De 5 viktigste sakene for norske boligeiere i 2023

Gå til hovedinnhold

De 5 viktigste sakene for norske boligeiere i 2023

2023 kommer til å bli et tøft år for de fleste. Kostnadene knyttet til det å bo og ta vare på eget hjem, vil øke langt mer enn lønnsveksten. Det å ha en sterk forbrukerstemme som passer på interessene til vanlige folk i hus og hjem, har aldri vært viktigere enn nå, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

TRYGGHET: Vi i Huseierne skal være med å kjempe for at du kan fortsette å leve et trygt liv som boligeier, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Bolig er sammen med helse og arbeid de viktigste pilarene i velferdssamfunnet vårt. 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig og den høye andelen boligeiere i Norge bidrar til en jevnere formuesfordeling og mindre forskjeller.

- Nå ser vi at mange norske boligeiere frykter for utgiftene sine. Vi i Huseierne skal være med å kjempe for at du kan fortsette å leve et trygt liv som boligeier, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne, og fortsetter:

- Det er viktig at folk opplever trygghet for at de klarer utgiftene sine og trygghet for at hjemmet er et godt sted å bo, sier Meyer.

For 2023 lover generalsekretæren følgende til Huseiernes medlemmer og alle landets boligeiere:

- Vi i Huseierne skal i 2023 fortsette å være en sterk og uavhengig forbrukerstemme som ivaretar boligeiernes interesser i den politiske debatten, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Morten Andreas Meyer i Huseierne peker på fem saker som vil være særlig viktige for norske boligeiere i 2023:

1. Energieffektivisering i boliger

Strømprisene vil fortsette å være høye og variere mere gjennom døgnet enn vi har vært vant til. Bevissthet rundt og kutt i eget energiforbruk, samt smart strømstyring, vil bli viktig for å holde kostnadene nede.

- Gjennomføring av tiltak som kan få energiforbruket ned vil bli enda viktigere, sier Morten Andreas Meyer. Han peker på at energieffektivisering og egen energiproduksjon gir tre klar gevinster:

  • Strømregningen blir lavere
  • Boligen blir mer verdt
  • Verdifull fornybar energi frigjøres

Energieffektivisering av egen bolig vil kunne utløse store kostnader forden enekelte boligeier. Derfor er det viktig å få på plassgode og enkle støtteordninger

- I dag opplever vi at det blir snakket varmt om energieffektivisering av boliger, men det mangler politisk handling. Vi i Huseierne skal kjempe for at dette blir et stort satsingsområde i 2023. Samtidig skal vi fortsette å gi norske boligeiere gode råd om hva de kan gjøre i boligene sine, sier Meyer.

2. Kamp mot økt boligskatt

Rett før jul la Skatteutvalget frem sitt forslag til nytt skattesystem. Her ble det blant annet foreslått økt skatt på bolig.

- Skatteutvalgets forslag kommer til å ha politisk oppmerksomhet gjennom 2023. Her vil det være kamp mellom ulike interessegrupper i samfunnet. Boligeiernes stemme vil være nødvendig og viktig i den debatten, sier Morten Andreas Meyer.

Morten Andreas Meyer peker på at utvalget har en økonomtilnærming til skattesystemet:

-Utvalget skiller ikke mellom folks hjem og investeringer og aksjer. Det bærer forslagene deres preg av. Huseierne er her grunnleggende uenige med premisset utvalget legger til grunn.

Huseierne vil arbeide for at boligskatten fortsetter å være lav. Boligen er et hjem, ikke et skatteobjekt.Deter en god grunn til det:

- En viktig pilar i velferdssamfunnet vårt er at folk med vanlige jobber og inntekter kan eie og ta vare på sitt eget hjem. Endringer i skattesystemet må ikke rokke ved denne viktige verdien.

Les mer: Utvalg forslår økt boligskatt og vil gjeninnføre arveavgiften! -Vil få store konsekvenser, mener Huseierne

3. Vann og avløp til rettferdig kostnad

Mange vil få gebyrsjokk i 2023. Sterk vekst i kommunale avgifter, særlig vann- og avløpsgebyrene, vil ramme økonomien til både boligeiere og leietakere.

Årsakene til de store økningene er krav til sikkert drikkevann og god avløpsrensing.

- Dette er et område som må få stor politisk oppmerksomhet. Organiseringen av de gebyrbelagte tjenestene må gjøres mer effektiv - og det haster, sier Morten Andreas Meyer.

Han peker også på at det er kommunevalg til høsten og at lokale politikere beslutter mye som påvirker hverdagen til boligeierne.

Arealbruk, forvaltning av plan- og bygningsloven og fastsettelse av eiendomsskatt og kommunale gebyrer, er noen av de viktigste sakene som bør stå på dagsorden i kommunevalgkampen. Dette bør også velgerne bry seg som.

Les mer: Drastisk økning i bokostnadene - sjekk din kommune

4. Det må fortsatt være enkelt å leie ut

I 2023 starter et lovarbeid for å lage en ny husleielov. Dette er viktig både for leietakere og for alle vanlige boligeiere som driver utleie i liten skala.

I tillegg har Skatteutvalget foreslått at utleie i egen bolig skal bli skattepliktig.

- Private utleiere dekker 75 prosent av utleiemarkedet i Norge. Huseierne legger til grunn at det fortsatt må være enkelt å leie ut for vanlige boligeiere.  

- Huseierne skal bidra til gode og balanserte regler. Det skal fortsatt være lett å leie ut som privatperson, samtidig som leietakernes interesser skal ivaretas, sier Morten Andreas Meyer.

5. Økt bankkonkurranse

Boliglånene våre har blitt merkbart dyrere. Samtidig øker bankenes rentemargin og fortjeneste i perioder hvor rentene øker.

Renteutgiftene er den største bokostanden for de fleste boligeiere i Norge, og det er penger å spare på å skifte bank. Men konkurransen er for dårlig, og bankene sitter på langt mer informasjon enn det forbrukerne gjør. Huseierne ønsker å jevne ut det informasjonsgapet.

- Det er viktigere enn noen gang å bruke forbrukermakten og prute på egen boliglånsrente. Det haster med at regjeringen fremmer lovforslag som vil gi styrket bankkonkurranse, sier Morten Andreas Meyer.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer