Strammer inn byggeretten i Oslos småhusområder

Gå til hovedinnhold

Strammer inn byggeretten i Oslos småhusområder

I Oslo er forslag til endring i den såkalte "småhusplanen" nå sendt ut på høring. Planen angår 29.000 eiendommer i Oslo. Samtidig varsler kommunen også et midlertidig forbud mot bygging og deling på tomtene som rammes. - Dette er et alt for strengt inngrep i eiendomsretten, kommenterer vi i vår høringsuttalelse, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

STRENGERE: Oslo kommune har nå foreslått strengere byggeregler i småhusområdene. Det gjør at mindre av tomten kan utnyttes.

Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef i Huseierne

Småhusplanen i Oslo dekker 30.000 bygninger på 24.000 mål i Oslos ytre bydeler. Derfor er planen viktig for veldig mange innbyggere i Oslo.

Mindre fortetting og mer vern av grøntarealer

Den nye småhusplanen fremmes fordi byrådet nå ønsker mindre fortetting i småhusområdene og samtidig mer vern av de grønne områdene.

Bedre luftkvalitet og overvannshåndtering er også blant argumentene fra byråd Hanna Marcussen (MDG):

– Det er flere grunner til at det er viktig å bevare vegetasjon, og særlig trær. Vegetasjon og grønt er viktig for folk og fremmer god helse og trivsel. I tillegg er vegetasjon viktig for blant annet biologisk mangfold, luftkvalitet og overvannshåndtering, sier byråden i en pressemelding.

De viktigste endringene er en reduksjon i utnyttelse av tomten, det innføres en minstestørrelse på tomtene og et tydeligere vern av trær og terreng.

De største endringene er:

 • Minste tillatte tomtestørrelse er 600 m2 for hver boenhet
 • Minste avstand mellom bebyggelse er 8 meter
 • Tillatt utnyttelse pr tomt reduseres fra 24% til 16%
 • Det blir ikke lov å bygge firemannsboliger, kun en, to og tremannsboliger
 • Forbud mot takterrasser
 • Minimum 65 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep
 • Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere
 • Håndtering av overvann ivaretas i bestemmelsene
 • Foreslåtte bestemmelser vil bidra til mindre riving av eksisterende bebyggelse
 • Parkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm

Høringsfristen på den nye planen er satt til 30. mai.

For deg som bor i Oslo: Plan og bygningsetaten arrangerer åpne møter om revisjonen av småhusplanen. Fysiske møter 9. og 11. mai, digitalt møte 12. mai. Se mer hos Plan- og bygningsetaten

 

imagetayv.png

BYGGEFORBUD: Småhusplanen gjelder for de grønne områdene. I disse innføres det også midlertidig byggeforbud hvis kommunen får det som de vil. (Kart: Plan- og bygningsetaten i Oslo).

 

Foreslår strengt midlertidig forbud mot bygging

Samtidig med at planforslaget ble lagt frem, kom byrådet også med et midlertidig byggeforbud. Dette for å sikre at det ikke kommer et ras av nye byggesaker mens den nye planen blir behandlet.

Hvor lang tid det forbudet skal vare er ikke kjent, men behandlingen av småhusplanen er nok ikke ferdig før tidligst i 2023.

Dette midlertidige forbudet skal gjelde fra den dagen varselet ble sendt ut tidlig i april i år.
Huseierne har fått en rekke henvendelser fra medlemmer som mener at dette midlertidige byggeforbudet er alt for strengt.

- Vi synes også at dette midlertidige byggeforbudet er for strengt for innbyggerne i Oslo. Dette kom som fra lyn fra klar himmel og rammet hardt og uten forutberegnlighet. Vi har blitt kontaktet av mange som har arbeidet lenge med sine byggesaker og som nå ikke får de behandlet, forteller generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

imagermc7t.png

KREVER FORUTBEREGNLIGHET: Oslo kommunes midlertidlige byggeforbud starter (eventuelt) fra den dagen det ble varslet. Dette gir ikke innbyggerne forutberegnlighet, sier Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Han legger til at Huseierne mener at forslaget til midlertidig byggeforbud er for strengt utformet:

- Du får ikke lov til å lage større tilbygg enn 15 kvadratmeter i følge unntakene til forbudet. Dette blir for lite. Det må være greit å bygge ut mer av boligen sin uten at det kommer i strid med målet til den nye småhusplanen, sier han.

Huseierne kommer derfor til å komme med to konkrete forslag i høringen til det midlertidige byggeforbudet:

 • Det settes en frist for innsendelse av byggesaker innenfor dagens plan til 1. juli. Dette for at byggesaker som har vært under arbeid lenge skal kunne sendes inn.
 • Det gis unntak for bygging av tilbygg på minst 30 kvadratmeter.

Oppdatert 4. mai 22: Huseiernes høringsuttalelse kan du lese her!

 

Fakta:

Dette er unntakene fra det midlertidige byggeforbudet i Oslo

Her er hovedunntakene fra det midlertidige byggeforbudet i Oslo - med andre ord: Dette kan du gjøre selv om det midlertidige byggeforbudet trer i kraft:

 • Alle innvendige tiltak, inkludert bruksendring, som ikke medfører opprettelse av ny boenhet
 • Fasadeendringer
 • Lysgraver, med dybde inntil 0,5 meter og bredde inntil 1 meter, og utvendige kjellertrapper
 • Vesentlig reparasjon
 • Bygningstekniske installasjoner

Oppføring, endring og riving av:

 • Påbygg (ny bygningsdel på eksisterende konstruksjon) og underbygg (ny bygnignsdel under eksisterende konstruksjon)
  Tilbygg (mao utvidelse av grunnflate) med samlet størrelse inntil 15 m2 bebygd areal (BYA)
 • Maksimalt én frittliggende bygning som ikke er til beboelse, med størrelse inntil 36 m2 bebygd areal (BYA) og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og mønehøyde på 4,0 meter
 • Levegg (gjelder ikke støyskjerm)

 

 • Graving for og legging av kabler og vann- og avløpsledninger
 • Etablering av energibrønner
 • Arealoverføring med samlet størrelse inntil 50 m2

 

NB: Disse tiltakene kan bare gjøres hvis det kan gjennomføres innenfor dagens småhusplan. Det er for eksempel viktig at utnyttelsesgraden ikke er overskredet hvis du vil lage tilbygg.

Høringsfristen for det midlertidige forbudet er 4. mai. Les mer hos Oslo kommune

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler