelp.
18 % på alle andre private skadeforsikringer.

Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer