- Vi kan ikke ha en nettleie som straffer strømsparere!

Gå til hovedinnhold

- Vi kan ikke ha en nettleie som straffer strømsparere!

Forslaget til ny nettleie vil fjerne folks motivasjon til å spare strøm og investere i enøktiltak, noe som er stikk i strid med sunn fornuft og norske klimamålsettinger.

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Med 225.000 medlemmer i ryggen er vi opptatt av at forbrukerstemmen blir hørt, og nettopp derfor synes vi det er så viktig å protestere mot NVEs forslag til ny nettleiestruktur.

Slik vi ser det, så står rett og slett kampen om strømregningen vår nå.

Ved å innføre en nettleiestruktur som innebærer at den delen jeg kan påvirke gjennom eget forbruk (altså det variable leddet) reduseres fra 70 til 10 prosent, sitter vi igjen med en nettleie som nesten er helt løsrevet fra hvor mye strøm man bruker. Det meste blir altså fastledd.

Det er et helt uforståelig budskap til oss forbrukere som er lært opp til å spare kilowattimer, og som er flinke til å spare på strømmen, investere i varmepumper, bytte vinduer og legge solpaneler på taket.

Vi har ikke noe forhold til effekt, og kommer heller ikke til å få det før NVE og nettselskapene tar ansvar og lærer opp oss forbrukerne til det de kaller «riktig» atferd.

Les mer: Vårt høringssvar er nå levert, og det kan du lese her.

 

Umulig å forstå

Først vil vi understreke at vi er positive til alle insentiver som reduserer effekttoppene med enkle og forståelige prissignaler. Men NVEs forslag til ny nettleiemodell bidrar ikke til at vi når det overordna målet om å utnytte strømnettet vårt mer effektivt.

Kompleksiteten i forslaget er overveldende. Valgfrihet på modell, lang overgangsordning og usikre konsekvenser gjør at selv vi som jobber med dette, og mange nettselskaper, lurer på hvordan det skal løses i praksis.

Da kan man bare tenke seg hvor vanskelig dette vil være å forholde seg til for forbrukerne.

I motsetning til NVEs udokumenterte påstander om kapasitetsproblemer i strømnettet, så er det faktisk godt dokumentert at vi forbrukere er mest sårbare når vi utsettes for komplekse markeder og uklare prisvilkår. Dette vil i aller høyeste grad være gjeldende her!

Strøm topper klagestatistikken hos Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet har stadig økning i klager på energisektoren. Vi i Huseierne opplever at flere og flere kontakter oss med spørsmål og bekymringer rundt fremtidens strømregning.

Vi har all grunn til å frykte at det vil bli mer komplisert å være strømkunde fremover.

 

 

Vi forbrukere finansierer nettet

Noen ganger virker det som om sentrale krefter glemmer at strømnettet vårt er brukerfinansiert.

Det er vanskelig å forstå hvorfor vi som i all hovedsak betaler kostnadene knyttet til strømnettet, ikke skal ha noen innflytelse på hvordan nettleien forvaltes.

Vi vet allerede at nettleien skal opp med 30 prosent uavhengig av hva som skjer med effekttariffene, det har det vært varslet om lenge. Nettopp derfor bør man tenke på hva slags signaler og insentiver man sender og gir husholdningene.

Folk flest kommer ikke til å skille mellom vedlikeholdsetterslep og effekttariffer, og det blir fort misnøye når man har fulgt myndighetenes råd om å spare strøm og ikke får noe igjen for investeringene.

Strømopprøret som venter kan få debatten om Acer og vindmøller til å blekne når nettleien dobles uten at forbrukerne forstår hvorfor.

For hvor er det egentlig blitt av alle pengene som er betalt inn gjennom nettleien allerede, som skulle gå til løpende oppgradering av nettet vårt?

 

 

Et hån mot alle som har fulgt tidligere råd

NVEs forslag ivaretar ikke forbrukerne og klimaet. Det er et tankekors at NVE fremmer et forslag som vil redusere motivasjonen for å gjøre klimavennlige valg i egen bolig.

Effekttariffene vil straffe de forbrukerne som er flinkest å spare strøm, og belønne strømsløserne. Tariffene rammer miljøvennlige husstander siden det blir mindre lønnsomt å investere i varmepumper og solenergianlegg. Forutsigbarheten forsvinner for de som allerede har investert i slike løsninger.

Forslaget er ganske enkelt et hån mot alle som har gjennomført enøk-tiltak.

Vi har også all grunn til å frykte at omfordelingen av nettkostnadene vil gå på bekostning av sårbare kunder som ikke kan legge om forbruket eller har råd til å investere i dyrt ekstrautstyr.

Siden nettet som sagt er kundefinansiert, vil de som ikke gjør slike investeringer få sin nettleie økt for å subsidiere prisavslaget til de andre.

Forskjellene mellom husholdningene vil øke, så forslaget er både urettferdig og usosialt.

Sentrale forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner har sett på konsekvensene av forslaget. Sammen arrangerte vi et frokostwebinar som du kan se her.

 

 

Hvorfor så dårlig tid?

Det hjelper ikke å innføre effektledd når det ikke samtidig legges til rette for at man enkelt kan styre forbruket. Det legges kort fortalt opp til å straffe gal adferd fremfor å belønne for riktig.

Og forbrukerne blir igjen helt etterlatt til seg selv!

Siden NVE ikke har tid til å vente på alle pilotene som er satt i gang, eller data fra AMS-målerne som vi har betalt dyrt for allerede, vet vi lite om hvilken nettleiemodell forbrukerne responderer best på.

Hvis vi ikke tar oss tid til dette viktige grunnarbeidet, risikerer vi å gjøre det enda vanskeligere å være strømkunde i et allerede komplisert marked. 

Vi trenger informasjon om hvordan vi kan være smarte strømkunder, ikke uforståelige prismodeller. Vi kan heller ikke lage komplekse regler før vi vet hvordan fremtiden ser ut!

Derfor må vi stoppe den planlagte omleggingen av nettleien til vi har forbruksdata, sanntidsinformasjon og piloter som gir gode svar på hvordan vi forbrukere reagerer på ulike prissignaler og tariffmodeller.

I tillegg så må faktisk NVE dokumentere effektutfordringene de snakker om, siden det er kronargumentet for hele omleggingen de ønsker seg. Uten det er det umulig å ta stilling til hvor mye omleggingen av nettleien vil kunne redusere fremtidige nettinvesteringer med, altså hvor mye penger vi forbrukere kan spare ved at vi slipper å bygge mer nett enn nødvendig.

Såpass skylder vi faktisk forbrukerne som tross alt betaler for hele gildet!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer