Istapper, brøyting og strøing – hvem har ansvaret?

Gå til hovedinnhold

Istapper, brøyting og strøing – hvem har ansvaret?

Snørydding på fellesområdene utenfor blokka - og på taket, om nødvendig - er det styret som skal sørge for.

Store istapper kan være livsfarlige, og ansvaret for å hindre ulykker veier tungt på styret i blokka. Foto: Shutterstock. 

Etter loven er det boligselskapet – det vil si borettslaget, eierseksjonssameiet eller aksjeselskapet – som har plikt til å vedlikeholde fellesområder i bygningene og på eiendommen. 

Inn under vedlikeholdsansvaret hører blant annet å fjerne farlige istapper og rasfarlig snø fra taket, strø når det er glatt og brøyte tilstrekkelig når det snør.

Styret har ansvar for vedlikeholdet

Ledelsen i et boligselskap er styret, og det betyr at det i praksis er styret som er ansvarlige for vedlikeholdet av eiendommen.

Advokat Espen Kheradmandi i Huseierne.

- Man kan avtale at hver enkelt beboer måker utenfor sin boenhet. Det må i så fall tas inn i vedtektene. For eksempel i sameier eller borettslag som består av småhusbebyggelse kan dette være hensiktsmessig. Men for blokkbebyggelse er det nesten alltid slik at styret tar ansvaret for snøryddingen på fellesområdene, sier advokat Espen Kheradmandi i Huseierne.

Vanlig å sette bort jobben til vaktmester

Dette betyr selvsagt ikke at styreleder og resten av gjengen må ut og måke hver gang det snør.

Styret kan organisere snøryddingen slik det finner det best. Noen steder har man varmekabler som sørger for at snøen smelter. Andre steder engasjerer man vaktmesterkompanier eller lignende som tar seg av brøyting og strøing.

Dersom du opplever at brøytingen der du bor fungerer dårlig, kan du klage til styret eller den styret har satt på jobben.

- Men husk at du trenger snøbrøyting akkurat samtidig som alle andre, og normale kapasitetsproblemer får man ikke nødvendigvis gjort så mye med. Er brøytingen derimot så dårlig ivaretatt at ordningen ikke fungerer, bør styret gjøres oppmerksomme på dette, og vurdere å kreve prisavslag eller finne en ny leverandør, sier Kheradmandi.

Balkongen din måkes ikke

Dårlig brøyting der du bor? Gi beskjed til styret. Foto: Nina Granlund Sæther.

Han legger til at balkonger kan være et problemområde for leilighetseiere. Innvendig vedlikehold av balkonger er den enkeltes ansvar, mens utvendig er balkongene fellesareal.

- Men hvor skal man gjøre av snøen på balkongen? Skal man ta den med inn og smelte den – eller hive den over kanten? Ingen av disse løsningene er ideelle, påpeker Kheradmandi.

Han har ikke et fullgodt svar, men minner om at det som i hvert fall er viktig, er å holde sluket på egen balkong snø- og isfritt, slik at vannet kan renne der det skal når alt smelter, og ikke finner veien inn i bygningskroppen. Samt ikke hive snøen sin på noe eller noen som kan ta skade av det.

Viktig å sikre mot snøras og istapper

I tillegg til den generelle vedlikeholdsplikten som står beskrevet i eierseksjonsloven og burettslagslova, finnes det ofte et eget sett med regler for styrenes ansvar for snørydding i kommunenes politivedtekter.

I Oslo kommunes politivedtekter, for eksempel, er det spesielt strenge regler om plikten til å sikre og fjerne rasfarlig snø og is på tak. Bestemmelsene ligger under kapittel 4, Gårdeiers særlige plikter. Det er for eksempel krav om straks å sette opp avvisere som gjør folk oppmerksomme på faren, samt krav om å fjerne snøen og isen så snart som mulig og senest innen sju dager.

De strenge reglene skyldes at det er livsfarlig med store istapper eller snømengder som raser fra tak og ned der folk ferdes.

Det er ikke bare politivedtektene, men også den alminnelige plikten om ikke å utsette andres liv og eiendom for fare som slår inn her, har Høyesterett fastslått.

Styret kan straffes hardt dersom det unnlater å utføre sine plikter på dette området og noen rammes av en ulykke.

Vil du vite mer?

Takk for din henvendelse. Innsendingen er registrert. 

Si ifra snarest ved farlige situasjoner

Med dette i bakhodet, er oppfordringen til deg som bor i leilighet å snarlig gi beskjed til styret dersom du oppdager istapper som bør fjernes der du bor. Kanskje kan du forhindre en ulykke ved å gjøre styret oppmerksom på en slik fare.

- Får styret et slikt varsel, må det gjøre noe. Styret er ikke fritatt for dette ansvaret selv om det skulle ha en avtale med et snøsikringsfirma, sier Kheradmandi.

Han understreker også at det ikke er nok å henge opp avvisere – man skal sørge for at den farlige isen fjernes snarest.

- Jeg ferdes i Oslo hver dag, og ser ofte avvisere som blir hengende samme sted i ukevis. Der er i hvert fall ikke politivedtektene oppfylt. Skjer det noe, vil ansvarlige kunne idømmes strenge straffer, påpeker han.

Sitter du i styret, bør du altså forsikre deg om at dere har gjort det dere kan for å trygge folk og gjenstander både mot takras og glatte gangveier på fellesområdene, og at det dere har gjort er dokumentert. Sjekk også at dere har ansvarsforsikring!

Ansvar for å strø fortauet utenfor bygningen

Politivedtektene i større byer, og også en del andre steder, kan dessuten inneholde bestemmelser som gjør styret ansvarlig for strøing og måking av fortauet utenfor bygningen – selv om dette ikke er boligselskapets egen eiendom.

- I Oslo er det spesielle bestemmelser på dette innenfor Ring 1. Men hva som bestemmes for hvilke områder vil variere. Styrene i sameier og borettslag bør derfor alltid sjekke sine plikter i politivedtektene der de bor, sier Kheradmandi.

Slik er reglene:

Utdrag fra forskrift om politivedtekt, Oslo kommune

§ 4-1.Snø, is og takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

(...)

§ 4-4.Plikt til snørydding innenfor Ring 1

Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 4-5.Plikt til å strø fortau innenfor Ring 1

Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer