Nye regler for Airbnb-utleie

Gå til hovedinnhold

Nye regler for Airbnb-utleie

Nytt forslag tar grep for å hindre intensiv «hotelldrift» via Airbnb.

Tekst. Karoline Koldre. Foto: Tero Vesalainen.

I en pressemelding fra kommunal – og moderniseringsdepartementet i dag skrives det at et nytt lovforslag vil stramme inn – men som samtidig mykner opp – reglene for Airbnb-utleie.

Ett av hovedproblemene har vært utydelige regler for Airbnb-utleie som har utfordret styrer i sameier og borettslag i det å skulle begrense korttidsutleie.

Huseierne har tidligere gått inn for å begrense en seksjonseiers rett til korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb, fordi vi får tilbakemeldinger om at slik utleie skaper utrygghet i bomiljøet.

Der korttidsutleie er utbredt oppleves det et stort gjennomtrekk av festglade feriegjester som flytter ut og inn, og kommer og går til alle døgnets tider. Vi vet at bomiljøet ofte belastes med støy, og en del eldre beboere er engstelige for å møte berusede mennesker på fellesarealene.

- Vi har lenge etterlyst bestemmelser som gir sameiene mulighet til å begrense visse former for utleie. Huseierne er derfor svært fornøyd med at regjeringen nå tar grep og strammer inn regelverket for korttidsutleie. Vi har erfart og spilt inn at omfattende og tilnærmet profesjonell korttidsutleie omgjør gode bomiljøer til pensjonatlignende tilstander. Hyppig inn- og utflytting skaper uro, støy, stor slitasje i fellesarealer og svekker samholdet blant beboerne, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Les mer: Vil hindre boligspekulasjon.

Grense på 90 dager

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier i forbindelse med lovforslaget at det er bra med delingsøkonomi og ser ingenting galt ved at boligeiere skal kunne leie ut leiligheten sin og tjene litt ekstra penger når de er bortreist en helg. Men at regelverket må holde tritt med utviklingen.  

– Dette taket vil gjøre det mulig å drive med korttidsutleie samtidig som folk kan benytte seg av delingsøkonomiens avkastningsmuligheter. Vi har funnet en god balanse, hvor vi også tar godt vare på folks bomiljøer, sier Mæland.

Saken har vært ute på høring i sommer og det er sendt forslag til Stortinget om endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Her er forslagene:

  • Regjeringen vil sette begrensninger for korttidsutleie i eierseksjonsloven. Det blir mulighet for å leie ut boligen sin maksimalt 90 dager i året. Årsmøtet i sameiet kan imidlertid overstyre lovens hovedregel om 90 dager, enten ved å stramme inn praksis (til 60 dager) eller åpne opp mer (til 120 dager). I dag finnes det ingen regler for hvor mange dager man kan leie ut på korttidsbasis.
  • For første gang åpner regjeringen for Airbnb-utleie i borettslag, inntil 30 dager per år. I dag er det slik at styrer i borettslag kan sette foten ned for korttidsutleie.
  • Eierseksjonsloven har forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie. Det har imidlertid vist seg at det er lett å gå klar av dagens forbud ved «indirekte kjøp», for eksempel ved å etablere ett eller flere selskaper som står for kjøpene. Derfor foreslår nå regjeringen å forby indirekte kjøp.

Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukebasis i inntil 30 dager sammenhengende. Forslagene berører ikke langtidsutleie.

Korttidsleie skaper utrygghet

Anders Leisner, leder av avdeling for medlemsrådgivning hos Huseierne, sier at problemet med stort gjennomtrekk av feriegjester ikke nødvendigvis er et Oslo-fenomen.

- Vi har fått meldinger fra bekymrede medlemmer både i Kristiansand og i Svolvær, som synes presset i sommermånedene blir for høyt. En viss ulempe må man selvsagt tåle, men vi ser at sameiene har et legitimt behov for å ha en kontroll med denne formen for utleie, sier Leisner.

Huseierne har tidligere gått sammen med Leieboerforeningen om å fremme et forslag som tar hensyn til både de som ønsker å praktisere en sunn delingsøkonomi og til sameiene som skal slippe å måtte bruke skjønn for å begrense korttidsutleie.

Det har gått ut på at det settes en maksgrense på 90 dager korttidsutleie per seksjon per år, med mulighet for at et kvalifisert flertall i sameiermøtet kan vedtektsfeste en annen grense.

- Med det nye lovforslaget, ser man at denne kombinasjonen lar seg gjøre, sier Leisner.  

Les mer: Utleiereglene kan bli strammet inn. 

Airbnb-utleie er i eksplosiv vekst i Norge, og øker med 50 prosent i år. Leieinntektene ventes å nærme seg 2,5 milliarder kroner, viser en fersk analyse Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv.

I fjor var 27.500 rom tilgjengelig for leie via Airbnb i Norge. Basert på utviklingen til og med april 2018, estimerer Menon at 38.500 soverom vil være tilgjengelig en gjennomsnittsdag i 2018. Det utgjør rundt halvparten av den samlede norske hotellkapasiteten.

k.koldre@huseierne.no 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer