Strømstøtte for sameier og borettslag er endelig på plass

Gå til hovedinnhold

Strømstøtte for sameier og borettslag er endelig på plass

For de med fellesmålt strøm har strømstøtten latt vente på seg, men nå er det klart at de som bor i sameier og borettslag også vil få støtte – med tilbakevirkende kraft fra desember.

Mange borettslag og sameier har hatt fellesutgifter til strøm som ikke har vært omfattet av støtteordningen. Nå skal også fellesmålt strømforbruk omfattes i ordningen.

 Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Lørdag 8. januar hevet regjeringen strømstøtten fra 55 prosent til 80 prosent for utgifter over 70 øre kilowattimen.

Men da kunne regjeringen fremdeles ikke gi noe svar på når kompensasjonen til de med fellesmålt strøm ville være klar, og i mellomtiden har flere sameier og borettslag meldt om betalingsproblemer, behov for lån og økning i felleskostnader til beboere.

På fredag kom gladnyheten om at ordningen nå er på plass, og Olje- og energidepartementet har fastsatt en forskrift som innebærer at borettslag og sameier også inkluderes i strømstønadsordningen.

Den nye forskriften omfatter fellesmålt strømforbruk for husholdninger i eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikke-seksjonerte boligsameier. Disse er i forskriften definert som boligselskaper.

Dette er hva det i korte trekk vil bety for deg som bor i boligselskaper.

 

Statens strømstøtteordning

Sikringsordningen regjeringen la fram i desember og som et samlet storting stemte for, går ut på at når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned vil staten kompensere en del av regningen. Husholdningene får støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk.

Kompensasjonsnivået ble i januar oppjustert fra 55 til 80 prosent. Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene.

Kompensasjonsnivået på 80 prosent gjelder for januar, februar og mars. For desember, der regningene allerede er sendt ut, gjelder et kompensasjonsnivå på 55 prosent.

I de regionene der snittprisen ikke går over 70 øre, får man altså ingen støtte.

Den delen staten betaler blir trukket direkte fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren. Folk trenger altså ikke foreta seg noe for å få støtten.

 

Hva med sameier og borettslag, når kommer støtten?

Kompensasjon til sameier og borettslag vil bli gitt, på lik linje med individuelt målt strøm. Kompensasjon vil da gjelde for perioden desember 2021 til mars 2022.

Men det meldes om at det vil ta tid, og at støtten kan drøye helt til februar eller mars. For noen kan det gå lengre tid.

Kompensasjonen vil derfor komme etterskuddsvis.

Mange som bor i borettslag og sameier har egne strømmålere til leiligheten sin, og de skal ha fått støtte for forbruk under egen måler siden de er registrert som husholdningskunder.

Men boligselskaper har også egne strømmålere for fellesanlegg og fellesarealer som kan omfatte for eksempel korridorer, inngangspartier, felles garajse og vaskeri - som omfatter belysning, oppvarming osv.

Dette faktureres boligselskapet først, og fordeles senere på den enkelte husholdning gjennom felleskostnadene.

Det kan fort utgjøre langt over halvparten av strømforbruket, og her kunne fort en million nordmenn havnet utenfor ordningen.

Regjeringen melder om at stønaden skal dekke fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskapene, ikke strømforbruk til andre formål i bygget slik som næringsvirksomhet.

 

Hvorfor må boligselskaper vente så lenge?

Grunnen til at støtten drøyer er at fellesmålere i boligselskap ofte er registrert som næringskunder.

Nettselskapene må identifisere at strømmen går til husholdningsforbruk og ikke næring, noe som innebærer en del praktiske ordninger med fakturering og avregning.

Myndighetene har brukt tid til å få på plass en forskrift som regulerer dette, og det er denne som nå er klar.

I forskriften pålegges boligselskapene ansvar for å sørge for at støtten faktisk kommer husholdningene til gode.

Strømstønad som er gitt eller gis på bakgrunn av strømmålere i den enkelte boenhet kommer i tillegg.

Utvidelsen av ordningen er beregnet å koste om lag 300 millioner kroner.

 

Særregler for boligselskaper

For å tilpasse ordningen til husholdninger i boligselskaper, er det i forskriften inntatt noen særregler for boligselskaper med stort forbruk og for boligselskaper med annen virksomhet over et visst omfang i bygget:

  • Det gis ikke stønad for fellesmålt forbruk som i sum overstiger 5000 kWt per måned per boenhet. Boligselskapet må rapportere overskridelse til nettselskapet.
  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem skal også rapportere til nettselskapet hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • Nettselskapet justerer stønadsbeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Boligselskap som har fått utbetalt for mye støtte, plikter å melde tilbake til nettselskapet om:

  • Faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene, hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • Antall boenheter, hvis støtten overskrider forbruk på 5 000 kWh per boenhet.

Mer informasjon om hvordan ditt boligselskap skal melde fra finnes på nettselskapets nettsider. Hvis ditt boligselskap ikke har mottatt støtte skal du ta kontakt med ditt nettselskap.

Her er lenke til den midlertidige forskriften om strømstøtte til boligselskap.

Slik virker strømstøtten for å kompensere høye strømpriser

Strømstøtteordningen for høye strømpriser skal dekke merutgifter ved veldig høye strømpriser.

  • For desember 2021 får du dekket 55 prosent av av gjennomsnittsprisen for måneden som overstiger 70 øre/kWh (uten moms).
  • For januar 2022 - august 2022 får du dekket 80 prosent.
  • For september-desember 2022 vil du få dekket 90 prosent.
  • For januar 2023 og ut 2024 vil du få dekket 90 prosent av kostnaden. (Gitt at regjeringens forslag fra februar 2023 vedtas)*
  • Du må fortsatt dekke avgifter, nettleie, strømprisen opp til 70 øre kWh og 10 prosent av strømprisen over 70 øre kWh (egentlig 87,5 øre med moms), slik figuren viser.

Frem til ca 1. september 2023 vil strømstøtten beregnes ut fra snittprisen i måneden i ditt prisområde. 

Fra 1. september 2023 skal strømstøtten følge timesprisen på strøm og slå inn når prisen overstiger 70 øre per kWh (eks moms).* 

*Regjeringen foreslo endringer 15. februar 2023, og dette er i forutsetning av at disse endringene blir vedtatt. Les mer om forslagene her! 

 

strømpriskompensasjon-2022-09b.png

llustrasjon: Huseierne

Meld inn ditt sameie eller borettslag!

Medlemskap er trygghet for sameier og borettslag:

→ Gratis jusstelefon
→ To timer gratis advokatbistand
→ Gratis byggteknisk rådgivning
→ Rabatter på varer og tjenester i sameie/borettslaget

Få et tryggere styre fra bare 2130 kroner!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer