De 5 viktigste sakene for landets boligeiere i 2024

Gå til hovedinnhold

De 5 viktigste sakene for landets boligeiere i 2024

2024 blir et røft år for mange boligeiere. Bokostnadene øker mer enn lønnsveksten, og det blir merkbart dyrere å bo. Huseiernes jobb er å sikre at flest mulig kan oppleve tryggheten i å bo i en bolig som de eier selv. Derfor blir det å holde veksten i bokostnadene nede den viktigste jobben for Huseierne det kommende året, sier generalsekretær i Huseierne, Morten Andras Meyer.

BEKYMRET: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne er bekymret over de store økningene i bokostnadene. -Vi skal i 2024 være den uavhenige forbrukerstemmen som værner boligeieres interesser, sier han. 

I Norge bor over 8 av 10 i en bolig som er eid av husstanden. Dette gjør at formue i Norge er jevnere fordelt enn i mange land vi sammenligner oss med.

 - Bokostnadene fortsetter å øke i raskt tempo, og vi er bekymret over hvor dyrt det er blitt å bo.  Vi i Huseierne skal være med å kjempe for at du kan fortsette å leve et trygt liv som boligeier, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

 Meyer har følgende lovnad til Huseiernes medlemmer og alle landets boligeiere:

-Vi skal også i være den uavhengige forbrukerstemmen som verner om boligeiernes interesser. Vi skal delta i den politiske debatten og i mediene, samtidig som vi skal lytte og være der for medlemmene når de trenger oss, sier han.

Han peker på fem saker som vil være særlig viktige for norske boligeiere i 2024:

 

 1. Vann og avløp til håndterbar pris

Kostanden for vann og avløp fortsetter å stige i alle landets kommuner. I 2023 var det 14 kommuner som hadde vann- og avløpsregninger på over 20.000 kroner pr. husstand. For 2024 vil gebyrene fortsette å stige kraftig, viser Huseiernes prognoser.

- I mange kommuner ser vi vedtak som gir dramatiske avgiftsøkninger. Dette rammer hardt i en husholdningsøkonomi som allerede er presset hos mange, sier Morten Andreas Meyer.

Han etterlyser at kommunepolitikere sørger for mer effektivitet i vann- og avløpstjenestene:

 -Dette er et område som må få stor politisk oppmerksomhet. Organiseringen av de gebyrbelagte tjenestene må gjøres mer effektiv - og det haster, sier Morten Andreas Meyer.

 

 

2. Styrke forbrukerinteressene og øke bankkonkurransen

 Med den høyeste renten på mange år, er rentekostnadene den høyeste bokostnaden for mange boligeiere.

-Rett før jul vedtok regjeringspartiene og SV at vi skal få styrket bankkonkurransen gjennom bedre informasjon og tilsyn. Vi i Huseierne skal arbeide hardt for at disse reglene kommer på plass og får snarlig virkning, forteller Morten Andreas Meyer.

Les mer: En seier for bedre bankkonkurranse

Men han er bekymret for det han kaller "dagligvaretilstander" innenfor bank og forsikring:

-Tre aktører dominerer det norske dagligvaremarkedet. Det svekker konkurransen. Nå skjer det samme innen bank og forsikring. Når de store blir større og konkurrentene færre, taper forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer.

Han peker på fusjonsbølgen som nå treffer finansbransjen:

-DNB kjøpte Sbanken. Nordea overtar Danske Bank. Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sør-Øst Norge slår seg sammen.  I forsikringsbransjen skjer det samme når Eika går inn i Fremtind. DNB, Sparebank 1 og Eika skal eie et av landets største forsikringsselskap sammen. Konsentrasjonen av makt hos de få forsterkes ytterligere, sier han og konkluderer:

-Forbrukerne blir taperne. Derfor skal Huseierne kjempe mot denne utviklingen! Forbrukerne må ha reell konkurranse om så viktige produkter, sier Morten Andreas Meyer.

3. Det skal fortsatt være enkelt å leie ut 

Det pågår et arbeid med å lage ny husleielov. Huseierne er representert i dette utvalget.

-Private utleiere dekker 75 prosent av utleiemarkedet i Norge. Huseierne arbeider i lovutvalget for at det fortsatt må være enkelt å leie ut for vanlige boligeiere, forteller Morten Andreas Meyer.

Den nye loven er viktig for både utleiere og leietakere:

-Huseierne skal bidra til at vi får gode og balanserte regler. Det skal fortsatt være lett å leie ut som privatperson, samtidig som leietakernes interesser skal ivaretas, sier Morten Andreas Meyer.

Les mer: Huseierne er med når det lages ny husleielov

4. Hjelpe forbrukerne med rettferdig overgang til det grønne skifte

Strømprisene er høye og vil fortsette å være høye i flere år fremover. Det er bra for alle parter dersom vi klarer å bruke mindre strøm, og ikke minst bruke strømmen smartere enn i dag.

På den måten holder vi egne strømkostnader nede, og sparer samfunnet for noe av den kostbare kraftutbyggingen som fellesskapet betaler regningen for.

Huseierne mener at det må tilrettelegges bedre enn i dag for at hver enkelt boligeier kan gjøre bidra i det grønne skiftet.

-Men det er mange hindringer i veien. Støtteordningene er for smale og for dårlige. Vi trenger støtte til modne og trinnvise tiltak som etterisolering, skifte av vinduer og installasjon av varmepumpe. I dag er det ytterst få boligeiere som får støtte fra Enova for å gjøre de riktige tingene, sier Morten Andreas Meyer.

5. Trygt å bo med våtere og villere vær

Ekstremværet Hans ble en vekker for mange på sensommeren. Vi opplever stadig mer flom, ras og styrtregn. Mange av disse naturskadene vil ramme norske boligeiere og deres hjem.

-Klimaendringene gjør at antall naturskader øker. Boligeiere risikerer å stå nærmest på bar bakke etter slike tragedier. Derfor er det viktig med kartlegging og forebyggende tiltak, sier Morten Andreas Meyer.

Huseierne mener at vi må sørge for at boliger bygges i gode og trygge bomiljøer, og at det blir strengere krav til kartlegging av og kontroll med risikoutsatte boområder.

Våtere vær gir mer overvann på tomtene og mer vann som trenger inn i kjellerne. Overvannsproblematikk vil bli et større problem i årene som kommer.

-Vi ser også at forsikringsselskapene har startet å se på hvordan prisen på forsikring skal endres med hvor risikoutsatt de bor, sier han og fortsetter:

- Dette er en diskusjon vi i Huseierne vil være med på, for en slik endring i byrdefordelingen vil utfordre den universelle forsikringsmodellen som baserer seg på at fellesskapet tar regningen den dagen det er du som rammes, sier Morten Andreas Meyer.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer