Kritisk til nye regler om overvann: -Dette kan bli veldig dyrt for boligeiere

Gå til hovedinnhold

Kritisk til nye regler om overvann: -Dette kan bli veldig dyrt for boligeiere

Huseierne reagerer kraftig på flere forslag fra myndighetene om håndtering av overvann. Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne mener den økonomiske belastningen på enkelte huseiere kan bli veldig stor og helt urimelig hvis forslagene går igjennom.

SAMFUNNSPROBLEM: - Økte mengder overvann er et samfunnsskapt problem. Huseierne mener at overvannstiltak ikke må ramme den enkelte huseier på en urimelig måte, sier Morten Andreas Meyer.

Av: Kristin Gyldenskog 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet har sendt forslag til nye regler om håndtering av overvann ut på høring. Huseierne stiller seg kritisk til flere av overvannsforslagene fordi de kan ramme tiltakshavere og boligeiere hardt økonomisk.

- Økte mengder overvann er et samfunnsskapt problem. Huseierne mener at overvannstiltak ikke må ramme den enkelte huseier på en urimelig måte, sier Morten Andreas Meyer.

Klimaendringer medfører mer intensiv nedbør og økte problemer med overvann. Det bygges også tettere. Kombinert med klimaendringer, kan dette også gi problemer med skader fra overvann.

Problemene vil særlig være vanninntrenging i kjeller og skader på tak. For å minimere skadene, blir det nå laget regler om hvordan overvann skal håndteres. 

 

Risikerer utgifter i hundretusenkronersklassen

-Forslagene vil kunne gjøre det enklere å få iverksatt tiltak på en eiendom der overvann medfører problemer på naboeiendommen. Imidlertid kan huseiere som ikke selv har gjort noe «galt» eller er skyld i overvannsproblemene, bli stående igjen med en stor regning, sier Meyer.

På bebygde eiendommer kan opparbeiding av alternativ overvannshåndtering være kostbart og komplisert. Det er ikke foreslått noen begrensning for hvilke kostnader eier kan bli påført ut over at et pålegg må kunne gjennomføres uten «uforholdsmessig stor kostnad».

- Ved praktiseringen av andre bestemmelser i plan- og bygningsloven med samme begrensing, har utgifter i hundretusenkronersklassen blitt akseptert, sier Morten Andreas Meyer.  

 

Sølepytt.jpg

Overvann: Dette kan være morsomt, men for boligen din kan overvann på for eksempel gårdsplassen bli et problem når det ikke renner unna, eller renner inn i kjelleren i stedet for ned i bakken.

 

Frykter at huseier må selge

Et av de mest inngripende forslagene er at kommunen, der det er bestemt i bindende arealplan, kan pålegge eiere av bebygd eiendom å erverve, sikre og opparbeide privat fellesanlegg for overvannshåndtering uten at dette utløses av nye tiltak på eiendommen. Vilkåret er at kommunen mener det er nødvendig for å unngå vesentlig skade eller ulempe fra overvann.

Det er ikke foreslått noen grense for hvor store kostnader et slikt pålegg skal kunne medføre, men departementet legger til grunn at de ikke skal kunne bli «uforholdsmessige». Forslaget går ut på at grunneieren må ta regningen for anlegget, men kan kreve refusjon fra naboer hvis flere skal knytte seg til anlegget.

- Kommunen må ta ansvaret for å opparbeide felles overvannstiltak i et område med eksisterende og godkjent bebyggelse, sier Morten Andreas Meyer.

Forslaget kan skape en usikker rettslig og økonomisk situasjon. Selv om det blir adgang til å kunne kreve refusjon hvis flere skal knytte seg til anlegget, vil opparbeiding av overvannsanlegg kunne medføre betydelige utlegg og utgifter.

-Boliglån har ofte en nedbetalingstid på 20-25 år, og huseiers økonomi kan være fullt utnyttet i årevis. Dersom det kommer pålegg fra kommunen om å opparbeide overvannsanlegg, kan det i ytterste konsekvens medføre at huseier ikke har økonomisk evne til å oppfylle et slikt pålegg og må selge, sier Meyer.

 

Bedre med gebyr

Huseierne mener håndtering av overvann som ikke skyldes tiltak på egen eiendom bør dekkes gjennom gebyr.

-Regelverket bør innrettes slik at kommunene kan finansiere nødvendige overvannstiltak gjennom at alle boligeiere betaler et overvannsgebyr. Dette gir forutsigbarhet for huseiere slik at hver enkelt unngår uventede og svært store kostnader. Alternativt mener Huseierne det må settes et tak for hvor store kostnader slike pålegg kan medføre for boligeiere, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

De nye reglene om overvann er nå på høring. Høringsfristen er 2. juni, og Huseierne vil levere høringssvar.

 

 

Fakta:

Dette er overvann

  • Overvann er avrenningen som oppstår når vann fra nedbør eller snøsmelting ikke siger ned i grunnen, men forblir rennende på overflaten. De senere årene har problemet med overvann økt.
  • Økt overvann skyldes dels klimaendringer som medfører større nedbørsmengder samt og mer intensiv nedbør, dels utbygging av områder over tid uten at overvann har vært tilstrekkelig hensyntatt i byggesakene.
  • I tillegg har mange kommuner et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold og oppgraderinger av anleggene sine, slik at endringene i nedbørsmengdene skaper større problemer enn strengt nødvendig.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer