Dette betyr statsbudsjettet for boligeiere og husholdninger i 2023

Gå til hovedinnhold

Dette betyr statsbudsjettet for boligeiere og husholdninger i 2023

Regjeringen Støre la torsdag frem sitt første statsbudsjett. Strømstøtteordningen blir forlenget, og du kan fortsatt leie ut deler av boligen din skattefritt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), la torsdag 6.oktober frem regjeringens forslag til statsbudsjett. (Foto: Stortinget)

Av: Kristin Gyldenskog og Linda Ørstavik Öberg.

 

Budsjettfremleggelsen skjer samtidig som at økonomien til mange husholdninger er presset på grunn av økte bokostnader.

Høye strømpriser og økte boliglånsrenter gjør store innhugg i boligeiernes budsjetter. I tillegg kommer høy prisvekst på basisvarer.  

For mange blir økonomien trangere fremover, og det er derfor knyttet store forvrnetninger til dette statsbudsjettet for å holde prisveksten nede.

Her er de viktigste tingene for landets boligeiere i statsbudsjettet for 2023:

Energi


Strømstøtteordningen:

Strømstøtteordningen skal forlenges ut 2023, og vil anslagsvis koste 44,7 milliarder kroner for 2023. Regjeringen vil fortsette med en støtteandel på 90 prosent for januar-mars og oktober-desember. Resten av året skal støtteandelen være 80 prosent av strømpris over 70 øre/kWh + merverdiavgift .

Enova:

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 500 millioner kroner i 2023. Samlet blir det foreslått en bevilgning til Enova på 4,5 milliarder kroner i 2023. Det er ikke bevilget mer penger til husholdningene gjennom Enova.

Energisparing:

Husholdninger, næringsliv og det offentlige skal få bedre informasjon om energisparing og energieffektivisering. NVE får en sentral rolle som Enøk-koordinator, og får ansvar for å rapportere årlig om måloppnåelsen av energisparing i bygg. Ingen nye støtteordninger for husholdningene er varslet.

Husholdninger med lave inntekter:

Fra 2023 foreslår regjeringen at Husbanken får i oppdrag å støtte energitiltak for husholdninger med lave inntekter. 200 millioner kroner av Enova sin årlige bevilgning øremerket husholdninger og forbrukere er foreslått overført til Husbanken for å finansiere ordningen.

Elavgift:

Elavgiften er i dag 15,41 øre per kilowattime, men i årets tre første måneder var den redusert til 8,91 øre. Regjeringen foreslår en halvering av avgiften i januar, februar og mars 2023, fra 15,84 til 9,16 øre.

Styringsmekanisme for mer vann i magasinene:

Det jobbes med å utforme en styringsmekanisme som skal sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten i slike tilfeller begrenses. En ny styringsmekanisme skal presenteres i løpet av høsten.

Deling av egenprodusert solstrøm:

Regjeringen varsler at forskriften som begrenser deling av strøm vi endres så snart som mulig.

Elbil:

Fra neste år blir det moms på elbiler på den delen av kjøpsprisen som overstiger 500.000 kroner, og det er varslet at momsnivået skal ligge fast fram til 2025. Det innføres også full omregistreringsavgift på elbiler, samt at engangsavgiften får en ny vektkomponent på 12,5 kroner per kilo over 500 kilo for alle personbiler – også elbil.

Penger til flom- og skredsikring:

Regjeringen foreslår å bruke 517 millioner kroner til arbeidet med å forebygge flom- og skredskader gjennom arealplanlegging, kartlegging, varsling, overvåking og sikringstiltak. Det foreslås 110 mill. kroner til krise- og hastetiltak i 2023, blant annet til oppfølging av de omfattende krisetiltakene som er under gjennomføring etter kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune for å sikre bebyggelsen i Ask sentrum.

Skatt


Uendret skatt på salg av bolig og fritidsbolig:

Gevinst ved salg av egen bolig er fortsatt fritatt for skatt dersom boligen har vært eid mer enn ett år og brukt som egen bolig i minst ett av de to siste årene før salget.

For fritidseiendom er gevinsten fritatt for skatt dersom fritidseiendommen har vært eid i mer enn fem år og brukt som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salget.

Du kan fortsatt leie ut skattefritt i egen bolig:

Utleieinntekt fra egen bolig er skattefri dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv. Det gjelder også et skattefritak når hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20.000 kroner i inntektsåret.

Uendret eiendomsskatt og dokumentavgift:

Regjeringen foreslår ikke endringer i eiendomsskatten. Eiendomsskattesatsen skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget, for bolig og fritidsbolig er maksimal skattesats 4 promille. Kommunenes samlede inntekter fra eiendomsskatten var om lag 15,6 milliarder kroner i 2021. Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer var på 7,6 milliarder kroner.

Det er ikke foreslått endringer i dokumentavgiften. Det må betales 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet i dokumentavgift til staten.

Uendrede regler for sparing i BSU:

Boligsparing for ungdom (BSU) gir et fradrag i skatt for personer under 34 år som sparer på BSU-konto. Formålet er å sette unge bedre i stand til å kjøpe bolig. Årlig sparebeløp er 27.500 kroner, mens maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 kroner.

Formuesskatt:

Primærbolig (boligen eier bor i) verdsettes til 25 prosent opp til beregnet markedsverdi på 10 millioner kroner, mens overskytende verdi verdsettes til 50 prosent. Sekundærboliger (boliger utover primærboligen som ikke er nærings- eller fritidseiendom) verdsettes til 95 pst. Begge deler er det samme som reglene i 2022. 

Det foreslås at satsen for formuer opp til 20 millioner kroner økes fra 0,95 til 1 prosent. Bunnfradraget videreføres på 1,7 millioner kroner (3,4 millioner kroner for ektepar). 

Husbanken


Startlån:

I 2021 tildelte Husbanken startlån for 14,6 milliarder kroner til kommunene. Kommunene innvilget startlån for 13,5 milliarder kroner til om lag 7400 husstander. Gjennomsnittlig startlån var 1,8 mill. kroner. Nesten ni av ti husstander som fikk startlån hadde inntekt under 300 000 kroner. Ved utgangen av juli 2022 har kommunene tildelt startlån for 8,2 milliarder kroner til om lag 4000 husstander. Barnefamilier og utviklingshemmede skal prioriteres i 2023.

Bostøtte:

Regjeringen foreslår 3,2 milliarder kroner til dette formålet. Det er det samme som i saldert budsjett 2022.

Tilskudd til heis:

I 2021 ble det gitt tilsagn om tilskudd for 46 millioner kroner til etterinstallering av 24 heiser i bygg med om lag 200 boliger. Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med tilskudd til heis og tilstandsvurdering. Det vil være utbetalinger av tilskudd til heis i 2023 og 2024 knyttet til tilsagn som er gitt tidligere år. Det foreslås å bevilge 32,4 millioner kroner i 2023.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer