Høringer

Gå til hovedinnhold

Høringer

Huseierne er høringsinstans til alle offentlige utredninger, lovforslag, regelendringer mv. som angår bolig og eiendomsspørsmål. Her finner du Huseiernes ulike høringssvar.

2020

 

Høringssvar: NVE/RME «Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie» (08.01.20)

 

2019

 

Høringssvar: NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov (04.12.19)

Høringssvar: Boliglånsforskriften for 2020  (22.10.19)

Høringssvar: Eiendomsskatt i Oslo for 2020 (18.10.19)

Høringssvar: «Statnett konsesjonssøknad – Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum – Smestad» (11.10.19)

Høringssvar: NOU 2019:4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool (30.08.19)

Høringssvar: Saksnr. 19/2116 Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettlagslova (29.08.19)

Høringssvar: Eiendomsskatt - sammenslåing mellom kommunene (12.07.19)

Høringssvar: Tilbakemeldinger fra Huseierne om tryggere bolighandel - forskrift om tilstandsrapporter og autorisasjon (13.05.19)

Høringssvar: Endringer i avhendingslova (Prop 44 L)(05.03.19)

 

2018

 

Høringssvar: Innspill fra Huseiernes Landsforbund om ny tariffstruktur (07.12.18)

Høringssvar: Forslag til endringer i kontroll av nettvirksomhet - Høringsuttalelse fra Huseiernes Landsforbund (10.10.18)

Høringssvar: Forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie mv. (28.06.18)

Høringsvar: Forslag til endringer i kontroll av nettvirksomhet (anleggsbidrag) (22.05.18)

Høringsvar: Endring og videreføring av boliglånsforskriften (09.04.18)

Høringssvar: Forslaget til ny utforming av nettleien bidrar ikke til måloppnåelsen (22.02.18)

Høringssvar: Forslag til planprogram – Dalen gruve: Huseiernes Landsforbund - merknader (26.01.18)

Høringssvar: Forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingsloven § 4-10 (15.01.18)

 

2017

 

Høringssvar: Ny finansavtalelov (04.12.17)

Høringssvar: Kommentarer til NOU 2016:10 «Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova (10.10.16)

Høringssvar: Forskrift for eiendomsskatt i Oslo kommune i 2018 (09.10.17)

Høringssvar: Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring (22.03.17)

Høringssvar: Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (09.01.17)

Høringssvar: Forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld (06.01.17)

Høringssvar: Forenklede forskrifter gir dårligere boliger (januar 17)

 

2016

 

Høringssvar: Forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven) (30.11.16)

Høringssvar: Endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (21.10.16)

Høringssvar: Kommunal husleiegaranti behov for ytterligere tiltak (05.10.16)

Høringssvar: Nye oppgaver til større kommuner (03.09.16)

Høringssvar: Deponi for farlig avfall kan ramme husholdninger i Brevik (30.05.16)

Høringssvar: Endringer av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) (30.05.16)

Høringssvar: Forslag om endring i lov om bostøtte (18.05.16)

Høringssvar: NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder (03.05.16)

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann (06.04.16)

Høringssvar: Enpersonutredning om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m. (05.04.16)

Høringssvar: Kandidat til Forbrukerrådets styre for perioden 2016-2020 (16.03.16)

Høringssvar: NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet (08.03.16)

Høringssvar: Endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse (12.02.16)

Høringssvar: Forslag til forskrift om lenke til Finansportalen (03.02.16)

 

2015

 

Høringssvar: Innføring av eiendomsskatt i Oslo - Uttalelse (02.12.15)

 

2014

 

Høringssvar: Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten (27.11.14)

Høringssvar: Endring i oreigningslova § 4 (01.10.14)

Høringssvar: Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) (15.09.14)

Høringssvar: Offentlig regulering av fastsettelse av referanserenter (23.04.14)

Høringssvar: Revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer (12.03.14)

Høringssvar: NOU 2013: 11 festekontrakter og folkerett (10.01.14)

 

2013

 

Høringssvar: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven (09.12.13)

Høringssvar: Forslag til endringer i husleieloven (01.10.13)

Høringssvar: Forslag til endring av Husbankens startlånsordning (03.09.13)

Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om eiendomsmegling – dokumentasjon av budrunden (19.04.13)

Høringssvar: Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift (01.02.13)

Høringssvar: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering (29.01.13)

 

2012

 

Høringssvar: NS 3600 teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig (01.12.12)

Høringssvar: Utredning om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra statens kartverk (13.08.12) 

Høringssvar: Energiutvalgets innstilling (18.06.12)

Høringssvar: Forslag om fritak for eiendomsskatt på visse utmarksområder og bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på visse boligeiendommer (07.06.12)

Høringssvar: Forslag til endringer i byggesaksforskriften; I. Pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg, li. Krav til uavhengighet for kontrollforetak (29.02.12)

Høringssvar: Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift (29.02.12)

Høringssvar: BSU-ordningen må forbedres snarest (17.01.12)

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Den mest snørike vinteren siden 2000 kan føre til stor vårflom.

Fare for stor vårflom

Les mer