Huseierne er med når det skal lages ny husleielov: - Det skal være attraktivt å leie ut i fremtiden også

Gå til hovedinnhold

Huseierne er med når det skal lages ny husleielov: - Det skal være attraktivt å leie ut i fremtiden også

Regjeringen har satt ned et utvalg for å vurdere dagens Husleielov. Advokat Anders Leisner i Huseierne er med i lovutvalget. - Private utleiere utgjør nær 70 prosent av det norske leiemarkedet, og det er helt avgjørende at disse også i fremtiden ser det som attraktivt å leie ut, sier han.

I UTVALGET: Anders Leisner er advokat og leder av Huseiernes medlemsrådgivning. Han er nå oppnevnt som medlem av det nye lovutvalget som skal vurdere husleieloven. Leisner sier at det er viktig at det er attraktivt å leie ut for private, samtidig som det er viktig å være løsningsorientert.  

Det nye husleielovutvalget ble satt ned 16. juni. Mandatet til det nye lovutvalget er å gå gjennom husleieloven.  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik poengterer i en pressemelding at mye fungerer godt i leiemarkedet, men at det er noen utfordring:

- Utvalget skal gå gjennom husleieloven og blant annet vurdere, og foreslå, endringer som styrker leieboernes rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset situasjonen på leiemarkedet, sier ministeren i pressemeldingen

Dagens husleielov er fra 1997.

Skal vurdere egne regler for private utleiere

Utvalget er bredt sammensatt fra både leieboersiden og utleiersiden. Huseiernes advokat Anders Leisner er med i utvalget.

Som mangeårig leder av Huseiernes juridiske rådgivning har han lang erfaring med husleiespørsmål.

Leisner påpeker at det å passe på de private utleiernes interesser blir en viktig oppgave i utvalget:

- Private utleiere utgjør nær 70 prosent av det norske leiemarkedet, og det er helt avgjørende at disse også i fremtiden ser det som attraktivt å leie ut, sier han.

Et av punktene i mandatet til utvalget er nettopp å vurdere om loven skal skille mellom småskala privat utleie og profesjonelle utleiere.

Leisner peker på at utvalget skal gå gjennom husleieloven og blant annet vurdere, og foreslå, endringer som styrker leierens rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset situasjonen i leiemarkedet.

- I dette arbeidet er det viktig å være løsningsorientert, finne politisk handlerom, og ikke bare stritte i mot alle endringer. Vi er invitert til bordet for å finne gode løsninger, og den oppgaven skal vi ta med den seriøsiteten den fortjener, sier Anders Leisner.

Utvalget ledes av forsker Jardar Sørvoll fra Oslo Met, og har ved siden av Anders Leisner blant annet representanter fra Leieboerforeningen og Forbrukerrådet.

Skal være ferdig i 2024

Husleielovutvalget skal levere sin første delrapport i januar 2024, og her skal man blant annet se på om minstetiden for privatpersoner som leier ut bør økes, og om profesjonelle utleiere kun bør tilby tidsubestemte kontrakter.

Hele utvalgsarbeidet skal være ferdig i oktober 2024.

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

 

Krav til boligen og regulering av bofellesskap

I likhet med statsråden er advokat Anders Leisner opptatt av at dagens lov i utgangspunktet er god:

- Dagens husleielov har en god balanse mellom utleiers og leiers rettigheter. Likevel ser også vi at det er utfordringer med dagens lov, og at det finnes muligheter for forbedring av lovverket. Vår oppgave må være å finne kompromisser og bidra til å komme frem til gode løsninger for begge parter, sier han.

I mandatet er det blant annet pekt på at utvalget skal se på særlige spørsmål som:

 • styrking av botryggheten til leietakere
 • skille i reglene mellom privat som leier ut i liten skala og profesjonelle utleiere
 • forebygging og konfliktdemping i leieforhold
 • krav til boligen
 • regulering av bofelleskap
 • foreldelse av depositum som ikke er innbetalt på riktig måte
 • tiltak for å sikre at loven følges.

Hele mandatet kan du lese her! (PDF)

Anders Leisner sier at han ser frem til arbeidet som er viktig for både leieboere og utleiere:

-Husleieloven er en viktig lov for rundt en million leiere og for alle som leier ut. Det er en viktig oppgave for Huseierne å være med å sikre at husleieloven fyller sitt formål i mange år fremover.

 

Huseierne mener:

Fra Huseiernes boligpolitiske program

Dette står i Huseiernes boligpolitiske program om utleie:

Et sunt, privat utleiemarked

Huseierne ønsker å bidra til at det fortsatt vil være et sunt, privat utleiemarked i Norge. Forbrukeres utleie er viktig for å skape fleksibilitet og mangfold i boligmarkedet. Derfor må det være enkle og gode regler som sikrer at vanlige forbrukere kan leie ut. Et godt privat utleiemarked skal bevare gode bomiljøer og prioritere langtidsutleie.

 • Det legges til rette for et sunt privat utleiemarked.
 • Skattefritak for utleie i egen bolig opprettholdes.
 • Forbrukernes mulighet til å drive enkel utleie må opprettholdes. Dagens Husleielov har en god balanse i rettigheter og plikter mellom utleier og leietaker.
 • Utleiere og leietakere kjenner sine rettigheter og plikter i utleieforhold.
 • Begrensningene for korttidsutleie holdes på dagens nivå
 • Reglene om hyblifisering følges opp.
 • Styrke Husleietvistutvalgets viktige arbeid.

Hele Boligpolitisk program kan du lese her!

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer