Utleiereglene kan bli strammet inn

Gå til hovedinnhold

Utleiereglene kan bli strammet inn

Huseierne er glade for at regjeringen nå er et steg nærmere å stramme inn regelverket som tillater utleiere å dele opp små leiligheter i enda mindre hybler, såkalt hyblifisering.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Boligmarkedet i de store byene har over mange år vært under sterkt press. Etterspørselen etter bolig har vært høy, og mange utleiere velger å dele opp leiligheter i mindre enheter. Da kan de leie ut hver enhet med høy gevinst.

I regjeringsplattformen kom det løfter om å forsterke tiltak mot boligspekulasjon og såkalt hyblifisering.

Huseierne ønsker at statsråden prioriterer å få på plass bestemmelser som gir sameiene adgang til å begrense visse former for utleie.

Et skritt nærmere

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, mener det kan være nødvendig med endringer i lov eller forskrift for å hindre utleiere i å dele opp allerede små leiligheter i mindre enheter for å maksimere profitt.

– Det er muligheter i dagens regelverk for å hindre hyblifisering, men reglene for dette oppfattes som uklare og vanskelige å anvende, skriver Mæland i et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs Kari Elisabeth Kaski.

Mæland sier regelverket for eksisterende bygg er under revisjon, og at målet er å tydeliggjøre reglene i et høringsforslag som skal sendes ut i løpet av året.

Departementet vurderer i tillegg om eierseksjonsloven bør få regler som kan gi styret eller øvrige beboere verktøy til å forhindre uønsket hyblifisering av boligseksjoner i sameier.

– Hyblifisering anses som et stort problem for bomiljøet og omgivelsene i de tilfellene det skjer, skriver statsråden.

Huseierne med fra start

Mæland viser til et innspillsmøte som ble avholdt tidligere i år. Huseierne var med på dette innspillsmøtet, og har hele tiden vært en av pådriverne for å begrense mulighetene for kortidsutleie av seksjoner og hindre hyblifisering.

Vi mener at den nye eierseksjonsloven er god, men likevel mangler forslaget bestemmelser som gir sameiene adgang til å begrense visse former for utleie.

Det er viktig å understreke at Huseiernes Landsforbund er tilhengere av fri adgang til utleie av eierseksjoner på vanlige leieavtaler. Likevel mener vi sameiene må kunne beskytte seg mot visse former for «ekstrem utleie» som utgjør en urimelig stor belastning på bomiljøet.

Det er to tilfeller der vi mener hensynet til den enkelte seksjonseiers muligheter til fritt å utnytte seksjonen, må vike for hensynet til fellesskapets vern om et godt bomiljø. Ved kortidsutleie av seksjoner og hyblifisering – altså ombygging av seksjon for utleie til så mange som mulig.

Hyblifisering

Huseierne får en del tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever at seksjoner i deres sameier blir omgjort fra alminnelige familieleiligheter til regelrette utleiemaskiner. Her kan det bo opptil ti-tolv personer i egne soverom, fordi man har gjort om alle oppholdsrom til soverom.

Når dette gjelder flere leiligheter i samme sameie, så sier det seg selv at det har innvirkning på bomiljøet. Det blir større belastning på anlegg for vann- og avløp, på strømnettet, på avfallsbeholdere, og større belastning på fellesarealer som eksempelvis parkeringsplasser.

Vi mener fellesskapet må kunne beskytte seg mot utleievirksomhet der leiligheter beregnet på familier bygges om til rene «hybelhus» eller «utleiemaskiner,» og leies ut på en måte som åpenbart er en stor belastning for bomiljøet.

Det er også et spørsmål om hvem som skal betale for utvidelse av kapasiteten på felles strømnett og avløpsnett når den økte belastningen på enkeltleiligheter gjør det nødvendig.

Det er fellesskapets behov for en viss kontroll med ulempene av utleie det dreier seg om, og det klart beste stedet å regulere dette er i eierseksjonsloven. HL ønsker ikke at det skal komme inn regler i plan- og bygningsloven som gjør ombygging til utleie generelt mer søknadspliktig enn det allerede er.

Huseierne skal i nytt møte med Mæland om denne saken 4.mai.

Korttidsutleie og Airbnb

Vi går også inn for å begrense en seksjonseiers rett til korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb, fordi vi får tilbakemeldinger om at slik utleie skaper utrygghet i bomiljøet.

Der korttidsutleie er utbredt oppleves det et renn av festglade feriegjester som flytter ut og inn, kommer og går til alle døgnets tider. Vi vet at bomiljøet ofte belastes med støy, og en del eldre beboere er engstelige for å møte berusende mennesker på fellesarealene.

Dette er ikke bare et problem i Oslo. Vi har fått meldinger fra bekymrede medlemmer både i Kristiansand og i Svolvær, som synes presset i sommermånedene blir for høyt.

En viss ulempe må man selvsagt tåle, men vi ser at sameiene har et legitimt behov for å ha en kontroll med denne formen for utleie.

Vi har derfor gått sammen med Leieboerforeningen om å fremme et forslag vi mener tilstrekkelig vektlegger begge disse hensynene. Det går ut på at det settes en maksgrense på 90 dager korttidsutleie per seksjon per år, med mulighet for at et kvalifisert flertall i sameiermøtet kan vedtektsfeste en annen grense.

Leieboerforeningen og HLs felles forslag ble oversendt Delingsøkonomiutvalget, som avga sin innstilling 6. februar i år. Utvalget fokuserte på de skatterettslige sidene ved denne utleieformen. De anså at det ikke er et behov for å regulere adgangen til korttidsutleie ytterligere, ettersom de mente det allerede fantes en mulighet til å begrense slik utleie gjennom husordensreglene.

Vi mener imidlertid det må en lovendring til, da dagens lov vil kreve tilslutning fra samtlige berørte sameiere. Vårt forslag vil også gjøre det umulig å kjøpe en seksjon og benytte den utelukkende til korttidsutleie.

Vær også obs på at skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig er fjernet for inntektsåret 2018. Dette innebærer at utleie av primærboligen din skal beskattes som kapitalinntekt dersom du leier den ut i perioder på under 30 dager. Les mer om dette her.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer