Tydelige anbefalinger etter skredet i Gjerdrum

Gå til hovedinnhold

Tydelige anbefalinger etter skredet i Gjerdrum

I rapporten som ble levert 28.mars, ønsker Gjerdrumutvalget en tydeligere ansvarsfordeling, bedre kartlegging, sikring av bebyggelse samt økt geologisk kunnskap og kompetanse.

Rasgropen i Gjerdrum er nå stabilisert. Husene som stod nære raskanten er revet og det arbeids med å jevne ut raskanten. (Foto: Carsten Pihl)

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Huseierne ønsker konklusjonene i denne rapporten velkommen fordi vi mener at vi må vite hvor det er trygt å bo.

Grundig utredning

En drøy måned etter det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum, 30. desember 2020, ble et eksternt ekspertutvalg oppnevnt den 5. februar 2021.

Gjerdrumutvalget fikk i oppgave å finne årsakene til kvikkleireskredet, vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred, vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, samt se på ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

I høringen som ledet opp til utvalgets arbeid med denne rapporten var Huseiernes hovedbudskap et krav om større trygghet for huseiere.

Som eneste forbrukerorganisasjon invitert til å delta i høringen, er Huseierne meget fornøyde med at utvalgets konklusjoner ligger tett opp til våre egne innspill.

Resultatet av utvalgets arbeid, rapporten «NOU 2022:3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko» ble overlevert til Olje- og energidepartementet den 28. mars av Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan.

Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan (f.h), overleverte rapporten til olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram den 28. mars 2022. Foto: Ella Ege Bye/OED

Les også: Viktig med fortgang i kartlegging av kvikkleire

Huseierne ønsker strengere kontroll

Huseierne mener at vi må få en fortgang i en fullstendig kartlegging av kvikkleire, bevilge midler til fagressurser og forebyggende sikringstiltak, og stramme inn reglene.

- Boligeiere må kunne være trygge i boligene sine. Derfor må det bli strengere krav til kartlegging av- og kontroll med- risikoutsatte boligområder, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Huseiere risikerer å nærmest stå på bar bakke etter slike tragedier, og derfor er dette så viktig!

- Det er viktig å få en fortgang i, og en utvidelse av kartleggingsarbeidet, og vi har derfor allerede bedt regjeringen følge opp dette i forslaget til neste års statsbudsjett, sier Meyer.

- Boligeiere må kunne være trygge i boligene sine, sier generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer.

Systematisk overvåkning

Et annet av Huseiernes innspill var at et våtere og villere vær vil akselerere erosjon av elver og bekkefar. Det er årsaken til at det haster å ta situasjonen på alvor nå, og ikke vente til neste tragedie.

– Klimaendringene gjør at antall naturskader øker, understreker generalsekretæren.

Gjerdrumutvalgets konklusjoner slår også fast at det må tas mer hensyn til overvannsproblematikk og erosjonsrisiko, og ønsker derfor at det bør etableres systematisk overvåking av elver og strandsoner for å unngå at erosjon bidrar til å utløse skred.

Det er Huseierne godt fornøyde med.

Enda en høring

Snart ett og et halvt år etter katastrofen i Gjerdrum, har vi fått svar på årsakene til skredet, og et ansvar er midlertidig plassert.

Den 28. mars fikk vi altså en grundig NOU (Norsk offentlig utredning), med svar på hva forvaltningen bør gjøre, men fortsatt er det en vei å gå.

Olje- og energidepartementet opplyser at de nå sender utredningen på offentlig høring, for å få et best mulig grunnlag for videre oppfølging.

Det vil si at det fortsatt gjenstår mye arbeid før vi er «hands on» med konkrete tiltak i både kartlegging og forebygging.

Huseierne vil derfor følge svært nøye med på fremdriften av dette arbeidet. 

 

Gjerdrumutvalget anbefaler en nasjonal handlingsplan

Handlingsplanen inneholder blant annet disse punktene:

  • Ansvar: Aktørenes ansvar skal bli tydeligere. Kartlegging: Kart og datagrunnlag skal forbedres. Sikkerhetsnivået i kjente kvikkleiresoner skal bli avklart.
  • Fysisk sikring av eksisterende bebyggelse: Bevilgningen til sikringstiltak skal økes kraftig. Nødvendig vedlikehold skal bli ivaretatt.
  • Ny utbygging: Det skal sikres at utbygging skjer i tråd med kravene til sikkerhet, både i planfase og anleggsfase, samt at sikkerheten opprettholdes over tid.
  • Overvåking av erosjon og andre terrengendringer: Endringer som følge av erosjon eller uheldige inngrep skal identifiseres som grunnlag for oppfølging i form av detaljkartlegging og sikring.
  • Kunnskap og kompetanse: Alle aktører med ansvar for forebygging skal ha nødvendig kjennskap til faren for kvikkleireskred. Kunnskapsgrunnlaget for forebygging av kvikkleireskred skal forbedres, inkludert læring av hendelser

Les mer: Hele rapporten finner du på Gjerdumutvalget sine nettsider

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer