Høringer

Gå til hovedinnhold

Høringer

Huseierne er høringsinstans til alle offentlige utredninger, lovforslag, regelendringer mv. som angår bolig og eiendomsspørsmål. Her finner du Huseiernes ulike høringssvar.

2024

Høring Finansmarkedsmeldingen 2024 til Finanskomiteen (30.04.24)

Brev til Finansdepartementet om Finanstilsynets rapport (20.03.24)

2023

Høring Forslag til midlertidig endring i utlendingsloven (23.11.23)

Høring Forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for boligkjøpsmodeller - leie til eie og deleie (19.10.23)

Høring NOU 2022:20 - Et helhetlig skattesystem (Skatteutvalget) (14.04.23)

Høring NOU 2022:18 - Mellom mobilitet og migrasjon (27.03.23)

Revision of EU Wastewater Treatment Directive (13.03.23)

Høring: Forskrift om tilskudd til boligtiltak (10.03.23)

Norsk høring om EU direktiv om avløp (03.03.23)

Høring NOU2022:11 Personvernkommisjonens rapport (10.02.23)

Høring - Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2024-2027 (26.01.23)

Innspill til Stortingsmelding om klimatilpasninger (06.01.23)

Høring om NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene (04.01.23)

 

2022

Endringer i utlånsforskriften (09.11.22)

Høring - eiendomsskatten i Oslo (14.10.22)

Høring stortingsbehandling av Prop 125l - overvann (30.08.22)

Høring om bostøtten (29.08.22)

Høring NOU 2022:3 På trygg grunn (oppfølging av Gjerdrumsutvalget) (04.08.22)

Høring om endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken - istandsetting av utleieboliger (07.06.22)

Høring om midlertidig forbud mot tiltak, ifbm småhusplanen i Oslo. (04.05.22)

Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak (05.04.22)

Høring om EPBD - direktiv for bygningers energiytelse (28.02.22)

Høring om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger (07.01.22)

 

 

2021

Høring om Trygg og enkel eiendomsmegling - ny eiendomsmeglingslov (01.10.2021)

Høring om investeringstilskudd til trygghetsboliger (13.08.21)

Høringssvar – endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser (12.08.21)

Huseiernes innspill til Gjerdrum-utvalget (om dagens forvaltning av kvikkleire-risiko etter skredet i Gjerdrum) (10.08.21)

Høringssvar - Hjemmekontorforskriften  (23.07.21)

Høringssvar - Norge mot 2025 (25.06.21)

Høringssvar - Levekår i byer (29.03.21)

Høringssvar - Ny boligsosial lov (15.03.21)

Digital høring Stortingskomité - digitale årsmøter i sameier, brl mv (08.03.21)

Digital høring Stortingskomité - hyblifisering (10.02.21)

Høringssvar - Statens vegvesen om elsparkesykler (10.02.21)

Høringssvar - Ny kostnadsnorm Statnett (04.01.21)

 

2020

Høringssvar - Digitale årsmøter (25.11.20)

Høringssvar - Boliglånsforskriften (10.11.20)

Høring forlag til til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk (12.10.20)

Høringssvar - nye retningslinjer for planlegging i strandsonen (28.09.20)

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften og endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (20.08.20)

Høringssvar - arveforskriften (07.08.20)

Høringssvar - avvikling av midlertidig økning av fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften (04.09.20)

Høringssvar - byggkvalitetsutvalgets rapport (31.08.20)

Høringssvar - endringer i plan- og bygningsloven, dispensasjon (31.08.20)

Høringssvar - overvann, endringer i plan- og bygningsloven til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (02.06.20)

Høringssvar - overvann, endringer i forurensingslova til Miljødirektoratet (02.06.20)

Høringssvar - overvann, endringer i TEK17 til DIBK (02.06.20)

Høringssvar NVE/RME: «Endringer i nettleiestrukturen» (25.05.20)

Høringssvar Enova (nye energimerkeordning(13.05.20)

Høring om forskrift om tilstandsrapporter - ifbm avhendingslovens § 3-10 (10.05.20)

Høring om digitale årsmøter i sameier og generalforsamlinger i borettslag (08.05.20)

Innspill til Stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon (30.04.20)

Innspill til "Klimakur 2030" (20.04.20)

Innspill til samarbeid om lavinntektsfamilier (14.04.20)

Innspill til Enovas roller og mandat (20.03.20)

Høringssvar NorthConnect (20.03.20)

Høringssvar: NVE/RME «Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie» (08.01.20)

 

 

2019

Høringssvar: NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov (04.12.19)

Høringssvar: Boliglånsforskriften for 2020  (22.10.19)

Høringssvar: Eiendomsskatt i Oslo for 2020 (18.10.19)

Høringssvar: «Statnett konsesjonssøknad – Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum – Smestad» (11.10.19)

Høringssvar: NOU 2019:4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool (30.08.19)

Høringssvar: Saksnr. 19/2116 Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettlagslova (29.08.19)

Høringssvar: Eiendomsskatt - sammenslåing mellom kommunene (12.07.19)

Høringssvar: Tilbakemeldinger fra Huseierne om tryggere bolighandel - forskrift om tilstandsrapporter og autorisasjon (13.05.19)

Høringssvar: Endringer i avhendingslova (Prop 44 L)(05.03.19)

 

2018

Høringssvar: Innspill fra Huseiernes Landsforbund om ny tariffstruktur (07.12.18)

Høringssvar: Forslag til endringer i kontroll av nettvirksomhet - Høringsuttalelse fra Huseiernes Landsforbund (10.10.18)

Høringssvar: Forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie mv. (28.06.18)

Høringsvar: Forslag til endringer i kontroll av nettvirksomhet (anleggsbidrag) (22.05.18)

Høringsvar: Endring og videreføring av boliglånsforskriften (09.04.18)

Høringssvar: Forslaget til ny utforming av nettleien bidrar ikke til måloppnåelsen (22.02.18)

Høringssvar: Forslag til planprogram – Dalen gruve: Huseiernes Landsforbund - merknader (26.01.18)

Høringssvar: Forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingsloven § 4-10 (15.01.18)

 

2017

Høringssvar: Ny finansavtalelov (04.12.17)

Høringssvar: Kommentarer til NOU 2016:10 «Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova (10.10.16)

Høringssvar: Forskrift for eiendomsskatt i Oslo kommune i 2018 (09.10.17)

Høringssvar: Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring (22.03.17)

Høringssvar: Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (09.01.17)

Høringssvar: Forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld (06.01.17)

Høringssvar: Forenklede forskrifter gir dårligere boliger (januar 17)

 

2016

Høringssvar: Forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven) (30.11.16)

Høringssvar: Endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (21.10.16)

Høringssvar: Kommunal husleiegaranti behov for ytterligere tiltak (05.10.16)

Høringssvar: Nye oppgaver til større kommuner (03.09.16)

Høringssvar: Deponi for farlig avfall kan ramme husholdninger i Brevik (30.05.16)

Høringssvar: Endringer av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) (30.05.16)

Høringssvar: Forslag om endring i lov om bostøtte (18.05.16)

Høringssvar: NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder (03.05.16)

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann (06.04.16)

Høringssvar: Enpersonutredning om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m. (05.04.16)

Høringssvar: Kandidat til Forbrukerrådets styre for perioden 2016-2020 (16.03.16)

Høringssvar: NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet (08.03.16)

Høringssvar: Endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse (12.02.16)

Høringssvar: Forslag til forskrift om lenke til Finansportalen (03.02.16)

 

2015

Høringssvar: Innføring av eiendomsskatt i Oslo - Uttalelse (02.12.15)

 

2014

Høringssvar: Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten (27.11.14)

Høringssvar: Endring i oreigningslova § 4 (01.10.14)

Høringssvar: Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) (15.09.14)

Høringssvar: Offentlig regulering av fastsettelse av referanserenter (23.04.14)

Høringssvar: Revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer (12.03.14)

Høringssvar: NOU 2013: 11 festekontrakter og folkerett (10.01.14)

 

2013

Høringssvar: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven (09.12.13)

Høringssvar: Forslag til endringer i husleieloven (01.10.13)

Høringssvar: Forslag til endring av Husbankens startlånsordning (03.09.13)

Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om eiendomsmegling – dokumentasjon av budrunden (19.04.13)

Høringssvar: Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift (01.02.13)

Høringssvar: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering (29.01.13)

 

2012

Høringssvar: NS 3600 teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig (01.12.12)

Høringssvar: Utredning om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra statens kartverk (13.08.12) 

Høringssvar: Energiutvalgets innstilling (18.06.12)

Høringssvar: Forslag om fritak for eiendomsskatt på visse utmarksområder og bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på visse boligeiendommer (07.06.12)

Høringssvar: Forslag til endringer i byggesaksforskriften; I. Pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg, li. Krav til uavhengighet for kontrollforetak (29.02.12)

Høringssvar: Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift (29.02.12)

Høringssvar: BSU-ordningen må forbedres snarest (17.01.12)