Huseierne snakket forbrukernes sak – våre innspill til statsbudsjettet for 2024

Gå til hovedinnhold

Huseierne snakket forbrukernes sak – våre innspill til statsbudsjettet for 2024

Huseierne har de siste ukene snakket forbrukernes og boligeiernes sak på Stortinget. Vi har gitt innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 og sagt fra om hva som er viktig for oss boligeiere i årene som kommer.

Huseiernes mannskap på høringene
PÅ HØRING: Huseierne var representert ved flere på høringene om statsbudsjettet. Fra venstre generalsekretær Morten Andreas Meyer, energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg og forbrukersjef Carsten Pihl. (Foto: Huseierne og Stortinget)

En av Huseiernes viktigste oppgaver innen boligpolitikk er å komme med innspill til statsbudsjettet.

Det gjør vi ved å skrive innspill og delta i høringer om regjeringens budsjettforslag i flere komitéer på Stortinget. Stortingskomitéene diskuterer statsbudsjettet for 2024 frem til jul.

Økte kostnader som bakgrunn

Huseiernes bokostnadsindeks viser at bokostnadene øker kraftig. Bare i år stiger bokostnadene med så mye som 23 prosent. Dette tynger mange husholdninger.

Hovedbudskapet vårt i møte med stortingspolitikere har vært at de må forstå hvor hardt presset mange husholdninger er og sørge for at bokostnadene ikke øker mer enn nødvendig.

Huseierne deltok på høringer i finanskomitéen, helse- og omsorgskomitéen, energi- og miljøkomitéen, kommunal- og forvaltningskomitéen og familie- og kulturkomitéen. Sistnevnte har ansvar for forbrukersaker.

Les mer: Statsbudsjettet for 2024 - dette betyr det for deg!

 

Dette er de 7 viktigste sakene vi tok opp i høringene på Stortinget:

1. Økte bokostnader setter den norske boligmodellen under press

Det er krevende økonomiske tider for husholdningene med økte renter, kraftig økning i kommunale avgifter og høy prisvekst generelt.

Som Huseierne tidligere har advart mot, øker kostnadene ved å eie og ta vare på sin egen bolig kraftig. 

Fra 2022 til 2023 steg bokostnadene med 23 prosent. Det kommer frem av Bokostnadsindeksen, laget av analysemiljøet Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Huseierne.

 

 

2. Høye vann- og avløpsgebyrer

En av de største bokostnadene er vann- og avløpsgebyrene. Et enormt etterslep på vedlikehold, sammen med et stort investeringsbehov, gjør at vann- og avløpsgebyrene øker kraftig.

Den dyreste kommunen her til lands har i år vann- og avløpsgebyrer på over 35.000 kroner.

I budsjetthøringene sa Huseierne ifra om at vi savner at staten tar en tydeligere rolle i hvordan vann- og avløpstjenestene skal organiseres og stiller krav til mer effektiv drift av disse tjenestene. Vi frykter at gebyrveksten vil bli unødvendig stor og svært belastende for husholdningene i årene framover.

 

3. Bedre bankkonkurranse

Den aller største bokostnaden er rentekostnadene. Huseierne mener konkurransen mellom bankene er for dårlig og at dette fører til at boliglånskunder betaler for mye for boliglånene sine. Huseierne mener følgende tiltak vil styrke boliglånskundenes stilling og bidra til økt bankkonkurranse:

  • Forbedret renteinformasjon i Finansportalen gjennom bankers rapportering av gjennomsnittlige renter på utbetalte boliglån
  • Rapporteringsplikt for bankene om hvilke geografiske områder de tilbyr lån i
  • Krav til offentliggjøring av data som danner grunnlag for bankers beslutninger om tildeling av og prissetting av lån – kommunescore og områdescore
  • Tydeligere plassering av ansvar for tilsyn og økt satsing på tilsyn til forbrukernes beste

 

4. Styrke strømstøtteordningen

Huseierne mener det er uheldig at strømstøtteordningen svekkes fra 1. januar neste år.

I Huseiernes befolkningsundersøkelse fra juni i år, oppgir 56 prosent at strømprisen er deres største bekymring. 

Den nye strømstøtteordningen blir dårligere og kommer til å ha en terskelverdi på 73 øre før avgifter.

Les mer: Ny strømstøtte fra 1. september 2023

Det mener vi i Huseierne er for høyt. I budsjetthøringen på Stortinget sa vi ifra om at vi vil senke innslagspunktet til 50 øre pr. kwh og kompensere spotpris utover dette.   

 

5.  Enovatilskuddet må styrkes

Regjeringen har foreslått en rekordbevilgning til Enova på 5,8 milliarder kroner i 2024. Vi i Huseierne mener det hjelper lite uten støtte til trinnvise energitiltak med velprøvd teknologi.

Vi har derfor bedt om 1 milliard kroner til modne energitiltak i husholdninger i 2024.

Dette kan løses med tilleggsbevilgninger fra Stortinget eller omdisponering og bruk av oppsparte midler i Enova.

6.  Fritak for merverdiavgift på isolasjon, vinduer og dører

Huseierne mener det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode.

Vi mener det vil utløse nødvendig energioppgradering av boliger i de laveste energiklassene, i tråd med krav fra EU.

Huseierne mener også at det bør opprettes skattefradrag for håndverkertjenester knyttet til energieffektivisering.

 

7. Gjeninnføre heistilskudd

Det blir stadig flere eldre her til lands og nesten alle eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.

Det viser spørreundersøkelsene blant eldre medlemmer i Huseierne og Pensjonistforbundet.

Les mer: En av fire har ikke råd til å bli boende i egen bolig

Å bli boende hjemme i egen bolig er bra for den enkelte, men også for samfunnet. Det innebærer en stor samfunnsøkonomisk gevinst at eldre kan bli boende i egen bolig og få pleie og omsorg her framfor å måtte flytte på institusjon.

Tidligere var det en ordning med tilskudd til heis og tilstandsvurdering gjennom Husbanken. Heistilskuddet gjorde at eldre kunne bli boende lengre i sitt eget hjem. Ordningen ble dessverre avviklet fra og med 2023. Huseierne sa ifra under budsjetthøringen om at heistilskuddet bør gjeninnføres.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer